Kinhduocsu: Nghi Thức tụng Đại Bi Thập Chú

Nghi Thức tụng Đại Bi Thập Chú là một phần không thể thiếu trong công cuộc tu hành và tìm kiếm bình an trong tấm lòng của mỗi con người. Với hy vọng xua tan tai ương và mang lại hạnh phúc cho mọi loài sống, chúng ta cùng nhau hướng về Thế Giới Tâm Linh và tụng kinh Đại Bi Thập Chú.

NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy đốt lên một nén hương trong tâm trí trước Đài Phật, chúng ta đặt trọn tấm lòng thành kính, cầu xin để loài người được thoát khỏi khổ đau và có cuộc sống an lành hạnh phúc. Chúng con quỳ trước tượng Phật, trì chú Đại Bi và cầu nguyện để sạch tai nạn, giáng kiết tường. Hy vọng đức Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ ban cho kẻ mù thấy được, người điếc nghe thấy và người đau khổ tìm thấy niềm vui.

Chúng con cũng nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được giải thoát khỏi điều phiền não, xa lìa đau khổ, tiêu trừ nghiệp chướng, luôn khỏe mạnh trong mọi thời kỳ, thân tâm luôn yên lạc, niềm tin vững chắc, phước lành tăng trưởng, mọi việc suôn sẻ, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên đường bờ giác.

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Phật là người đã giác ngộ, đã giúp con người thoát khỏi vòng sinh tử suốt hàng đời. Phật mang trong mình lòng từ bi và trí tuệ sáng rực, là người thầy của ba cõi trời. Chúng con xin đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Pháp là thông qua để chữa lành những khổ đau của chúng sinh, như vầng trăng chiếu sáng để dẫn dắt chúng ta ra khỏi bóng tối và mê hoặc. Chúng con xin đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Tăng là những người đã hiểu rõ cuộc đời nhất thời và đã từ bỏ mọi thứ để đi theo con đường tu hành. Họ đã tiếp thu tri thức, từ bi và làm việc để giúp mọi người thoát khỏi đau khổ và khổ sầu. Chúng con xin đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật là cao siêu và sâu thẳm, lý thuyết đầy rộng lớn. Nó đã được truyền bá trong hàng ngàn kiếp để chúng ta có thể tìm kiếm và tiếp thu. Nay chúng con đã gặp được nó, xin trì tụng và hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm của nó.

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

THẬP CHÚ 7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Nam-mô Phật-đà-da.
Nam-mô Đạt-ma-da.
Nam-mô Tăng-dà-da.

Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. O

THẤP CHÚ 7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. O

THẤP CHÚ 7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

Nam-mô Phật-đà-da. O
Nam-mô Đạt-ma-da. O
Nam-mô Tăng-dà-da. O
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O

THẤP CHÚ 7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚ

Khế thủ quy y Tô-tất-đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề, ta bà ha. O

THẤP CHÚ 7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. O

THẤP CHÚ 7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam-mô bạt dà phạ đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha. O

THẤP CHÚ 7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tất nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. O

THẤP CHÚ 7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. O

THẤP CHÚ 7.9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

Nam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. O

THẤP CHÚ 7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

Nam-mô Phật-đà. O Nam-mô Đạt-mạ. O Nam-mô Tăng-dà. O

Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba a, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Kính mời quý vị đọc và ngắm nghía những nội dung trong bài viết.