Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Tạo niềm tin và sự kính trọng trong tu tập Phật giáo

Mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp. Đây là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của mỗi người phật tử.

Mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú Chuẩn Đề để cầu Bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của mỗi người phật tử.

Thần chú Chuẩn Đề và tác dụng của nó

Đức Phật Thích Ca đã giảng giải về tác dụng của việc tụng bài chú Chuẩn Đề. Bài chú này được cho là gắn với khả năng thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến việc giải thoát cho bản thân.

“Nếu có tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều được tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ. Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra làm việc gì đều được hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.

Nếu tụng thần chú này mãn 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác tự thấy trong miệng mửa ra vật đen. Nếu có ngũ nghịch tội thì không được thấy những hảo mộng như vậy. Nên tụng mãn 70 vạn biến thì sẽ được thấy những tướng như trước cho đến mộng thấy mửa ra sắc trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải biết người đó tội diệt, được tướng thanh tịnh.”

Hình tượng Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh “Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni”, kim thân của Bồ tát có thân màu vàng lằn điển quang trắng. Màu vàng tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng tượng trưng cho Kim Cương Giới. Bồ tát Chuẩn Đề cầm những pháp khí đặc biệt và mang ý nghĩa thâm sâu trong diệu dụng độ sinh của Ngài.

Hình tượng Bồ tát Chuẩn Đề

Hạnh nguyện Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của đức Quán Thế Âm và thể hiện sự từ bi của Ngài thông qua việc hóa độ chúng sinh. Bồ tát Chuẩn Đề có nhiệm vụ hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sinh có trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu nặng, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi…

Bồ tát vì thương tưởng chúng sinh vốn nhiều chướng nạn như thân đa tật bệnh, trí tuệ kém cỏi hoặc lỡ đã tạo các ác nghiệp sâu dày... nên Ngài đối trước Phật tuyên nói thần chú, để giải trừ các hoặc nghiệp cho chúng sinh.

Lợi ích của việc tụng niệm thần chú Chuẩn Đề

Việc tụng niệm thần chú Chuẩn Đề mang lại nhiều lợi ích cho người tu tập. Một trong những lợi ích đó là giúp tiêu diệt các tội ngũ đã tạo từ kiếp trước, giúp tìm thấy sự giải thoát và sanh ra nơi gặp gỡ chư Phật và Bồ tát. Bồ tát Chuẩn Đề cũng giúp gia hộ và bảo vệ hành giả khỏi khổ não, tai ương, bịnh khổ và mang đến sự hanh thông trong công việc và tín thọ trong lời nói.

Mỗi hành giả trên con đường tu cần thật lòng và nỗ lực trì niệm thần chú Chuẩn Đề để nhận được sự gia hộ của Bồ tát và vượt qua các chướng ngại của duyên số và quy luật ma nghiệp trong cuộc sống.