Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

TÂM NHƯ – TRÍ THỦ TOÀN TẬP Hoà Thượng Thích Trí Thủ

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  1. Bồ tát Vô Tận Ý đứng lên từ chỗ ngồi, sửa lại áo áo, chấp tay hướng về phía Phật và hỏi rằng: “Thế Tôn! Bồ tát Quán Thế Âm được gọi là Quán thế âm nhờ nhân duyên gì?”.

Phật trả lời: “Thiện nam tử! Nếu có vô số chúng sanh đang chịu đựng khổ não, khi nghe danh hiệu Bồ tát Quán thế âm và niệm tên ngài, họ sẽ được giải thoát ngay lập tức”.

“Nếu có ai niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, ngay cả khi rơi vào trong đám lửa lớn, ngọn lửa sẽ không đốt cháy họ nhờ sự che chở của Bồ tát này. Hoặc nếu bị cuốn trôi trong dòng nước, khi xưng danh hiệu ngài, họ sẽ tìm đến bờ cạn”.

“Nếu có hàng ngàn chúng sanh lâm vào biển rộng để tìm kiếm các vật trân châu, vàng bạc, lưu ly, xa cừ, san hô, hổ phách, nếu gặp gió mạnh đẩy thuyền lệch hướng, chìm xuống biển sâu, trong đoàn lâm nạn, nếu có một người xưng danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, cả đoàn sẽ được giải thoát khỏi hiểm nguy. Vì nhờ nhân duyên đó mà gọi là Quán thế âm”.

  1. Nếu có ai sắp bị tấn công bằng gậy đao, khi xưng danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, gậy đao trong tay kẻ tấn công sẽ gãy thành từng mảnh, và kẻ bị tấn công sẽ được giải thoát.

Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, quỷ Dạ xoa cùng quỷ La sát quay trở lại và muốn gây hại, khi nghe danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, những quỷ đó không dám nhìn vào kẻ tấn công.

Nếu có người bị trói xiềng, khi xưng danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, xiềng sẽ vỡ tan và kẻ bị trói sẽ được giải thoát.

Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, bị cướp tấn công, có người dẫn đoàn buôn mang hàng vượt qua đường hiểm nguy, bị cướp chặn đường, khi có người lên tiếng kêu: “Hãy niệm danh Quán thế âm, Bồ tát này sẽ ban pháp lực giúp chúng ta, ai có yêu cầu sẽ được giải thoát”, đoàn buôn sẽ lập tức xưng danh “Nam mô Quán thế âm Bồ tát”, nhờ danh hiệu ấy, tất cả đều được giải thoát.

Vô Tận Ý! Đại Bồ tát Quán thế âm có sức oai thần cao vời như thế.

  1. Nếu có chúng sanh gặp khốn khổ do dục vọng, thường niệm Bồ tát Quán thế âm, dần dần sẽ thoát ly dục; hoặc gặp khốn khổ do sân nhuế, thường niệm Bồ tát Quán thế âm dần dần sẽ thoát ly sân; hoặc gặp khốn khổ do ngu dốt, thường niệm Bồ tát Quán thế âm, dần dần sẽ thoát ly ngu.

Vô Tận Ý! Bồ tát Quán thế âm có đại oai thần lực lợi ích như thế, Cho nên, chúng sanh thường phải chuyên tâm tưởng niệm.

Nếu có người phụ nữ cầu sanh con trai, lễ bái cúng đường Bồ tát Quán thế âm, sẽ sanh con trai phước đức trí huệ; nếu cầu sanh con gái, sẽ sanh con gái xinh đẹp, đoan trang, cội đức sâu dày, được kính yêu.

Vô Tận Ý! Bồ tát Quán thế âm có nhiều thần lực như thế.

  1. Nếu chúng sanh cúng dường Bồ tát Quán thế âm, không mất phước. Cho nên, chúng sanh nên thường thọ trì danh hiệu Bồ tát Quán thế âm.

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì ức hằng hà sa bồ tát, và trọn đời cúng dường ẩm thực, áo quần, giường nệm, thuốc thang; với công đức ấy, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử hoặc thiện nữ nhơn kia công đức nhiều chăng?

Bồ tát Vô Tận Ý thưa: “Bạch đức Thế Tôn rất nhiều”.

Phật dạy: “Nếu có người chỉ chuyên thọ trì danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, dù trong một lễ bái cúng dường, công đức hai người so nhau vốn đồng; trong trăm nghìn muôn ức kiếp, phước báo đều không cùng tận.

Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, đem lại vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.”

  1. Bồ tát Vô Tận Ý tiếp tục hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát Quán thế âm du khắp thế giới, nói pháp và giúp đỡ chúng sanh, những việc đó như thế nào?”.

Phật trả lời: “Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong các quốc độ cần lời Phật mới độ thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Bích chi Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Bích chi Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Thanh văn Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Thanh văn Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Phạm vương Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Phạm vương Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Đế thích Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Đế thích Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Tự tại thiên Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Tự tại thiên Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Đại tự tại thiên Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Đại tự tại thiên Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Thiên đại tướng quân Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Thiên đại tướng quân Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Tỳ sa môn Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Tỳ sa môn Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Tiểu vương Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Tiểu vương Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Trưởng giả Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Trưởng giả Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Cư sĩ Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Cư sĩ Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Tể quan Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Tể quan Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Bà la môn Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Bà la môn Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Đồng nam đồng nữ Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm đồng nam đồng nữ Phật và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Thiên, Long, Dạ xoa, Can thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn và phi nhơn các loại Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm các loại đó và nói pháp độ thoát.

Cần lời của Chấp kim cang Phật mới thoát, Bồ tát Quán thế âm sẽ hiện thân làm Chấp kim cang Phật và nói pháp độ thoát.

Vô Tận Ý! Bồ tát Quán thế âm hóa hiện nhiều thân, dạo khắp quốc độ cứu vớt chúng sanh, thành tựu công đức như thế. Vì vậy, chúng ta nên tôn kính cúng dường Bồ tát Quán thế âm.

Đại Bồ tát Quán thế âm này, khi gặp chúng sanh đang gặp nguy trong tai nạn cấp bách, có đủ huyền năng ban pháp vô cùng nên gọi Ngài là đấng Thí vô úy.

  1. Bồ tát Vô Tận Ý nói tiếp với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con phải cúng dường đức Bồ tát Quán Thế Âm”.

Sau khi nói xong, Ngài cởi chuỗi ngọc đeo ở cổ, gồm trân châu, vàng bạc trị giá trăm nghìn lượng vàng, dâng lên đức Quán thế âm và nhờ rằng: “Xin nhơn giả nhận chuỗi trân bảo pháp thí này”.

Lúc đó, Bồ tát Quán thế âm không nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại nói với đức Bồ tát Quán thế âm rằng: “Xin nhơn giả, vì thương xót chúng tôi, xin hãy nhận chuỗi ngọc này”.

Sau đó, Phật bảo đức Bồ tát Quán th