Tiếng Anh Cho Người Mới Học Phật

Đức Phật là ai?

Unit 1: Đất nước nơi đức Phật trưởng thành

Để tìm hiểu về đức Phật, bạn cần quay trở về thời khắc ban đầu. Đức Phật đã sống ở Ấn Độ hơn hai ngàn năm nay. Các giáo huấn của Ngài được gọi là Đạo Phật. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Siddhartha – người sẽ trở thành Người Làm Phật – thích thiền định. Đó là cách Ngài trở nên giác ngộ. Các giáo huấn của Ngài giúp con người sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc.

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là Hoàng tử Siddhartha, người sẽ trở thành Đức Phật, đã sống hơn 2.500 năm trước đây. Cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn Suddhodana và Mẹ là Hoàng hậu Ma-da Maya. Họ sống ở Ấn Độ, trong một thành phố mang tên Kapilavatthu, ở chân đồi của dãy Hi-mã-lạp-sơn. Họ thuộc dòng họ chiến binh Ấn Độ.

Những Từ Mới

 • Phật /’bUd.∂/ danh từ [C]: Phật Thích-ca

  • Phật là một người đã giác ngộ.
 • Ấn Độ /’In.di.∂n/ danh từ [C]: nước Ấn Độ

 • Giáo pháp /’ti:.tòIηz/ danh từ số nhiều: giáo pháp

  • Giáo pháp của Phật là vô biên.
 • Siddhartha (danh từ): Thái Tử Tất-đạt-đa

 • Thiền định /’med.I.teIt/ động từ [I]: thiền định

  • Ngài đã quyết tâm thiền định để giải thoát.
 • Giác ngộ /In’laI.t∂nd, -∂nd/ tính từ tán thành: đã giác ngộ

  • Trường học có chủ trương khai sáng dạy trẻ thiền định.
 • Khôn ngoan /waIz/ tính từ -r, -st: có trí tuệ

  • Dì/Cô tôi là người khôn ngoan – Thật đáng nghe quan điểm của bà về lời dạy của Đức Phật.
 • Vua /’rɑ:.d’∂/ danh từ [C]: Vua hay Hoàng tử

 • Dòng Thích-ca: dòng Thích-ca

 • Cồ-Đàm (danh từ): Cồ-Đàm

 • Vua Tịnh-phạn (danh từ): Vua Tịnh-phạn

 • Hoàng hậu Ma-da (danh từ): Hoàng hậu Ma-da

 • Thành Ca-tì-la-vệ (danh từ): Thành Ca-tì-la-vệ

 • Hi-mã-lạp-sơn (danh từ): dãy Hi-mã-lạp-sơn

 • Chiến binh /’wɔri∂/ danh từ [C]: chiến binh

 • Giai cấp /kɑ:st/ danh từ: giai cấp

 • Thuộc về /bI‘lɔη/ cụm động từ [T]: thuộc về

 • Dòng họ /klæn/ danh từ [C + động từ số ít hoặc số nhiều]: dòng họ

Phần tiếp theo…

Tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cuộc sống và giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những bài học ý nghĩa và cảm thấy yêu thích hơn với việc học Phật pháp.

Buddha