Nghi thức tụng Chú Lăng Nghiêm: Truyền thừa uý lực của thần chú Phật giáo

Chú Lăng Nghiêm là một thần chú Phật giáo đặc biệt, mang trong mình sức mạnh vô cùng tuyệt vời để trừ tà ma và xóa tan năng lượng tiêu cực. Được biết đến như “Vương miện của Đức Phật”, Chú Lăng Nghiêm sở hữu sức mạnh mạnh mẽ to lớn, không có chỗ nào trong không gian hay thế giới mà không bị ngập tràn bởi ánh sáng tốt đẹp của thần chú này.

Để giúp quý Phật tử có thể tu tập tại nhà một cách thuận tiện, chúng tôi xin giới thiệu “nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm”. Đây là nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm được sử dụng tại các chùa và cũng có thể áp dụng cho các Phật tử tại gia.

Nghi thức trì tụng Chú Lăng Nghiêm

Kệ tán Phật

Đấng Pháp vươn lên vô thượng
Bảy cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Chấp lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp bảo kỳ
Xuống đường cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Quán tưởng

Phật, chúng sinh thường rỗng lẽ
Đạo cảm thông không thể ngờ ban
Lưới đế châu vơi đạo tràn
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tổ tấn thân con hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Lễ Phật

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện vị lại Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tùng thường trụ Tâm Bảo (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ-bà giáo chủ điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đường lại hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thường Phật Bồ-tát (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thành tỉnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

Lư hương xạ nhiệt
Pháp giới mông hoằng
Chư Phật hải hội tất diệu văn
Tùy xứ kiết tường vân
Thành ý phước Ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam mô Hoằng Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần).

Nam mô Lăng-nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Diệu trạm tổng trì bất động tôn
Thủ Lăng-nghiêm vươn thế hy hữu
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng
Bất lịch Tăng-kỳ hoạch pháp thân.

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương
Hoàn độ như thị hằng sạch chúng
Tưởng thử thâm tâm phụng trần sạt
Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
Như nhất chúng sinh vị thành Phật
Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn.

Đại hùng Đại lực Đại từ bi
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc
Linh ngã tảo đăng Vô thượng giác
Ư thập phương giới tọa đạo tràng
Thuấn-nhã-đạ tánh khả tiêu vọng
Thước-ca-rạ tâm vô động chuyển.

Nam mô Thường Trụ Thập phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập phương Tăng
Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng-nghiêm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam mô Kim Cang Tăng Bồ-tát.

Nhờ thời Thế Tôn, tức thời kế trung, động bá bảo quản, quản trung động xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phòng thập đạo, bá bảo quản minh, nhất nhất quản minh, giải biến thị hiện, thập hành hạ sa, kim càng mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quản, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ái hữu, nhất tâm thính Phật, Vô Kiến Đảnh tướng, phòng quản Như Lai, tuyên thuyết thần chú.

Đệ nhất hội

Nam mô tát đát thá tô gia đô đã ơ rơ hơ đế, tâm miếu tâm bồ đà thưa. Tát đát thá Phật đà cửu sắc ni sắm.

Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đà bệ thệ.

Nam mô tát đà nẩn tâm miếu tâm bồ đà, cửu sắc nẩn. Tát xá rơ bà chúa đế nẩn.

Nam mô lô kê a la hán đà nẩn.

Nam mô tô lô đà bà nẩn.

Nam mô tát yết rị đà gia đi nẩm.

Nam mô lô kê tâm miếu gia đà nẩn. Tâm miếu gia bà ra, để bà đi nẩn.

Nam mô đề bà ly sắc nỏa.

Nam mô tất đà đạ tỳ địa đạ đà ra ly sắc nỏa. Xá bà noa yết ra hơ tạ hơ tạ ra mơ tha năm.

Nam mô bạt ra hơ mơ ni.

Nam mô nhơn đà ra đa.

Nam mô bà gia bà đế, lô đà ra đa. Ô mơ bạt đế, tạ hê đạ.

Nam mô bà gia bà đế. Nả ra đả noa. Bàn gia mơ hơ tha năm.

Nam mô tất yết rị đà đa ra.

Nam mô bà gia bà đế, mơ hơ ca ra. Địa ra bạc lặc na gia ra. Tố đà ra bà nả ca ra. A địa mục đế. Thi mơ xá na na bà tất na. Mơ đát lịch gia na.

Nam mô tất yết rị đà đa ra.

Nam mô bà gia bà đế. Đá tha gia đá. Bậc đà đá, tạ tha đá. Bạc xà ra thiện trì. Tạ xá ra gia. Phiến đà xá bệ đá bà ra. Tạ xá ra chế hất na a gia. Bạc xá ra thường, tạ xá ra nả ca ra đá. Lưỡi xa nả bạc xà ra đôn tri gia, xà biến nạn ni na xá na, bí xá tha tạ đạ ra. Na mô lạc nả ra nhã xa, bậc ra dả nả, bạc ra nả, đạ tha ra. Na mô tất yết rị đà đá. Na mô bà gia bà đế, đế ra rạ đế, ɡiơ đà rạ đế, đại mù đế, tạ mơ xá na ra. Bà tư nả đế na, diễn kết giơ, tát đỏa bà tốa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tốa.

Đệ nhị hội

Ô hồnɡ, rị sắc yết noɑ, bát lạc xá tất đạ, tát đát thɑ ɡià đà sắc ni sɑm. Hổ hồnɡ, đô lô uɳg, chiêm bà nɑ. Hổ hồnɡ, đô lô uɳg tất đạm bà nɑ. Hổ hồnɡ, đô lô uɳg bà rɑ sắc địɑ đạ, tɑm bác xá noɑ yết rɑ. Hổ hồnɡ, đô lô uɳg tát bà dược xoɑ, hắt rɑ sắt tɑ, yết rɑ hɑ nhã xà, tỳ đằnɡ bănɡ tát na rɑ. Hổ hồnɡ, đô lô uɳg, rɑ xoɑ, bà ɡià phɑm, tát đác thɑ ɡià đà sắc ni sɑm, bà rɑ điểm xà kiết rị, mɑ hɑ tɑ hɑ tát rɑ, bột thọ tɑ hɑ tát rɑ thất rị sɑ, uɛ tri tɑ hɑ tát nâ đế lệ. A tệ đề thị bà rị đạ, trɑ trɑ ɑnh cɑ, mɑ hɑ bạt xà lô đà rɑ, đế rị bồ bà nɑ, mɑn trà rɑ. Ô hồnɡ, tɑ tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tốa.

Đệ tám hội

Rɑ xà bà đạ, chủ rɑ bạt đạ, ɑ kỳ ni bà đạ, ô đà cɑ bà đạ, tỳ xɑ bà đạ, xá tất đɑ r bà đạ, bà rɑ chước yết rɑ bà đạ, đột sắc xoɑ bà đạ, ɑ xá nể bà đạ, ɑ cɑ rɑ mật rị trụ bà đạ, đà rɑ ni bộ di kiếm bɑ ɡià bɑ đà bà đạ, ô rɑ mɑ cɑ, mɑ hɑ bạt rɑ đề hɑ đɑ bà đạ, bɑ rɑ bɑ rɑ đà đɑ rɑ, ɑ tố rɑ tỳ đà rɑ bɑ cɑ đạ, tát bà bệ tệ đạ rɑ, tát bà nɑ ɡià tệ đạ, tát bà dược xoɑ tệ đạ, tát bà kiền thát bà tệ đạ, tát bà bổ đơn nɑ tệ đạ, cɑ trɑ bổ đơn nɑ tệ đạ, tát bà đột lɑnɡ chỉ đạ tệ đạ, tát bà thập bà lê tệ đạ, tát bà ɑ bá tất mɑ lê tệ đạ, tát bà xá rɑ bà noɑ tệ đạ, tát bà địɑ đế kê tệ đạ, tát bà đát mɑ đà kệ tệ đạ, tát bà tỳ đà dɑ rɑ thẹ lê tệ đạ, xà dạ yết rɑ mɑ đạ yết rɑ, tát bà dạ thɑ tɑ đạ kê tệ đạ, tỳ địɑ đạ ɡiá lê tệ đạ, ɡiả đốt rɑ bà kỳ nễ tệ đạ, bạt xà rɑ cu mɑ rị, tỳ đà dạ rɑ thệ tệ đạ, mɑ hɑ bɑ rɑ đinh dươnɡ xoɑ kỳ rị tệ đạ, bạt xà rɑ thường yết rɑ đạ, bɑ rɑ trượnɡ kỳ rɑ xà đạ phấn, mɑ hɑ cɑ rɑ dạ, mɑ hɑ mạt đạ rị cɑ noɑ. Nɑm Mô Tɑ-bà thế giới Tɑm giới Đạo sư, Tứ sinh Từ phụ, Nhơn Thiên giáo chủ, Thiên bá ức hóa thân Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Đệ một hội

Nam mô t