Nghi thức trì chú đại bi

Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì chú đại bi đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh, lúc ấy tôi sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ứng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hay thân mạng của chính họ.”

Hành trì niệm Chú Đại Bi

Nếu hành giả có thể tụng trì chú đại bi đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh, lúc ấy tôi sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ứng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn trong con mắt hay thân mạng của chính họ.

Trong phần hình trạng tướng mạo đã chỉ rõ mười đặc tính cốt yếu của Thần Chú Đại Bi mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi, cho nên mỗi lần trì tụng thần chú này hành giả phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh. Một cách lý thuyết, để đạt được những công năng mà thần chú mang lại, trong thời gian trì tụng, hành giả phải giữ gìn giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vong. Phải kiêng cử rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay.

Phải giữ vệ sinh thân thể, thường xuyên tắm gội, thay đổi y phục sạch sẽ, không nên để cho trong người có mùi hôi. Trước khi trì chú cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ, nếu trước đó có đi đại tiện, tiểu tiện thì phải rửa tay sạch sẽ trước khi trì tụng.

Tóm lại, “Giữ gìn trái giới, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phản đốt đèn, dùng hương hoa cùng thực phẩm cùng đường, buộc tâm một chỗ”, đó là tất cả những điều kiện lý thuyết để hành giả trì chú Đại Bi. Tuy nhiên, như phần trước đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó là thành tâm và không mưu cầu những việc bất thiện. Điều này cho phép hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà… Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh.

Nghi thức trì chú đại bi

Nghi thức trì chú đại bi gồm 8 phần cơ bản sau:

 1. Tướng dụng chú Đại bi

 2. Hành pháp chú Đại bi

 3. Đảnh lễ

 4. Phát nguyện

 5. Trì niệm

 6. Trì chú

 7. Sám nguyện

 8. Hồi hướng

 9. Tướng dụng chú Đại bi

Phật nói chú này là thần chú quan trọng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ, thần chú diên thọ, thần chú diệt ác, thần chú phá ác nghiệp, thần chú mạn nguyện, thần chú tự tại, thần chú mau lên bậc trên… Trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc. Quan Âm đại sĩ nói, trì chú này thì hết bệnh, hết nạn, tiêu ác pháp, tăng bạch pháp, như ý, như nguyện, đặc biệt gần chết thì được chư Phật trao tay, muốn sinh tịnh độ nào thì tuỳ ý mà sinh.

Biểu tượng của chú này là tâm đại bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm vô nhiễm trước, tâm không quan, tâm cùng kính, tâm khiêm tốn, tâm không hỗn loạn, tâm không kiên thủ, tâm tuệ giác vô thượng. Trì chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.

 1. Hành pháp chú Đại bi

Trì chú Đại bi, đúng ra, mỗi một ngày đêm phải và chỉ cần 5 biến. Muốn trì chú này thì phải phát bồ đề tâm, rồi kính cữ trái giới, luôn luôn bình đẳng đối với tất cả, và trì tụng liên tục. Quan Âm đại sĩ nói, đối với người ấy, ta soi thấy bằng ngàn mắt và nắm giữ bằng ngàn tay. Dưới đây là nghi thức trì chú Đại bi được lược lại giản dị. Nghi thức này nổi tiếng là hiệu quả.

Một. Phụng hành.

Nhất tâm phụng thỉnh Phật Pháp Tăng, vô thượng tâm bảo (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Nhất tâm phụng thỉnh liệt vị Bồ tát, Duyên Giác, Lạc Hán, liệt vị Phạn Vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Hai, tác bạch.

Đệ tử họ tên XX, pháp danh XX, phát nguyện trì chú Đại Bi, cầu cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu Đại Bi thông phước. Nguyện đức đại bi Quan Thế Âm cùng Phật Pháp Tăng vô thượng Tâm bảo mật thụy chứng minh gia hộ.

 1. Đảnh lễ

Kính lạy Phật Pháp Tăng tâm bảo vô thượng trong mười phương bát đới (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy vị thuyết ra bài chú Tinh túy của đại từ bi là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quảng vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy các vị pháp vương tử quảnh trong pháp hội tuyên thuyết bài chú Tinh túy của đại từ bi mà đứng đầu là đại Bồ tát Tổng Trì Vương, đại Bồ tát Bảo Vương, đại Bồ tát Dược Vương, đại Bồ tát Dược Thượng, đại Bồ tát Đại Thế Chí, đại Bồ tát Hoa Nghiêm, đại Bồ tát Đại Trang Nghiêm, đại Bồ tát Bảo Tạng, đại Bồ tát Đức Tạng, đại Bồ tát Kim Cang Tạng, đại Bồ tát Hư Không Tạng, đại Bồ tát Di Lặc, đại Bồ tát Phổ Hiền, đại Bồ tát Văn Thù (1 lạy).

 1. Phát nguyện

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả các pháp (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sinh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tuyệt hảo (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau nghỉ thuyền tàu bát nhã (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con sớm đông thân thế pháp tánh (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến núi đạo thì núi đạo tự gãy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến vạc sôi thì vạc sôi tự cạn (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến địa ngục thì địa ngục tự hủy (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến ngạ quỉ thì ngạ quỉ tự no (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến tu là thì tu là tự hiền (1 lạy).

Kính lạy đức Quan Thế Âm, nguyện con đến súc sinh thì súc sinh tự khôn (1 lạy).

 1. Trì niệm Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát (21 tịnh đến 49 tịnh rồi lạy 3 lạy).

Nam mô A Di Đà Phật (như trên).

 1. Trì chú đại bi

Bạn kiết Tâm Muội Ấn: Tay trái đặt dưới tay phải, các ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Sau đó tụng ít nhất 5 biến chú theo bản chuẩn ở trên. (Bắt đầu từ câu: Thiên thủ thiên nhãn)

Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

Nam mô hát ra đát nà đá ra dạ đa. Nam mô Ấn lí đạ. Bà lô yết đế thước bát ra dạ đa. Bồ đề tát đỏ da bà đa. Ma ha tát đỏ da bà đa. Ma ha cà rô ni cà đa. Án, tát bàn ra phạt duệ. Số đát nà đát đả. Nam mô tất cát lật đỏ y mỗ Ấn lí đa. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà ba. Nam mô na ra cẩn trì. Hê Ấn ma ha bàn đạ sa mẹ. A thệ đứng. Tát ba Ấn đá nà ma bà đà. Ma phạt đặc đạu. Ấn. A bà lô hê, lô cà đế. Cà ra đế. Di hê Ấn. Ma ha bồ đề tát đỏ da. Tát ba tát ba. Ma ra ma ra, ma hê ma hê đà đứng. Câu lô câu lô yết mỗ. Ðộ lô độ lô phạt xà đa đế, ma ha phạt xà đa đế. Đà ra đà ra. Ðịa ra ni. Thất phật ra đa. Đá ra đá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá đạ. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê Ấn. Sa ra sa ra. Tất ra tất ra. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế lệ dạ. Na ra cẩn trì. Địa lệ sắt ni na. Ba đạ ma na, sa ba hạ. Tất đà dạ, sa ba hạ. Ma ha tất đà dạ, sa ba hạ. Tất đà du nghiệt. Thất bàn ra dạ, sa ba hạ. Na ra cẩn trì, sa ba hạ. Ma ra na ra, sa ba hạ. Tất ra tăng Ấn mục khê đạ, sa ba hạ. Sa ba ma ha Ấn tất đà dạ, sa ba hạ. Giả câu ra Ấn tất đà dạ, sa ba hạ. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa ba hạ. Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, sa ba hạ. Ma bà lệ thắng yết ra dạ, sa ba hạ. Nam mô hát ra đát nà đá ra dạ đa. Nam mô Ấn lí đạ, Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ, sa ba hạ. Án tát điện đô, Mạn đạ ra, Bạt đà đạ, sa ba hạ.

(5 lần, tụng theo bình thường; tụng thẳng Phạn tự không linh nghiệm bằng, có người kiên nhẫn thử nghiệm thấy như vậy).

 1. Sám nguyện

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, vô thì đến giờ, con vốn có tâm tánh thanh tịnh mà lại u mê ám chướng, sống trong pháp tánh bình đẳng mà lại nhận ngã bỉ thử, lỗi gây ra không thể kể xiết, tội bùng dậy khó nỗi hủy diệt. Ngày nay nhờ đại bi của đại bồ tát, đại lực của đại thần chú, con nguyện được tiêu diệt cả (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

Kính lạy đại Bồ tát Quan Thế Âm, xin đại bồ tát nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, làm cho con bặt hết yếu tố tội ác, làm theo hạnh nguyện quang đại, đủ đại từ bi, chứng đại bát nhã (1 đến 3 lạy; 3 lạy thì mỗi lạy đọc 1 lần).

 1. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

hồi hường khắp tất cả,

đệ tử và chúng sinh

đều trọn thành Phật đạo

Kính lạy Phật Pháp Tăng, vô thượng tâm bảo (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy).

Kính lạy vị có vô ngại đại bi tâm là Quan Thế Âm đại Bồ tát (1 lạy).

Kính lạy bài chú Tinh túy của đại từ bi (1 lạy).

Kính lạy đức Phật bổn sư của đức Bồ tát Quan Thế Âm là A Di Đà Như Lai (1 lạy).

Kính lạy đức Phật truyền thọ cho đức Bồ tát Quan Thế Âm bài chú Tinh túy của đại từ bi là Thiên quảng vương tịnh trú như lai (1 lạy).

Kính lạy liệt vị Bồ tát, Duyên giác, Lạc Hán, liệt vị Phạn vương, Đế Thích và chư thiên thiện thần (1 lạy).

Thầy Thích Trí Thoát trì Chú Đại Bi 7 biến

Related Posts