Đời Mạt Pháp – Ngày Tận Thế – Pháp Nhãn Tạng

Vì sao lại tồn tại đời mạt pháp và ngày tận thế? Câu trả lời được tìm thấy trong lời giảng của đức Phật Thích Ca. Theo đó, mọi thứ trong vũ trụ đều trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và diệt. Tương tự, cả cuộc sống của con người cũng trải qua quá trình sinh, già, bệnh và tử.

Ngày tận thế diễn ra khi thế giới bị hủy diệt. Trong đạo Phật, đời mạt pháp là thời kỳ hoại diệt của cõi Dục, một trong sáu cõi luân hồi của chúng sanh. Thế giới này là một phần của cõi Dục, nơi pháp thế gian tồn tại. Trái lại, cõi Phật không trải qua luân hồi, được gọi là pháp xuất thế. Trong thời kỳ hoại diệt, quy luật pháp thế gian bị rối loạn, như cơ thể người bệnh nặng sắp chết, gọi là đời mạt.

Từ đời mạt pháp đến ngày tận thế, thế giới sẽ biến đổi như thế nào và tại sao? Chúng tôi sẽ giải thích từng điều dựa trên lời đức Phật Thích Ca ghi lại trong các kinh điển Đại thừa.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những điều chúng tôi chia sẻ, xin hãy đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tranh luận về độ hiểu biết và niềm tin của mỗi người.

Chúng ta sẽ bắt đầu với đời mạt pháp. Trong đời mạt pháp, pháp thế gian trong thời kỳ hoại diệt. Vì vậy, Thiên Ma Ba Tuần – người đứng đầu cõi Dục – đã mất dần địa vị và quyền lực, giống như một vị vua ác độc và ốm yếu. Điều này được diễn tả trong ẩn dụ của đức Phật:

“Ví như một vị vua ác độc, sau đó lại mắc bệnh nặng. Vua láng giềng nghe tin và đem quân đến tấn công, muốn trừng trị và giết hắn. Vua ác độc đó, vì không có quyền lực và sợ hãi, đã lỗi lầm và tìm đến sự tha thứ.” (ĐBNB – 91_1).

Vì thế, các đức Phật Thế Tôn đã chọn đời mạt pháp để thực hiện Bồ tát đạo và giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Trong khi đó, Phạm Thiên đã tạo ra cõi Dục. Khi đời mạt pháp, cõi Dục bị suy yếu và Phạm Thiên đã buộc phải nhập thế:

  • Đầu tiên, để đối mặt với sự chống đối của các đức Phật Như Lai trong việc giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi.
  • Thứ hai, để kêu gọi chúng sanh tụ về, sau khi thế giới và cõi Dục bị hủy diệt, để tạo ra một thế giới mới theo quy luật luân hồi.

Do đó, khi Phạm Thiên nhập thế, ông đã thể hiện nhiều hiện tượng kỳ diệu để chứng minh năng lực của mình. Đó là lý do tại sao trong đời mạt pháp xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí và kêu gọi mọi người quay trở lại.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, Phật và Bồ tát cũng hiện diện trong cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ giáo hóa và bảo trợ các vị Bồ tát. Các vị Bồ tát sẽ thuyết giảng để chúng ta hiểu rõ hơn về Tri Kiến Phật và chứng minh đạo tri kiến Phật.

Tri Kiến Phật có thể được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau, như sự nhận thức về Phật, sự nhận thức về cõi Phật và sự nhận thức về Phật tánh. Trong khi các đức Phật Thế Tôn hiện diện, họ muốn:

  • Cho chúng sanh khai tri kiến Phật để đạt tới sự thanh tịnh.
  • Giáo dục chúng sanh về tri kiến Phật.
  • Giúp chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật.
  • Hướng dẫn chúng sanh chứng minh đạo tri kiến Phật.

Vì vậy, nếu hiểu Tri Kiến Phật là “sự nhận thức của Phật”, thì không hợp lý vì không ai có thể giúp ai khám phá sự nhận thức của bản thân mình.

Ngược lại, nếu hiểu Tri Kiến Phật là “sự nhận thức về cõi Phật”, chúng ta phải chứng minh trước khi tỏ ngộ, không phải ngược lại. Vì vậy, chúng tôi hiểu Tri Kiến Phật theo nghĩa thứ ba: “sự nhận thức về Phật tánh”.

Bởi vì hiện nay, sau khi được đức Phật giới thiệu về Phật tánh, chúng ta tìm đến Phật tánh để làm sạch tâm hồn. Vì Phật tánh thuộc về chúng ta, khi được chỉ dạy, chúng ta sẽ nhận ra “sự nhận thức về Phật tánh”. Và sau khi tỏ ngộ, chúng ta mới có thể chứng minh đạo tri kiến Phật. Do đó, chúng tôi cho rằng trước đời mạt pháp, chúng ta chưa hiểu đủ về tri kiến Phật.

Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đang sống trong đời mạt pháp, chúng ta sẽ được khai mở về Phật tánh và hướng dẫn cách chứng minh đạo tri kiến Phật để nhập vào cõi Phật. Điều đó cho thấy ngày tận thế sắp đến.

Hơn nữa, trong thời kỳ hoại diệt, cả thế giới và cõi Dục sẽ trở nên hỗn loạn như cơ thể người sắp chết. Trong khi thế giới tuân theo quy luật âm dương, trong đời mạt pháp, số lượng người đồng tính tăng lên, cho thấy sự rối loạn của âm dương. Điều này cho thấy thế giới đang trong giai đoạn hủy diệt. Cùng với những hiện tượng kỳ bí xuất hiện, càng chứng minh rằng ngày tận thế đang đến gần.

Mối liên hệ giữa Phạm Thiên và đức Phật Thích Ca theo lời giảng của đức Phật Thích Ca là Phạm Thiên tạo ra cõi Dục, trong khi cõi Dục thuộc về cõi Ta Bà. Đức Phật Thích Ca là thầy giáo hóa cõi Ta Bà.

Chúng tôi giải thích như vậy vì hiện nay có rất nhiều người tự nhận mình là cha trời Phạm Thiên, vị thượng đế mang sức mạnh tuyệt đối và kêu gọi mọi người quay trở lại. Tuy nhiên, trong số những người tự nhận là Phạm Thiên, họ cho rằng đức Phật Thích Ca không phải là vị thượng đế và không thể giúp chúng sanh thoát khỏi luân hồi.

Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi phải lên tiếng để giải thích và chứng minh rằng đức Phật Thích Ca có đủ sức mạnh và đã trọn nên pháp mầu chưa từng có để giúp độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi của cõi Dục. Những điều chúng tôi phát hiện là dựa trên lời đức Phật Thích Ca ghi trong các kinh điển Phật, không phải từ chúng tôi tự nói ra.

Điều này nghĩa là chúng tôi có cơ sở để chứng minh những điều chúng tôi phát hiện là nhờ sự khai mở của các đức Phật Thế Tôn. Trong khi đó, những người tự nhận là vị thượng đế Phạm Thiên không có cơ sở để chứng minh rằng họ sẽ đưa chúng sanh về cõi Phật và thoát khỏi luân hồi. Nếu không thể chứng minh, họ nên nói rõ rằng cõi của họ tuân theo quy luật nào, liệu có phải là luân hồi hay không sanh không diệt của pháp Phật, để mọi người có thể lựa chọn. Vì không ai phủ nhận sức mạnh siêu nhiên của họ. Nhưng điều mà họ cần phải chứng minh là họ sẽ đưa chúng sanh về đâu; cõi Phật hay vẫn là luân hồi.

Đối với những người theo pháp Phật, chúng ta nên dựa trên kinh Phật. Thuyết giảng đến đâu, chúng ta hiểu đến đó, không tự phán đoán mà suy diễn. Khi đức Phật Thích Ca vẫn còn sống, trong số năm ngàn người theo pháp, chỉ có một phần trăm rời khỏi hội họp Phật. Trong số đó, đã có những Tỳ Kheo Tăng đã đạt được mục tiêu mà chưa được cho là đã đạt được, chưa có chứng minh nhưng đã có chứng minh. Đức Phật đã xác định rằng những Tỳ Kheo đó không phải là đệ tử của Ngai. Do đó, không phải Tỳ Kheo nào cũng là thầy giáo của chúng ta.

Chúng tôi nói như vậy không chỉ để mọi người nghe. Theo lời đức Phật trong kinh Pháp Hoa, Thầy giải thích về pháp mầu không chỉ để mọi người nghe mà cả các vị trời, ác quỷ và Bồ tát Tăng thượng cũng sẽ ngạc nhiên.

Vì vậy, các vị trời, ác quỷ và Bồ tát Tăng thượng cũng nên lắng nghe. Riêng đối với mọi người, việc tin hay không tự thuộc vào duyên số của mỗi người. Vì sẽ có một khoảng thời gian ngắn khi chúng ta hiểu được sự thật và được cứu thoát. Tuy nhiên, việc tự cứu mình vẫn hiệu quả hơn chờ đợi cứu tập nhóm.

Đặc biệt, trong kinh Pháp Hoa, sau khi được giải thoát khỏi luân hồi, vẫn có những người sống sót. Mặc dù còn thân thể để tu học Phật đạo, vẫn tốt hơn không còn thân thể.

Diệu Đức, tháng 12 năm 2019