Hướng dẫn cách đọc Kinh Địa Tạng tại gia

Kinh Địa Tạng như một sợi dây liên kết giữa chúng ta và công đức cầu siêu cho người đã khuất theo quan niệm Phật giáo Đại thừa. Đọc Kinh Địa Tạng không chỉ giúp hồi hướng cho chúng sanh đang chịu đau khổ ở cảnh giới địa ngục mà còn mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân chúng ta.

Vì sao nên đọc Kinh Địa Tạng?

Kinh Địa Tạng được ứng dụng nhiều trong nghi thức cầu siêu cho người quá cố theo quan niệm Phật giáo Đại thừa. Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch, các chùa Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam thường tụng kinh này. Tụng Kinh Địa Tạng nhằm hồi hướng công đức cho chúng sanh đang chịu đau khổ ở cảnh giới địa ngục.

Toàn bộ kinh văn Địa Tạng được chia thành 3 phần, có 13 phẩm thể hiện công hạnh và nguyện lực của Bồ tát Địa Tạng. Bồ tát này có đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh và không thành Phật quả khi địa ngục còn chúng sanh chịu đau khổ.

Thông qua cách đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể học tập theo tấm gương từ bi của Bồ tát Địa Tạng. Từ đó, chúng ta có thể cảnh tỉnh mọi người từ bỏ tham sân si, tu tập điều lành, giải trừ vô minh… Tùy vào khả năng của bản thân để mỗi người thực hiện việc lành giúp đỡ chúng sanh chịu đau khổ. Ngoài ra, kinh Địa Tạng còn dạy Phật tử làm tròn nghĩa vụ của con cháu đối với cha mẹ, ông bà.

Hướng dẫn cách đọc Kinh Địa Tạng tại gia

Cách đọc Kinh Địa Tạng

Để đọc Kinh Địa Tạng chính xác và phát huy hiệu lực, chúng ta cần thực hiện đúng theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc y phục trang nghiêm.
Bước 2: Chuẩn bị vật dụng cần thiết

 • Chuẩn bị nến, nhang để thắp trước khi tụng
 • Chuẩn bị nước sạch để dâng cúng
 • Chuẩn bị kệ, bàn để tụng Kinh Địa Tạng

Bước 3: Tiến hành nghi lễ tụng Kinh

 • Giữ thân đoan nghiêm
 • Đọc âm thanh vừa đủ
 • Đọc chăm chú

Bước 4: Kết thúc đọc tụng và hồi hướng

Trước khi tụng Kinh Địa Tạng, người đọc nên rửa tay, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục trang nghiêm. Nhờ đó có thể tạo duyên lành giúp hướng dẫn người thân nương tựa giáo lý nhà Phật. Trong lúc đọc Kinh Địa Tạng, mỗi người cần giữ ba nghiệp thanh tịnh. Nhờ đó mà người đọc có thể tập trung vào lời kinh để chiêm nghiệm sâu sắc.

Việc tụng Kinh Địa Tạng đem lại cho người sống sự yên tâm, gia đình hòa thuận, bình yên. Bên cạnh đó còn giúp người mất được hướng dẫn trên con đường đi vào luân hồi. Lưu ý cần thể nhập được những ý nghĩa trong Kinh và ứng dụng trong đời sống. Khi đọc kinh để hồi hướng công đức cho người thân thì Phật tử có thể khấn mời hương linh người quá cố nghe kinh với mình.

Hướng dẫn cách đọc Kinh Địa Tạng tại gia

Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng

TÁN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thệ trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.

TÁN PHẬT
Ðấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. C (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-Bà Giáo Chủ Ðiều-ngự Bổn-sư Thích Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. C (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực-Lạc thế-giới đại-từ đại-bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán-Thế-Âm Bồ tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-Tát. C (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG
Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông khắp pháp giới đạo tràng mười
Phương Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. C
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh, thương nguyện phước liên ban cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) C
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần) C
Cúi lạy đấng Tam giới tôn
Quy mạng cùng Mười Phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Thọ trì Kinh Địa Tạng
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) C

KỆ KHAI KINH
Phật pháp thậm sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe đặng chuyên trì tụng
Nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhiệm mầu. C

CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ:
U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Lạy đức từ bi đại Giáo chủ!
“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
Mười phương Bồ tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh,
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Ðại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh: Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật, Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Hướng dẫn cách đọc Kinh Địa Tạng tại gia

Lợi ích khi đọc Kinh Địa Tạng

Thực hiện cách đọc Kinh Địa Tạng đúng đắn giúp chúng sinh nhận về nhiều lợi lộc to lớn. Dưới đây là các lợi ích cơ bản mà chúng ta có thể nhận được:

 1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
 2. Quả lành nhận được ngày càng lớn mạnh.
 3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
 5. Đồ mặc, món ăn có đầy đủ, dồi dào.
 6. Sẽ không phải chịu những bệnh tật về sức khỏe gây đau đớn.
 7. Tránh khỏi những tai nạn gặp phải về lửa và nước.
 8. Không bị trộm cướp tài sản, bị hãm hại.
 9. Người khác thấy sẽ sanh lòng cung kính.
 10. Các hàng Quỷ Thần sẽ theo hộ trì.
 11. Đời sau thân gái sẽ được chuyển thành thân trai.
 12. Đời sau làm con gái hàng Vương Giả, Đại Thần.
 13. Có được thân tướng xinh đẹp.
 14. Được sanh về cõi trời là phần nhiều.
 15. Được làm bậc vua chúa.
 16. Có trí sáng, hiểu rõ những sự việc ở đời trước.
 17. Có mong cầu đều được thỏa ước nguyện.
 18. Quyến thuộc đều an vui.
 19. Các tai vạ bất ngờ không xảy đến với bản thân.
 20. Tiêu trừ các nghiệp về ác đạo.
 21. Đi đến đâu sẽ không bị sự trở ngại.
 22. Nằm chiêm bao luôn cảm thấy an ổn, vui vẻ.
 23. Người thân tộc đã chết và khi có tội thời được khỏi khổ.
 24. Nếu về đời trước có phước thời sẽ thọ sanh cõi vui sướng.
 25. Được các bậc Thánh ngợi khen.
 26. Căn tánh lanh lợi và vô cùng thông minh.
 27. Giàu lòng từ mẫn.
 28. Rốt ráo thành Phật.

Thông qua việc đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể tiếp cận những điều tốt đẹp trong cuộc sống và khám phá sự tình từ bi của Đức Bồ tát Địa Tạng. Đồng thời, nhận được nhiều lợi ích tâm linh to lớn, mang lại hòa bình và an lành cho gia đình và xã hội.

Xem thêm: Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát

Video tụng Kinh Địa Tạng

Thực hiện cách đọc Kinh Địa Tạng đúng với tâm thiện lành sẽ giúp bạn nhận được nhiều lợi ích tốt đẹp. Đây là cách thể hiện lòng hiếu thảo của chúng ta đối với người đã mất, giúp họ nhanh chóng về cõi cực lạc, không phải chịu khổ đau dưới địa ngục.