Ngũ Bộ Thần Chú – Bí quyết tu trì đầy công đức

Giới thiệu chung

Ngũ Bộ Thần Chú, còn được gọi là Ngũ Bộ Chú, là một phương pháp tu trì nổi tiếng trong mật tông Việt Nam. Đây là 5 bộ chú của 5 bộ trong Phật giáo. Để hiểu rõ hơn về Ngũ Bộ Chú, chúng ta hãy tìm hiểu theo thứ tự như sau: “Ngũ Bộ” có nghĩa là 5 bộ. Trong Phật giáo, chúng được chia thành 5 bộ tộc chính: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ, Bảo Bộ và Yết Ma Bộ.

Ngũ Bộ Tượng Trưng Cho Phật

Mỗi bộ trong Phật giáo đều có một vị phật đứng đầu, tượng trưng cho bộ đó. Dưới đây là danh sách các vị phật đó:

  • Phật Bộ: Đức Tỳ Lô Giá Na (vairocana) Như Lai hoặc Đại Nhật Như Lai.
  • Liên Hoa Bộ: Đức A D Đà (Amita) Như Lai hoặc Vô Lượng Thọ Phật.
  • Kim Cang Bộ: Đức A Súc Bệ (Aksobhya) Như Lai.
  • Bảo Bộ: Đức Bảo Sanh (Ratnasambhava) Như Lai.
  • Yết Ma Bộ: Đức Bất Không Thành Tựu (Amogasiddhi) Như Lai.

Các vị phật này cũng được gọi là Ngũ Phương Ngũ Phật, Ngũ Trì Như Lai hoặc Ngũ Phương Phật.

Ngũ Bộ Thần Chú

Ngũ Bộ Chú được viết như sau: “Om Ram Om Shrim Om Mani Pedme Hum Om Cale Cule Cunde Svaha Om Bhrum”.

Phiên âm Phạn Việt: “Um Ram” hoặc “Um Rôm Um Si-Răn Um ma ni pết mê hùm Um cha lê chu lê chun đê sô ha Um bơ-Rum”.

Phiên âm tiếng Việt: “Án Lam Án Xỉ Lâm Án Ma Ni Bát Di Hồng Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Án Bộ Lâm”.

Lợi Ích Của Ngũ Bộ Chú

Ngũ Bộ Chú mang lại công đức vô cùng to lớn nếu được trì tụng lâu dài. Đây là công đức không thể tính đếm, và muốn có được nó, chỉ cần có ý nguyện là đủ. Ngũ Bộ Chú giúp chúng ta gần gũi với chánh pháp, tam bảo và xa lìa ác đạo; làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát và chư thiên luôn ủng hộ. Công đức và lợi ích không thể nghĩ bàn.

Phép Tu Trì Đơn Giản Ngũ Bộ Chú

Người hành trì Ngũ Bộ Chú chỉ cần có một bàn thờ Phật (nếu có thể) hoặc chỉ cần một ảnh Phật và một chuỗi tràng hạt. Về mặt tinh thần, hành giả cần tập trung và không nghi hoặc bất cứ điều gì. Quá trình tu trì như sau:

  1. Thực hiện các nghi lễ thông dụng như dâng hương và thỉnh tam bảo.
  2. Đọc chú đại bi.
  3. Phát nguyện.
  4. Ngồi xuống và bắt đầu trì tụng Ngũ Bộ Chú 108 lần.
  5. Kết thúc bằng công đức và tụng kinh bát nhã.

Việc tu trì theo phương pháp này mang lại sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

Bạn đang đọc bài viết Ngũ Bộ Thần Chú trên Khám Phá Lịch Sử.
Nguồn ảnh: Unsplash.