Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng

Giới thiệu

Từ xưa đến nay, trong Phật giáo, có một quy định rằng mỗi tháng sẽ có 10 ngày gọi là ngày trai. Trong 10 ngày này, người Phật tử tu tập, cư sĩ tu hành và cả phật tử gia lai đều cần tuân theo các quy tắc cô đặc và ngăn cấm hành vi sát sanh.

Theo Quyển Thường, Phẩm Như Lai Tán Thán, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, được ghi lại rằng: “10 ngày này là những tội tập hợp, có độ nặng nhẹ. Chúng sinh ở Nam Thiêm Bộ Châu, hành động và ý niệm đều thành tội nhân, đều là quả. Hành động và ý niệm đều như thế này, nếu lỡ có buông lòng giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói xấu, phạm 4 loại giới: sát, đạo, đồ, vịnh. Chính là có trăm ngàn tội trọng. Nếu trong 10 ngày trai trước Phật Bồ tát, tu tượng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1 lần, không chỉ bản thân tránh tai hoạ, mà cả bốn hướng Đông Tây Nam Bắc cách 100 đơn vị tuần (1 đơn vị tuần là 40 dặm, 100 đơn vị tuần là 4000 dặm) cũng không có tai hoạ. Ai nghe kinh này, không phân biệt nam nữ già trẻ, hiện tại và tương lai trong trăm ngàn năm mãi mãi xa lìa ác thú, lại không rơi vào địa ngục, ác quỷ, súc sinh”.

Được truyền dạy bởi Bộ Pháp Uyển Châu Lâm, 10 ngày trai có ý nghĩa phải biết tu tường danh hiệu Phật và tu hành các công đức như sau:

Mồng 1

  • Là ngày trời tứ thiên vương (Đông phương Tri Quốc Thiên Vương, Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đa Văn Thiên Vương) Thái tử xuống trần, đi tuần khắp nhơn gian, xét xem những việc thiện ác của người. Nếu vào ngày này niệm tường danh hiệu Phật Định Quang, sẽ tiêu diệt tất cả tội.

Mồng 8

  • Là ngày trời Đại Tự Tại giáng hạ trần gian để xét xem những việc thiện ác. Nếu ai niệm Phật tường danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, sẽ tiêu diệt được tất cả tội, tăng tất cả phước.

Mồng 14

  • Vào ngày này, trời Đại Tự Tại Thiên Vương giáng trần, đi xét xem nhơn gian, quán xét các việc thiện ác. Nếu ai niệm Phật niệm tường 1000 danh hiệu Phật trong hiền kiếp, sẽ tiêu diệt tất cả điều ác, sinh tất cả điều thiện.

Mồng 15

  • Là ngày mà Thái tử của Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, đi xét xem nhơn gian, quán xét những việc thiện ác. Nếu ai niệm tường danh hiệu Phật A Di Đà, sẽ tiêu trừ tai nạn sinh phước huệ, được cái vui tiệc diệt.

Mồng 18

  • Vào ngày này, Thái tử của Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, đi xét xem nhơn gian, so sánh việc thiện ác. Nếu ai niệm tường danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sẽ tiêu diệt được tội nghiệp, kéo dài tuổi thọ, thêm lớn phước lạnh.

Mồng 23

  • Đây là ngày mà Trời Đại Tự Tại Thiên Vương giáng trần, đi xét xem nhơn gian, so sánh việc thiện ác. Nếu có người niệm tường danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí, sẽ được tiêu diệt tội tăng phước.

Mồng 24

  • Đây là ngày mà Thái tử Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, đi xét xem nhơn gian, quán xét các việc thiện ác. Nếu ai niệm tường danh hiệu Phật Lô Xá Na, sẽ tiêu trừ phiền nao, tăng trưởng trí huệ.

Mồng 29

  • Là ngày mà Đại Tự Tại Thiên Vương giáng trần, quán xét các việc thiện ác. Nếu ai niệm tường danh hiệu đức Bồ Tát Dược Vương, sẽ tiêu diệt tất cả ác sinh, tất cả thiện.

Mồng 30

  • Đây là ngày mà Trời Tứ Thiên Vương sai xứ giả giáng trần, quán xét các việc thiện ác. Nếu ai niệm tường danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, sẽ được tăng trưởng phước lợi, thành tựu Bồ đề.

Qua đó, ta thấy rằng, trong 10 ngày trai này, nếu ta tu tường danh hiệu Phật sẽ được vô lượng công đức. Bởi vì 10 ngày này là tất cả chư thần giáng trần để xét việc thiện ác, để định là tội nặng hay nhẹ. Trong 10 ngày này, nếu ta tu tịnh, bồ thi, tu tường, niệm Phật, sẽ được Chư Thiên ủng hộ, tiêu tội tăng phước huệ, giải thoát thành Phật.

Ngoài ra, Thiền Tông còn tu 4 ngày trai giới, tức là mồng 1, mồng 8, ngày 15, 23. Trong 4 ngày này, Tăng chúng đều vận tập, tu đường tu tượng kinh, cầu nguyện quốc thời dân an.