Thần Chú Thập Nhất Diện: Một Phần Quan Trọng Cần Chú Ý

Một trong những chú thần linh quan trọng nhất trong đạo Phật là Thần Chú Thập Nhất Diện. Thần Chú này được 11 ức chư Phật truyền cho chúng ta. Nó có ý nghĩa đặc biệt và mang lại nhiều lợi ích cho những ai tu hành và tụng đọc Chú này.

Thần Chú Thập Nhất Diện và Ý Nghĩa Đáng Chú Ý

Trong một khoảnh khắc đặc biệt, Đức Phật cùng với vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát đã ngự trên núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá. Đám đông vô tội đã vây quanh Đức Phật và chúng tôi.

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, cùng với vô số Hiền Thánh Trì Chú, đã cúi đầu sát đất và lễ chân Phật. Sau đó, họ quay quanh Đức Phật 3 vòng trước khi ngồi xuống.

Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật nói: “Thế Tôn ạ! Con có một Thần Chú tên là Thập Nhất Diện. Đây là chú được 11 ức chư Phật truyền. Con muốn chia sẻ Thần Chú này để giúp chúng ta niệm Pháp lành, để giúp chúng ta không phải lo âu và lo buồn. Con muốn trừ bệnh cho tất cả chúng ta, trừ đi những chướng nạn và ác mộng tai quái. Con cũng muốn trừ bệnh chết đột ngột và loại bỏ những kẻ có tâm ác gây ra điều xấu. Hơn nữa, con muốn trừ tất cả Quỷ Thần và không cho chúng gây chướng nạn”.

Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp tục nói: “ Thú thật, con chưa từng nghe ai nói về Thần Chú này trước đây. Cả Trời, Ma, Phạm, Đế Thích, Sa Môn, Bà La Môn, và thọ trì Chú này chưa từng xảy ra. Con muốn tụng đọc Chú này để tránh tai họa, bị trúng độc, hay trong trận chiến. Tựng Chú này, không có tai hoạ gì có thể gây hại chúng ta. Chỉ có công đức của những điều đã xảy ra không thể trừ được.

Thần Chú này là thông điệp của tất cả chư Phật. Đây là Chú được chư Phật truyền dạy.

Con xin nhớ lại, từ lâu xưa đã có một vị Phật tên là Bách Liên Hoa Nhãn Đỉnh Vô Chướng Ngại Công Đức Quang Minh Vương Như Lai. Lúc đó, con làm vua trong hàng Đại Trì Chú Tiên Nhân và đã được nghe được Chú này từ Phật ấy. Khi nhìn thấy chư Phật 10 phương đứng trước mắt và nhận được Vô Sinh Pháp Nhẫn, con hiểu rằng Chú này có sức mạnh và lợi ích đối với tất cả chúng sinh. Vì vậy, con hy vọng rằng những người trai lành và người nữ thiện có thể tụng đọc Chú này thường xuyên và không bao giờ quên. Hãy tụng Chú này mà không tụng Chú nào khác. Sáng sớm, sau khi tắm gội, hoặc chỉ rửa miệng và rửa tay, hãy tụng Chú này 108 biến. Người tụng Chú này sẽ nhận được 10 loại quả báo. Vậy mười loại quả báo đó là gì?”

 1. Thân thể luôn luôn khỏe mạnh, không có bệnh tật.
 2. Luôn được chư Phật 10 phương ghi nhớ.
 3. Tài sản, quần áo, thức ăn luôn đầy đủ, không thiếu thốn.
 4. Có thể phá tan mọi oán địch.
 5. Có thể khiến tất cả chúng sinh tỉnh thức từ tâm.
 6. Không bị tác động bởi cổ độc và bệnh nhiệt.
 7. Không bị tác động bởi vũ khí sắc bén.
 8. Không bị tác động bởi thiên tai.
 9. Không bị tác động bởi hỏa hoạn.
 10. Không gặp tử tế.

Nếu tụng Chú này, bạn sẽ nhận được 4 loại quả báo. Bốn quả báo đó là gì?

 1. Khi kết thúc luân hồi, bạn sẽ nhìn thấy vô số chư Phật ở 10 phương.
 2. Sẽ không phải trải qua địa ngục vĩnh viễn.
 3. Không bị tác động bởi cầm thú.
 4. Sau khi kết thúc luân hồi, bạn sẽ sống trong Vô Lượng Thọ.

Đức Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Hãy khởi tâm Đại Từ Đại Bi. Hãy sử dụng sức mạnh này để cứu hộ chúng sinh và nói Đại Thần Chú. Chúng ta sẽ thọ trì”.

Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật nói: “Thiện Nam Tử! Chú này có Thần Lực Tối Vi Thượng Thủ như vậy”. Sau đó, Quán Thế Âm Bồ Tát đọc lên Chú này:

Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô nhạ na, sa già la, tỳ lô già na gia, đa tha già đa gia. Nam mô a lợi gia bạt lô cát đế thích bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia, ma ha già lâu nị già gia. Nam mô tát bà đá tha già đế tỳ gia, a la ha đà tỳ gia, tam miệu tam phật đề tỳ gia.

Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cùng quan phòng nguyện trì:
NAMO BUDDHĀYA,
NAMO DHARMĀYA,
NAMO SAÑGHĀYA,
NAMO JÑĀNA-SĀGARA-VAIROCANA TATHĀGATĀYA,
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-
SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA,
NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ ARHATEBHYAḤ
SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ,
TADYATHĀ: OṂ DHARA DHARA, DHIRI DHIRI, DHURU DHURU , ITI VATI, CALE CALE, PRACALE PRACALE , KUSUME KUSUMA VALE IRI, MIRI, CIRI, CITI JVALAM ĀPANĀYA BODHI-SATVA MAHĀ-KĀRUṆIKA SVĀHĀ

Phật đà giáo danh, Đạo giáo danh, Tăng già giáo danh, Ức ngộ bát quái Tế Đại Giác Tạng giáo danh, Chú Lục Bà Quan Âm, Bồ Tát đỏa, ma ha của Lục Bà Quan Âm, ma ha già lâu nị già của Lục Bà Quan Âm, Chú Lục Bà của bà Thái đá, a la ha đà của bà Thái, tam miền tam phật đề của bà Thái.

Đức Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát: “Thế Tôn! Chú này có Thần Lực Tối Vi Thượng Thủ như vậy”. Sau đó, Quán Thế Âm Bồ Tát đọc lên Chú này:
Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đê nhiếp bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia.

Đa điệt tha: Ha ha ha ha, nhất ly, di ly, chi ly, tỳ ly, cát ly, hế ly, sa bà ha

NAMO ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-
SATVĀYA
,

TADYATHĀ: HĀ HĀ HĀ HĀ, ILI MILI CILE BHILE KHILE HILI
SVĀHĀ

Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát cùng quy y về một bên và nói: “Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đê nhiếp bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia”.

Đa điệt tha: Sa đệ, sa đệ, sa địa, sa địa, nghệ trà, nghệ trà, sa bà ha

NAMO ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-
SATVĀYA
,

TADYATHĀ: SĀDE SĀDE, SIDI SIDI, SUDU SUDU_ SVĀHĀ

Chú này được gọi là Chú Hương Chú. Khi mới vào Đạo Trường, chúng ta nên vào nước 7 biến để tắm rửa thân thể. Sau đó, chúng ta chú vào áo 7 biến và tiếp tục vào Đạo Trường.

Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô a lợi gia bạt lô cát đế thích bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia. Ma ha già lâu ni già gia. Nam mô tát bà đá tha già đế tỳ gia. A la ha đà tỳ gia. Tam miếu tam phật đề tỳ gia.

Đa điệt tha: Tư lợi tư lợi, địa lợi địa lợi, tư lợi, địa lợi, sa bà ha

NAMO BUDDHĀYA,

NAMO DHARMĀYA,

NAMO SAÑGHĀYA

Nam mô Phật đại bi, thực hiện bởi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đã nhấn mạnh: “Thế Tôn! Nếu có người, đàn ông và phụ nữ thiện hướng với tất cả chúng sinh và xưng danh của chúng ta ngày đêm, họ sẽ nhận được A Bệ Bạt Trí Địa. Trong đời này, họ sẽ tránh được khổ não, chướng nạn, sợ hãi và tội ác 3 nghiệp. Điều đặc biệt hơn, nếu họ tu hành theo Kinh Giáo này và thọ trì Chú, họ sẽ nhận được 4 vạn kiếp đời không gặp sinh tử.

Chúng ta cần nhớ rằng, khi xưng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát, không ai có thể sánh bằng. Người nào xưng danh của 10 vạn ức chư Phật hoặc xưng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát, hai người đều có phước ngang nhau”.

Đây chính là ý nghĩa quan trọng của Thần Chú Thập Nhất Diện. Đối với những ai tu hành và tụng đọc Chú này, hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận được sự an lạc và lợi ích to lớn trong cuộc sống và tu hành của mình.