Thư Viện Huệ Quang

Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận – Tập 2

Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận

Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận

Cùng theo như những gì Kimura Taiken đã nói, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận còn được gọi là A Tỳ Đạt Ma Phật giáo tư tưởng luận.

Cuốn sách này được chia thành hai phần lớn là TỔNG TỰ và BẢN LUẬN. Trong phần TỔNG TỰ, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt và tương đồng giữa Nguyên thủy Phật giáo và A Tỳ Đạt Ma Phật giáo, sự phân phái và A Tỳ Đạt Ma của từng phái, A Tỳ Đạt Ma luận thư xuất hiện từ khi nào, quá trình phát triển của chúng như thế nào và ý nghĩa của A Tỳ Đạt Ma là gì… Trong phần BẢN LUẬN, có sáu chương lớn: Chương thứ nhất, giải thích về việc các học giả A Tỳ Đạt Ma nhận thấy sự hiện diện của Đức Phật trong thế giới này, từ Bồ Tát đến Phật Thân Quan. Chương thứ hai, các yếu tố của việc tạo ra vũ trụ, giải thích về việc vũ trụ vạn hữu được hình thành như thế nào, giải thích từ bản chất tồn tại, các yếu tố và Nhân Duyên Luận. Chương thứ ba là Thế Giới Quan, trong đó nói rõ về định nghĩa Thế Giới Quan, Thế Giới Quan của Phật giáo nguyên thủy và A Tỳ Đạt Ma, cùng với Thế Giới Quan của Bà La môn và Phật giáo. Chương thứ tư là Tâm Lý Luận, đề cập đến tự thể của tâm, bản chất tâm, tác động của tâm… để giải thích về các hoạt động tâm lý phức tạp như tự yêu, ý chí, cảm giác, giấc mơ và điên cuồng. Tất cả được giải thích một cách tường tận. Chương thứ năm là Luân Lý Luận, được chia thành tám mục, để nói về hành vi đạo đức và sự luân hồi, ba tính thiện, ác, vô ký, mối quan hệ giữa ba tính và các tác động của tâm, công đức là gì, tình trạng của nó như thế nào, quả báo của công đức và nghiệp ác như thế nào, tình trạng luân hồi như thế nào, quan hệ giữa luân hồi và Duyên Khởi Luận cùng với mười hai Nhân Duyên Luận. Đánh giá từ quan điểm tôn giáo học, đây là một chương rất quan trọng. Chương thứ sáu là Tu Đạo Luận, cho chúng ta thấy tại sao cần tu đạo, nguyên tắc của tu đạo là gì và khám phá về Thiền Định. Đáng tiếc, phần này chưa hoàn thiện, vấn đề về tâm lý quan liên quan đến Thiền, lý tưởng luận, phương pháp luận và mục tiêu luận… chưa được đề cập. Đối với người đọc, điều này thực sự đáng tiếc.

(Trích dẫn từ LỜI NGƯỜI DỊCH)

Library Image

Trên đây là một số thông tin về cuốn sách “Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận – Tập 2” của Thư Viện Huệ Quang. Cuốn sách này là một tài liệu quan trọng để tìm hiểu về tư tưởng Phật giáo và sự khác biệt giữa các phái. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về đề tài này.