Tụng kinh cho người mới mất sớm siêu thoát khỏi vòng luân hồi

Đọc kinh tụng niệm cho người mất đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Việc cầu siêu này cần được thực hiện đầy đủ và chính xác nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Để hiểu rõ hơn về cách cầu siêu, bạn có thể tham khảo lời dạy từ những sư thầy có kinh nghiệm trong việc cúng kiến và tụng kinh cầu siêu cho người đã mất.

Quan trọng của việc đọc kinh cầu siêu

Nghi lễ đọc kinh cho người mới mất nên được tiến hành trong suốt 49 ngày đầu. Đây là khoảng thời gian quan trọng để linh hồn được hiểu và nhận ra những sai lầm đã gây ra trong quá khứ. Sau 49 ngày, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc kinh cầu siêu. Điều này sẽ giúp tích lũy công đức cho con cháu và người thân trong gia đình, đồng thời mang lại sự an yên và hạnh phúc cho họ.

Những bài kinh phổ biến cho người mới mất

Dưới đây là một số bài kinh mà bạn có thể tụng niệm cho người mới mất:

  • Kinh Vu Lan
  • Kinh A Di Đà
  • Kinh cầu siêu
  • Chú Đại Bi

Trọn bộ bài kinh tụng cho người mới mất sớm siêu thoát

Tháp Long Thọ xin gửi đến bạn bài kinh cầu siêu cho người đã khuất. Hãy tham khảo những hạng mục sau:

Niệm hương lễ bái

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

Tịnh pháp – giới chơn – ngôn
Án lam xóa ha. (3 lần)

Tịnh tam – nghiệp chơn – ngôn
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

Cúng hương

(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương)

Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng dường nhứt-thế Phật,
Tôn pháp chư Bồ tát,
Vô biên Thanh văn chúng
Cập nhứt thế Thánh-Hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tánh tác Phật-sự,
Phổ huân chư chúng-sanh,
Giai phát Bồ-Ðề tâm,
Viễn-ly chư vọng-nghiệp,
Viên-thành vô-thượng đạo.

(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

Kỳ nguyện

Tư thời đệ-tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng-danh, tập thử công-đức, nguyện thập-phương thường-trú Tam-bảo, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật, từ-bi tiếp độ hương linh….. pháp-danh….. phiền-não đoạn-diệt, nghiệp-chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh-độ, ngưỡng kỳ chư Phật từ-bi phóng quang tiếp độ hương-linh vãng sanh Cực-lạc quốc.

Tán phật

Pháp vương vô-thượng tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

(Ðứng dậy cầm hướng lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn)

Đọc kinh cầu siêu cho người mới mất là một truyền thống cổ xưa của người Việt. Qua việc đọc tụng kinh, chúng ta mong rằng linh hồn của những người đã khuất sẽ được siêu thoát khỏi vòng luân hồi và tìm được sự bình an. Hãy cầu siêu một cách tâm linh và tôn trọng, để tạo điều kiện tốt nhất cho linh hồn của người thân và gia đình chúng ta.

Related Posts