Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học: Cách học thông qua mindmap

Bạn muốn học về di truyền học một cách dễ nhớ và hiệu quả? Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học là phương pháp học tập trực quan và dễ nhớ nhất dành cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu về việc ứng dụng mindmap trong học tập di truyền học.

Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học

Mẫu 1

Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học

Mẫu 2

Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học

Mẫu 3

Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học

Mẫu 4

Sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học

Các câu hỏi vận dụng về ứng dụng di truyền học

Câu 1: Trong quá trình chọn giống, các công đoạn được tiến hành theo thứ tự nào sau đây?

  1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
  3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự nào sau đây?
A. 1, 2, 3
B. 3, 1, 2
C. 2, 3, 1
D. 2, 1, 3

Lời giải: Chọn đáp án C.

Câu 2: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?
A. Hiện tượng thoái hóa giống.
B. Tạo ra dòng thuần.
C. Tạo ra ưu thế lai.
D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.

Lời giải: Chọn đáp án C. Tạo ra ưu thế lai không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết.

Câu 3: Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết, người ta thường gây đột biến nhiễm sắc thể như thế nào?
A. Lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể.
B. Mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể.
C. Lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Lời giải: Muốn loại bỏ gen không mong muốn ra khỏi nhóm gen liên kết, người ta thường dùng đột biến loại mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. Đây là quá trình mất đi một đoạn nhiễm sắc thể chứa gen có hại, từ đó loại bỏ gen đó ra khỏi nhóm gen liên kết.

Câu 4: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là gì?
A. Gây đột biến gen.
B. Gây đột biến dị bội.
C. Gây đột biến cấu trúc NST.
D. Gây đột biến đa bội.

Lời giải: Vai trò của cônxixin trong đột biến nhân tạo tạo giống mới là gây đột biến đa bội.

Câu 5: Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau:
(1) Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.
(2) Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.
(3) Cho các cây còn nhiễm tác nhân gây bệnh.
(4) Cho các cây kháng bệnh lại với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.

Quy trình tạo giống theo thứ tự nào sau đây?
A. 1, 3, 2, 4.
B. 1, 2, 3, 4.
C. 1, 3, 4, 2.
D. 2, 3, 4, 1.

Lời giải: Quy trình tạo giống theo thứ tự là:

  1. Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.
  2. Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.
  3. Cho các cây còn nhiễm tác nhân gây bệnh.
  4. Cho các cây kháng bệnh lại với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.

Chọn đáp án A.

Nhờ sơ đồ tư duy ứng dụng di truyền học, việc học di truyền học sẽ trở nên thú vị và hiệu quả hơn bao giờ hết. Cùng áp dụng phương pháp này và trở thành những chuyên gia di truyền hàng đầu trong tương lai!