Kinh A Di Đà: Tìm hiểu ý nghĩa và nghi thức tụng kinh

Kinh A Di Đà là một trong những bản kinh Đại thừa được nhiều người tụng nhất hiện nay, đặc biệt là dùng để tụng cho tượng đá mỹ nghệ các vị Phật. Bản kinh này mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta để bày tỏ lòng thành kính với các vị bề trên.

Ý nghĩa của kinh A Di Đà đối với người Việt chúng ta

Phần lớn nội dung của kinh A Di Đà đều đề cập tới cuộc trò chuyện giữa Phật Thích Ca và Ngài Xá Lợi Phật về vùng đất Tây Phương. Đi kèm theo đó là những điều diệu kỳ mà không có bất kỳ nơi đâu trên thế giới có thể có được. Đồng thời, bản kinh cũng mô tả về những gì mà các vị Phật tử cần làm để có thể tái sinh ở những cõi mộng, cõi phù du, ta bà.

Có một số người đã cho rằng, kinh A Di Đà không phải do Phật Thích Ca nói lại mà được lại là Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Họ cho rằng đây chỉ là một trong những bài kinh có mục đích thu hút các phật tử có ước muốn được thoát khỏi cảnh khổ ở hiện tại để phát tâm tu hành. Với tấm lòng thành kính, họ đã dựng nên tượng Phật Thích Ca nhằm thể hiện đức tin của mình. Tuy nhiên, một số người khác lại tin rằng kinh A Di Đà đã truyền tải nội dung sâu sắc hơn so với những gì mà người thường nghĩ. Họ cũng tin rằng kinh này do Phật A Di Đà thuyết giảng.

Niệm Phật chỉ là nơi tâm mà hành trì, nó không qua trung gian phương tiện nào để giúp con người nhất tâm bất loạn. Việc tụng kinh A Di Đà sẽ giúp soi sáng cho trí tuệ, giúp nâng cao hiểu biết. Tuy nhiên, ta cần nhớ tụng kinh A Di Đà không phải là niềm tin mô hồ liên quan tới cảnh giới Tịnh độ Tây Phương.

Nói tóm lại, ý nghĩa của Kinh tụng cho tượng Bổn Sư Thích Ca mục đích là muốn tạo dựng nên sự trang nghiêm, hướng tâm trở về sự tinh khiết của thời nguyên thủy. Khi mà không sinh, không diệt, không có sự giới hạn và sự phân biệt… Bản chất nguyên thủy của chúng sanh còn được gọi là Phật tính, Niết Bản.

Nghi thức tụng kinh A Di Đà hiện đang phổ biến tại Việt Nam

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

 • Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

 • Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

 • Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

 • Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

 • Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 • Nguyện đem lòng thành kính,
 • Gởi theo đám mây hương.
 • Phưởng phất khắp mười phương.
 • Cúng dường ngôi Tam Bảo,
 • Thề trọn đời giữ đạo,
 • Theo tự tánh làm lành,
 • Cùng pháp giới chúng sinh,
 • Cầu Phật từ gia hộ,
 • Tâm Bồ Đề kiên cố,
 • Xa bể khổ nguồn mê,
 • Chóng quay về bờ Giác.

TÁN PHẬT

 • Đấng Pháp Vương vô thượng,
 • Ba cõi chẳng ai bằng.
 • Thầy dạy khắp trời người,
 • Cha lành chung bốn loài.
 • Quy y tròn một niệm,
 • Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
 • Xưng dương cùng tán thán,
 • Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

 • Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
 • Đạo cảm thông không thể bàn,
 • Lưới đế châu ví đạo tràng,
 • Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
 • Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
 • Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

 • Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
 • Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
 • Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

 • Lư hương xạ nhiệt,
 • Pháp giới mông huân.
 • Chư Phật hải hội tất diêu văn,
 • Tùy xứ kiết tường vân.
 • Thành ý phương ân,
 • Chư Phật hiện toàn thân.
 • Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

 • Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

 • Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần).

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

 • Tây Phương Giáo Chủ
 • Tịnh Độ Năng Nhơn
 • Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh
 • Phát Nguyện Thệ Hoằng Thâm
 • Thượng Phẩm Thượng Sanh
 • Đồng Phó Bảo Liên Thành
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai
  1. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

 • Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
 • Gây bao tội ác bởi lầm mê,
 • Đắm trong sanh tử đã bao lần,
 • Nay đến trước đài vô thượng giác;
 • Biển trần khổ lâu đời luân lạc,
 • Với sinh linh vô số điêu tàn,
 • Sống u hoài trong kiếp lầm than,
 • Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
 • Đoàn con dại, từ lâu vất vưởng,
 • Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
 • Xin hướng về núp bóng từ quang,
 • Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.
 • Bao tội khổ trong đường ác trược,
 • Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
 • Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,
 • Xin sám hối để lòng thanh thoát;
 • Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt,
 • Từ bi vô lượng cứu quần sinh,
 • Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,
 • Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
 • Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
 • Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
 • Nhớ lời Ngài, “Bờ giác không xa
 • Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
 • Bỏ việc ác, để đời quang đãng,
 • Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân”.
 • Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
 • Con nguyện được sống đời rộng rãi,
 • Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
 • Hình bóng người cứu khổ chúng sanh,
 • Để theo Ngài trên bước đường lành,
 • Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ;
 • Chúng con khổ, nguyền xin tự độ,
 • Ngoài tham lam, sân hận ngập trời,
 • Phá si mê, trí huệ tuyệt vời,
 • Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc,
 • Phật A Di Đà thân kim sắc,
 • Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm,
 • Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào,
 • Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc,
 • Trong hào quang hóa vô số Phật,
 • Vô số Bồ tát hiện ở trong,
 • Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
 • Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
 • Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
 • Ở phương Tây thế giới an lành,
 • Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
 • Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.
 • Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đà Phật.
 • Nam-mô A-Di-Đà Phật. (108 lần)
 • Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)
 • Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)
 • Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)
 • Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

 • Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Cách thức tụng kinh A Di Đà

Nhằm hướng tới sự trang nghiêm, tâm tình thành kính và tạo dựng nên sự thanh tịnh, nghi thức tụng kinh A Di Đà cần được tuân thủ đúng theo quy trình. Qua đó, chúng ta có thể tạo sự trang nghiêm, tôn trọng và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của kinh này.

Nên thỉnh tượng Phật Thích Ca đá chất lượng cao ở đâu?

Cơ sở điêu khắc đá Trường Thanh tự hào cung cấp nhiều mẫu tượng Phật Thích Ca bằng đá trên toàn quốc. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ thợ có kinh nghiệm trên 10 năm, chúng tôi cam kết hoàn thành mọi đơn hàng đúng thời hạn.

Trường Thanh là đơn vị có uy tín cao, đội thợ nhiều kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các loại đá nguyên khối, đá loại 1, tượng đá non nước được bán trực tiếp với giá tốt, không qua trung gian.

Hiện nay, Trường Thanh đang có các chính sách ưu đãi cho khách hàng mới và chính sách bảo hành cho khách hàng cũ. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lắp đặt và giao hàng tận nơi. Hãy liên hệ ngay với Trường Thanh nếu quý khách hàng còn thắc mắc hoặc muốn thỉnh tượng Phật Thích Ca đá chất lượng cao.