Văn tác bạch cúng dường trường hạ: Mở đường đến cảm xúc và cảm nhận Tâm linh

04

Dưới đây là Văn tác bạch cúng dường trường hạ chuẩn nhất:

Kính bạch các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, các đại đức Tăng (nếu là chùa Ni: Ni trưởng, Ni sư chư tôn đức Ni) và ban chức sự trường hạ chùa … Hôm nay, tôi xin được thể hiện lòng thành kính, sự đầu thành đảnh lễ qua tác bạch. (1 lạy)

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức!

Hằng năm, khi hàng phượng vĩ khoe sắc cùng với những cơn mưa bất chợt tràn về, chúng ta nhận thấy rằng đó là những dấu hiệu chuyển giao của mùa xuân sang mùa hạ, cũng là thời điểm mà chư Tăng Ni bước vào mùa An Cư Kiết Hạ, tịnh tu đạo nghiệp, theo truyền thống mà Đức Phật và các hàng Tỳ Kheo thuở xưa từng tuân thủ. Trong khoảng thời gian này, quý Tăng Ni ở các tự viện đều chuyên tu nghiêm mật, nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng giới định tuệ, hướng đến thánh quả giải thoát.

Hàng Phật tử của chúng ta rất may mắn được gặp Phật pháp, được quy y Tam Bảo, và thấm nhuần lời Phật dạy, hộ trì cho chư Tôn Đức Tăng Ni chuyên tâm tu tập Tam vô lậu học. Chúng ta gieo trồng công đức vô lượng trong Tam Bảo, nhận được phước báu không lường. Vì thế, hôm nay, chúng ta cùng nhau quy tụ về đây, trước hết là để thỉnh an sức khỏe của các vị chư tôn đức, sau đó chúng ta mang tài tịnh vật, trong tấm lòng thành kính dâng lên mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh tăng và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng già.

Chúng ta mong trên chư tôn thiền đức mở lòng bi mẫn chứng minh và nạp thọ lễ phẩm cúng dường này. Chúng tôi nguyện rằng công đức này sẽ hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo và tất cả hàng Phật tử chúng ta đều được ân triêm công đức.

Nam mô Hoan hỷ Tạng bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh. (Đợi nghe Hòa Thượng đáp từ xong, rồi đọc tiếp)

Nam mô A Di Đà Phật!

Trên chư tôn thiền đức đã hoan hỷ chấp nhận lễ phẩm cúng dường, và thậm chí còn từ bi ban lời đạo, quý báu và thân tình. Chúng tôi hứa sẽ ghi nhớ những lời giáo huấn ấy, để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật, và hướng đến đời sống tỉnh giác, an lành trong Chánh Pháp của Như Lai.

Chúng tôi xin kính chúc các vị chư Tôn Đức dồi dào sức khỏe, tuệ giác thâm sâu và luôn là ngọn hải đăng để soi đường dẫn bước cho chúng tôi trên lộ trình tu tập, hướng đến an vui giác ngộ giải thoát. Chúng tôi xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. (lạy 3 lạy)

Nguyên nhân Đức Phật chế pháp An cư và ý nghĩa An cư kiết hạ