Kinh Bồ Tát Thanh Cảnh Quán Tự Tại Tâm Đà La Ni

Đường Bất Không Chú,

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại cung điện của Tỳ Sa Môn Thiên Vương đã kể về nhân duyên xa xưa của Quán Tự Tại Bồ Tát.
Trong một thời gian xa xưa, có một vị Đức Phật tên là Quán Chiếu Quán Sát Như Lai.
Khi Đức Như Lai trở thành Phật, Ngài đã nói về Tâm Chân Ngôn của Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát.
Ngay sau khi nghe, vị Thiên Tử đã nhận được Đại Bi Tam Ma Địa và lập nguyện: “Tất cả chúng sinh, nếu có sự sợ hãi và khổ đau, nếu nghe tên tôi thì sẽ được giải thoát và chứng thực Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.
Thà tôi xưng Danh Tự của Quán Tự Tại Bồ Tát, chứ không xưng Danh Tự của các hằng sa Như Lai.”

Đức Thế Tôn sau đó nói với Tỳ Sa Môn Thiên Vương rằng: “Hãy nhớ vị Thiên Tử này. Sau khi Ta viên tịch, hãy truyền Tâm Chân Ngôn, lan rộng Phật sự để mang lại lợi ích cho vô biên vô lượng chúng sinh, để họ an trí trong Đạo Vô Thượng Bồ Đề.”

Đà La Ni là một thủ tục linh hồn trong Đạo Trường. Trước tiên, hãy thảnh thơi, phát nguyện, sau đó ngồi tử tế và ấn tịnh tam nghiệp, ngồi tập chân ngôn. Tiếp theo, cầm ấn, kết ấn hộ thân của ba bộ, rồi tụng chân ngôn 7 biến và buông ấn trên đỉnh đầu. Sau đó, nâng tràng hạt y theo thời gian và trì 100 hoặc 1000 lần.

Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí không phụng chiếu chú thích nghĩa:

 1. Nẵng mô la đát nẵng đát la dạ dã (Tam Bảo)
  NAMO RATNATRAYÀYA
 2. Nẵng mô (Cúi lạy) A lý dã phộc lộ cát đế thấp phộc la dã (Thánh Quán Tự Tại)
  NAMAH ÀRYA AVALOKITESVARÀYA
 3. Mạo địa tát đát phộc dã, ma ha tát đát phộc dã, ma ha ca lô ni ca dã (Đấng Đại Bi)
  BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA MAHÀ KARUNIKÀYA
 4. Tát phộc ma đà thế ná nẵng (Cắt chia) Ca La (Cắt đoạn) dã (Hay chặt tất cả sự trói buộc)
  SARVA BANDHA CCHEDANA KÀRÀYA
 5. Tát phộc bà phộc (Hữu_ Có) sa muộn nột lô hàm sái noa ca la dã (Hay làm khô kiệt tất cả khổ sinh tử trong biển Tam Hữu)
  SARVA BHAVA SAMUDRAM SUKSANA KÀRÀYA
 6. Tát phộc nhĩ dã địa bát la xà ma nẵng ca la dã (Khiến ngưng tất cả Bệnh Tật)
  SARVA BYADHI PRASAMANA KÀRÀYA
 7. Tát phộc phệ để dữu bát nại la phộc vĩ nẵng xả nẵng ca la dã (Hay cắt đứt tất cả tai họa)
  SARVA TITYU BHANDRAVA VINASANA KÀRÀYA
 8. Tát phộc bà duệ số giả đát la noa tác la dã (Cứu tế sự sợ hãi)
  SARVA BHAYE SYO TRANA KARÀYA
 9. Đát tả nẵng mạc sa ngật lị đát phộc y ná ma lị dã phộc lộ chỉ đế thấp phộc la (Nay Tôi lễ Thánh Quán Tự Tại ấy)
  TASMAI NAMASKRTVA INAM ARYA AVALOKITESVARÀYA
 10. Đa phộc nĩnh la kiển trán (Cư ngụ, nâng nhấc)
  LAMTABHA NÌLAKANTHA
 11. Nẵng ma ngật lị nãi dã (Thánh Giả Thanh Cảnh Tâm Chân Ngôn)
  NÀMA HRDAYA
 12. Ma phộc đa dĩ sái nhĩ (Nay Tôi nói)
  MABRATA ICCHYAMI
 13. Tát lị phộc tha (Lợi ích) sa đà nam thâu hàm (Tất cả lợi ích thành tựu thanh tĩnh)
  SARVATHÀ SÀDHANAM SUVAM
 14. A thệ (Từ tế: Bến bờ của lòng Từ) gian tát phộc bộ đa nam (Nơi các Quỷ Thần được thắng)
  AJIYAM SARVA BHÙTANAM
 15. Bà phộc mạt lật nga vĩ thủ đà kiếm (Vốn hay tịnh đường Tam Hữu)
  BHAVAMARGA VISUDDHAKAM
 16. Đát nê dã tha (Ay là, liền nói)
  TADYATHÀ
 17. Án (Chọn lựa tại Như Ý Luân)
  OM
 18. A lộ kế (Quang minh)
  ALOKE
 19. A lộ ca ma tê (Quang Minh Tuệ)
  ALOKA MATI
 20. Lộ ca đế ngột lạt đế (Vượt Thế Gian)
  LOKATÌ KRAMTE
 21. Tứ tứ hạ lệ (Mừng thay! Sư Tử)
  HE HE HARE
 22. Ma hạ mạo địa tát đát phộc . Hệ mạo địa tát đát phộc. Hệ bát lị dã mạo địa tát đát phộc (Mừng thay nơi mỗi vị Bồ Tát)
  MAHÀ BODHISATVA HE BODHISATVA HE VÌRYA BODHISATVA
 23. Hệ ca lô ni sa ma la ngật lị nãi diêm (Mừng thay! Tâm Chân Ngôn ghi nhớ của Đại Bi)
  HE KARUNI SMARA HRDAYA
 24. Tứ tứ hạ lệ. A lị dã phôc lộ chỉ đế thấp phộc la (Mừng thay Sư Tử Vương Quán Tự Tại!) ma hộ thấp phộc la (Đại Tự Tại)
  HE HE HARE ARYA AVALOKITESVARA MAHESVARA
 25. Bá la ma môi đát la tức đa (Giới thắng Từ Tâm: Tâm Thắng Từ của Giới)
  PARAMAITRA CITTA
 26. Ma hạ ca lô ni ca (Đấng Đại Bi)
  MAHÀ KARUNIKA
 27. Củ lô củ lô yết ma (Làm, làm lại sự nghiệp)
  KURU KURU KARMA
 28. Sa đà dã, sa đà dã, vĩ niệm (Minh thành tựu)
  SÀDHAYA SÀDHAYA VIDYA
 29. Nê tứ (Dẫn cho) nễ tứ (Dẫn cho) nễ tứ minh phộc lạm (cho nguyện của Tôi)
  NIHE NIHE _ NIHE ME VARAM
 30. Ca sai nga ma (Nơi hy vọng)
  KÀMAM GAMA
 31. Vĩ đát nga ma (Đều như ý)
  VITAGAMA
 32. Vĩ nga ma (Mau lìa sự che dấu)
  VIGAMA
 33. Tất đạt dụ nghi thấp phộc la (Thành tựu Du Già tự tại)
  SIDDHA YOGESVARA
 34. Độ lô độ lô vĩ diên đề (Bậc trụ trì dạo chơi nơi hư không)
  DHURU DHURU VIYANTI
 35. Ma ha vĩ diên đề (Bậc Đại du không)
  MAHÀ VIYANTI
 36. Đà la, đà la, đà liên nại liên thấp phộc la (Trì giữ, lại trì giữ Đế Vương tự tại)
  DHARA DHARA _ DHARE INDRESVARA
 37. Tả la, tả la (Lay động)
  CALA CALA
 38. Vĩ ma la, ma la một lật đế (Lay động sự dơ bẩn. Lìa sự dơ bẩn, lìa thân dơ bẩn)
  VIMALA MALA MRTE
 39. A lị dã phộc lộ chỉ đế thếp phộc la nê nẵng ngật lị sử noa (Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát quấn khoác áo da hươu)
  ARYA AVALOKITESVARA JINA KRSNA
 40. Nhạ tra mục cự tra phộc lãm ma bát la lãm ma (Mừng thay Liên Hoa Thủ!)
  JATA MAKUTA VARAMMA PRARAMMA
 41. Ma hạ tất đà vĩ nê dã đà la (Đại Thành Tựu Trì Minh)
  MAHÀ SIDDHA VIDYA DHARA
 42. Ma la, ma la, ma hạ ma la, mạt la mạt la, ma hạ mạt la (Nội cấu, Ngoại cấu Đại vô cấu)
  MALA MALA MAHÀ AMALA_ VARA VARA MAHÀ AVARA
 43. Tả la tả la nĩnh xá tả lệ thấp phộc la (Hành, lại hành, Dạ Hành tự tại)
  CARYA CARYA DISA CARYASVARA
 44. Ngật lị sử noa tát ba ngật lị ba diễn nữ (ni dữu) bà vĩ đa (Con rắn màu đen làm Thần Tuyến)
  KRSNA VRNA KRSNA PAKSA DIRGATANA
 45. Hệ ma hạ bát nạp ma hạ sa đà (Mừng thay Liên Hoa Man!)
  HE MAHÀ PADMA HASTA
 46. Tả la tả la (Hoa sen)
  SARA SARA
 47. Tất lị tất lị (Liên Hoa chiết)
  SIRI SIRI
 48. Tô lô tô lô (Liên Hoa Cảnh: Cái cổ Hoa Sen)
  SURU SURU
 49. Một đà dã, một đà dã (Sở giác, sở giác)
  BUDDHÀYA BUDDHÀYA
 50. Mạo đà dã, mạo đà dã, nhĩ đế hệ (Ta khiến cho kẻ Hữu Tình kia giác ngộ)
  BODDHÀYA BODDHÀYA JITE HE
 51. Nĩnh la kiến tha ê hế tứ phộc ma bà thế đa tăng hạ mục khư ( Đời vị lai trụ ở mặt Sư Tử bên trái )
  NÌLAKANTHA EHYEHI VAMA STHITA SIMHA MUKHA
 52. Hê ma hạ hạ la hạ la vĩ sái niết lị nễ ( bi tế ) đa ( Mừng thay ! Bậc đắc thắng ác độc đại mãnh )
  HE MAHÀ HÀRA HÀRA VISA NIRJITA
 53. Lộ yết tả la nga vĩ sái vĩ nẵng xả nẵng ( Trừ diệt sân độc của Thế Gian )
  LOKASYA RÀGA VISA VINASANA
 54. Mô hạ vi sái vi năng xả năng ( Trừ diệt Độc của thuốc ở Thế Gian )
  MOHA VISA VINASANA
 55. Hộ lỗ hộ lỗ, ma hạ hộ lỗ hạ lệ (Mau chóng! Liên Hoa Man mau chóng!)
  HURU HURU MAHÀ HURU HARE
 56. Ma hạ bát nạp ma nẵng bà (Kêu gọi Đấng Sư Tử Vương Liên Hoa Quán Tự Tại Bồ Tát tức là Giác Hoa. Cũng gọi là Phật Liên Hoa)
  MAHÀ PADMA NÀBHA
 57. Tát la tát la (Hoa sen)
  SARA SARA
 58. Tất lị tất lị (Liên Hoa chiết)
  SIRI SIRI
 59. Tô lô tô lô (Liên Hoa Cảnh: Cái cổ Hoa Sen)
  SURU SURU
 60. Một đà dã, một đà dã (Sở giác, sở giác)
  BUDDHÀYA BUDDHÀYA
 61. Mạo đà dã, mạo đà dã, nhĩ đế hệ (Ta khiến cho kẻ Hữu Tình kia giác ngộ)
  BODDHÀYA BODDHÀYA JITE HE
 62. Nĩnh la kiến tha ê hế tứ phộc ma bà thế đa tăng hạ mục khư (Đời vị lai trụ ở mặt Sư Tử bên trái)
  NÌLAKANTHA EHYEHI VAMA STHITA SIMHA MUKHA
 63. Hạ sa hạ sa (Cười)
  HASA HASA
 64. Muộn tả muộn tả (Phóng tán)
  MUMCA MUMCA
 65. Ma hạ tra hạ sa (Cười to ha ha)
  MÀHA TÀTA HASA
 66. Ế tứ bạo ma hạ tất đà dụ nghi thấp phộc la (Đến! Đến! Bậc Đại thành tựu Du Già tự tại)
  EHI PAM! MAHÀ SIDDHA YOGESVARA
 67. Sa noa sa noa phộc trâm (Nay làm, nói năng)
  SANA SANAVACA
 68. Sa đà dã sa đà dã vĩ niệm (Thành tựu, thành tựu Chân Ngôn Minh)
  SÀDHAYA SÀDHAYA VIDYA
 69. Sa ma la sa ma la đàm, bà nga vãn (Không có mãn)
  SMARA SMARA SAM BHAGAVAM
 70. Đam, lộ chỉ đa vĩ lộ chỉ đam, đát tha nghiệt đam (Đại ức niệm, ức niệm Thế Tôn quán chiếu quán sát)
  TÀM_ LOKITA VILOKITAM TATHÀGATAM
 71. Ná ná tứ minh tát phộc tát đát phộc nẫm (Cho tất cả chúng sin)
  DADÀ HE ME SARVA SATVANÀM
 72. Nại la xà nẵng ca vi tả nại la xà nẫm bát la hạ la ná dã ma nẫm, sa phộc hạ (Người vui thấy, khiến cho nhìn thấy, khiến cho ý vui thích)
  DARSANA KAMASYA DARSANAM PRAKRADÀYA MANA_ SVÀHÀ
 73. Tất đà dã, sa phộc hạ (Thành tựu Phước Trí viên mãn)
  SIDDHÀYA SVÀHÀ
 74. Ma hạ tất đà dã, sa phộc hạ (Đại thành tựu Phước Đức)
  MAHÀ SIDDHÀYA SVÀHÀ
 75. Tất đà dụ nghi thấp phộc la , sa phộc hạ (Thành tựu Bậc Du Già tự tại viên mãn)
  SIDDHA YOGESVARA SVÀHÀ
 76. Nĩnh la kiến tha, sa phộc hạ (Thanh Cảnh: Đấng có cái cổ màu xanh)
  NÌLAKANTHA SVÀHÀ
 77. Ma ha Phộc la hạ mục khư, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của mặt Heo)
  MAHÀ VARAHA MUKHA SVÀHÀ
 78. Ma hạ tăng ha mạo khư dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của mặt Sư Tử)
  MAHÀ SIMHA MUKHÀYA SVÀHÀ
 79. Tất đà vĩ nễ dã đà la dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của Thành Tựu Trì Minh)
  SIDDHA VIDYADHÀRÀYA SVÀHÀ
 80. Bát nạp ma hạ sa đá dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của Liên Hoa Thủ)
  PADMA HASTÀYA SVÀHÀ
 81. Ngật lị sử noa tát bá ngật lị đa diễm nữ (ni dữu) bà vi đa dã, sa phộc hạ (Phước đức của con rắn màu đen làm Thần Tuyến)
  KRSNA SARPA KRTVA JYOPAVITÀYA SVÀHÀ
 82. Ma hạ cự tra đà la dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của Bậc cầm cây gậy lớn)
  MAHÀ MAKUTADHÀRÀYA SVÀHÀ
 83. Chước ngật la dữu đá dã, sa phộc hạ (Bậc cầm bánh xe, khí trượng)
  CAKRA YUDHÀYA SVÀHÀ
 84. Thường khư nhiếp na nĩnh mạo đà nẵng dã, sa phộc hạ (Tiếng loa Pháp cảnh giác)
  SA
  KHA SABDANI BUDDHA NÀYA SVÀHÀ
 85. Phộc ma sa kiển đà nê xả sa thế đa ngật lị sử noa nê năng dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của Bậc khoác quấn da hươu đen có sở trú ở vai trái)
  VAMA SKANDA VISA STHITA KRSNA JINÀYA SVÀHÀ
 86. Vĩ dã già la tạt ma ninh phộc tát nẵng dã, sa phộc hạ (Bậc mặc quần da cọp)
  VYÀGHRA CA MANIVASANÀYA SVÀHÀ
 87. Lộ kế thấp phộc la dã, sa phộc hạ (Viên mãn Phước Trí của Quán Tự Tại)
  LOKESVARÀYA SVÀHÀ
 88. Tát phộc tất đệ thấp phộc la dã, sa phộc hạ (Tất cả thành tựu tự tại)
  SARVA SIDDHESVARÀYA SVÀHÀ
 89. Nẵng mô bà nga phộc đế (Quy mệnh)
  NAMO BHAGAVATE
 90. A lị dã phộc lộ chỉ đế thấp phộc la dã (Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát)
  ÀRYA AVALOKITESVARÀYA
 91. Mạo địa tát đát phộc dã, ma ha tát đát phộc dã (Bậc dũng mãnh)
  BODHISATVÀYA MAHÀ SATVÀYA
 92. Ma hạ ca lô ni ca dã (Bậc Đại Bi)
  MAHÀ KARUNIKÀYA
 93. Tất diên đô mãn đát la bà ná dã (Nguyện thành tựu Chân Ngôn cú)
  SIDDHYANTU MANTRA PADÀYA
 94. Sa phộc hạ
  SVÀHÀ

Tiếp theo sẽ nói về phép vẽ Tượng của Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát này. Tượng đó có 3 mặt: Mặt chính làm dung mạo Từ Bi vui vẻ, bên phải làm mặt Sư Tử, bên trái làm mặt Heo. Đầu đội mão bau, trong mão có vị Hóa Vô Lượng Thọ Phật.

Tượng có 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ hai cầm hoa sen. Bên trái: tay thứ nhất cầm Bánh Xe, tay thứ hai cầm Vỏ ốc (Loa). Thân mặc quần da cọp, dùng da hươu quấn góc bắp tay trái, khoác con rắn đen làm Thần Tuyến. Thân đứng trên hoa sen 8 cánh và thân được trang nghiêm bằng cái xuyến Lưu Ly đeo tay, vòng Lưu Ly, vật trang sức tỏa ánh hào quang lửa. Thần Tuyến đó quấn bên dưới góc bắp tay trái.

Tướng Ấn là: Hai tay cùng cài chéo nhau bên ngoài, cắm ngón cái trái vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng ngón cái phải. Hai ngón giữa làm hình hoa sen. Dựng thẳng 2 ngón vô danh. Hai ngón út cài chặt nhau sao cho bên trái đè bên phải.

Thời Khoan Diên thứ hai, Trung Tuần tháng Bảy, năm Kỷ Tỵ.

Xem xét một lần xong, sau đó tìm được Bản tốt dùng sự chính đúng làm cho toàn mỹ.

Kim Cương Thừa_ VÔ ĐẲNG

Related Posts