Lời Chú Đại Bi – Sự Linh Ưng Mang Lại An Lạc và Cứu Độ

Nếu chúng ta, trong một ngày đêm, tụng Chú Đại Bi năm biến, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi tội nặng trong trăm ngàn ức kiếp sanh tử. Chú Đại Bi mang đến sự linh ứng, giúp chúng ta vượt qua khó khăn và bảo vệ chúng ta khỏi sự xâm phạm của ma quỷ và các kẻ ác hãm hại.

Tại sao chúng ta có thể nhận được những lợi ích này từ Chú Đại Bi? Khi chúng ta tụng Chú Đại Bi với tâm đà ra ni, các vị đạo sư từ mười phương sẽ đến chứng minh và giúp chúng ta tiêu diệt tất cả tội chướng. Từ đó, tất cả tội ác nặng nề như pháp phá, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp của tăng kỳ, và nhiều hành vi có hại khác sẽ được xóa bỏ.

Hướng dẫn học và trì tụng Chú Đại Bi tiếng Phạn là một cách để đạt tới những ưu điểm này. Những người thường xuyên tụng Chú Đại Bi như đang tắm gội trong sông, hồ, hoặc biển cả. Nếu chúng ta được “tắm gội” bởi nước này, bất kỳ nghiệp ác nào cũng sẽ bị tiêu diệt và chúng ta sẽ được sống ở một không gian tinh khôi và thanh tịnh. Chỉ với những ảnh hưởng nhỏ nhặt này, chúng ta đã có thể nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Vậy thì, hãy tưởng tượng những điều kỳ diệu mà chính chúng ta có thể đạt được khi tự mình trì tụng Chú Đại Bi.

Một ví dụ khác để thể hiện sức mạnh của Chú Đại Bi là khi chúng ta đi dọc đường và ngọn gió thổi qua chúng ta. Nếu những người sau chúng ta được ngọn gió đó cán qua, tất cả những tội ác và chướng nặng trong họ sẽ bị tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ và các tăng đồ. Điều này cho thấy sự hiệu quả của Chú Đại Bi, và chúng ta cần nhận thức về quả báo phước đức của việc trì tụng chú này.

Người trì tụng Chú Đại Bi nên biết rằng họ là tạng Phật thân, vì tất cả chư Phật luôn yêu mến họ. Họ là tạng quang minh, vì ánh sáng của Như Lai luôn chiếu đến họ. Họ là tạng từ bi, vì họ sử dụng Chú Đại Bi để cứu độ chúng sinh. Họ là tạng diệu pháp, vì họ hiểu biết tất cả các mật danh đà ra ni. Họ là tạng thiền định, vì tất cả các môn đà ra ni hiện ra trước mắt. Họ là tạng hư không, vì họ có thể quan sát chúng ta bất kể thời gian hay không gian. Họ là tạng vô úy, vì các thần thiện thần luôn bảo vệ họ. Họ là tạng diệu ngữ, vì tiếng đà ra ni trong miệng họ luôn lan tỏa. Họ là tạng thường trụ, vì không có tai ác nào có thể làm hại họ. Họ là tạng giải thoát, vì các thế lực không tốt không thể tổn hại họ. Họ là tạng dược vương, vì họ sử dụng Chú Đại Bi để chữa lành chúng ta. Họ là tạng thần thông, vì họ có thể tự do đi lại trong 10 phương cõi Phật.

Hãy nhớ rằng công đức của những người trì tụng Chú Đại Bi không thể tưởng tượng được.