Nghi thức trì chú Dược Sư

Dược Sư là một trong những bậc Phật trụ trì, nhằm mang đến cho chúng ta sự chữa lành về cả thể xác và tâm hồn. Hãy cùng tham gia vào nghi thức trì chú Dược Sư để tìm kiếm sự giải thoát và hạnh phúc trong cuộc sống.

1. Nguyện hương

Chúng ta bắt đầu nghi lễ bằng việc cháy nhang thơm và xướng bài nguyện hương. Bài nguyện hương này không chỉ để cầu cho bình an cho gia đình mà còn là cầu nguyện để tiêu tan những tai ương và chướng ngại trong cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện đến Phật tử Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai và mười hai vị đại tướng Dược Xoa, mong rằng họ sẽ đồng hành và bảo hộ chúng ta.

2. Đảnh lễ Tam bảo

Sau đó, chúng ta tiến hành đảnh lễ Tam bảo. Đây là nghi thức đọc thành tâm để tôn kính và cầu nguyện đến các vị Phật và Bồ-tát. Chúng ta tôn kính Phật tử Dược Sư Lưu Ly Quang Nhu Lai, Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát và Địa Tạng Vương Bồ-tát. Cùng với đó là lời cầu nguyện để nhận được sự chữa lành và bình an.

3. Tán hương

Tiếp theo, chúng ta thực hiện nghi lễ tán hương. Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Chúng ta thảo hương để tỏ lòng thành kính và cầu nguyện. Những câu thơ ngắn tán hương sẽ tạo ra không gian thanh tịnh và mang lại phước lành cho chúng ta.

4. Trì tụng chơn ngôn

Tiếp theo là trì tụng chơn ngôn. Chúng ta tịnh tâm và trì tụng câu chân ngôn để tạo ra một không gian tĩnh lặng và thức tỉnh tâm hồn.

5. Phát nguyện trì chú

Sau đó, chúng ta phát nguyện và trì chú để tìm kiếm sự an lạc và giải thoát. Dùng lời nguyện này, chúng ta cầu nguyện rằng mọi người đều nhận thức và hành động theo đạo Phật, sống một cuộc sống an lành và giải thoát khi mãn báo thân này.

6. Tán Phật Dược Sư

Tiếp theo, chúng ta tán dương Phật Dược Sư và những công đức và lợi ích mà họ mang lại cho chúng ta. Chúng ta thể hiện sự biết ơn và tôn vinh đến những người đã giúp đời và truyền bá Pháp kinh.

7. Dược Sư quán đảnh chơn ngôn

Chúng ta có thể trì niệm 21, 49 hoặc 108 biến của chơn ngôn để tìm kiếm sự giải thoát và hạnh phúc. Lễ trì niệm này giúp chúng ta loại bỏ oan trái, phá bỏ nghiệp chướng và tìm kiếm sự thanh tịnh tâm hồn.

8. Niệm danh hiệu bảy Phật Dược Sư

Chúng ta nhớ lại danh hiệu của bảy Phật Dược Sư và cầu nguyện để nhận được công đức và sự chữa lành từ họ. Chúng ta nhắc lại danh hiệu của Dược Sư Quang Phật, Bậc Đại Y Vương và Mười hai nguyện lớn như một hình mẫu để chúng ta theo dõi.

10. Năm điều quán tưởng

Chúng ta cần luôn nhớ và thảo nghiệm năm điều quán tưởng để giữ cho tâm hồn luôn trong tình trạng an lạc và biết ơn. Chúng ta không nên truy tìm quá khứ hoặc suy nghĩ về tương lai, mà hãy tập trung vào hiện tại và thực hành theo lời dạy của Phật.

12. Hồi hướng công đức

Cuối cùng, chúng ta hướng công đức đã tích luỹ trong nghi lễ này cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nguyện cầu công đức này mang đến hạnh phúc và an lành, giúp cho tất cả mọi người đạt được giác ngộ và tìm thấy con đường của đạo Phật.

13. Lời nguyện cuối

Cuối cùng, chúng ta kết thúc nghi thức bằng lời nguyện cuối cùng để cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng ta kết thúc với lời nguyện đến Phật tử Dược Sư và cầu nguyện để chúng ta luôn tuân thủ đạo Phật và tìm thấy con đường của giáo pháp.

14. Đảnh lễ ba ngôi báu

Cuối cùng, chúng ta đảnh lễ ba ngôi báu để tôn kính và cầu nguyện đến Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta nhấn mạnh rằng chúng ta tin tưởng và dựa vào sự giúp đỡ của các bậc cao thượng này để giúp chúng ta trên con đường tu học và giải thoát.

Nghi lễ trì chú Dược Sư mang đến cho chúng ta một cơ hội để tìm kiếm sự chữa lành và giải thoát. Hãy tham gia vào nghi thức này và cầu nguyện để các vị Phật và Bồ-tát trợ giúp chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Related Posts