Niệm Phật: 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ, Hiện Tại Và Tương Lai

Phật Hiệu

Niệm Phật là một phương pháp hết sức phổ biến và đầy ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người Phật tử. Không chỉ mang lại sự thanh thản trong lòng, niệm Phật còn đem lại một loạt lợi ích quan trọng cho cả ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Dưới đây là 30 lợi ích đáng giá mà niệm Phật mang lại cho chúng ta.

Quá khứ

Niệm một câu Phật hiệu đã được chứng minh là có khả năng diệt trừ tới 80 ức kiếp trọng tội sanh tử theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Điều này giúp chúng ta giải thoát khỏi những tội lỗi trong quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Hiện tại

 1. Niệm một câu Phật hiệu giúp loại bỏ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử.
 2. Niệm Phật mang lại công đức vô biên, giúp chúng ta tích luỹ 80 ức kiếp công đức vi diệu trong đời sống.
 3. Niệm Phật giúp chúng ta được sự bảo trợ và thắng thế của Chư Phật.
 4. Chư Phật đồng chứng minh cho sự hiệu quả của niệm Phật.
 5. Chư Phật luôn hỗ trợ và đồng lòng với chúng ta trong niệm Phật.
 6. Mười phương Chư Phật khuyên chúng ta tin tưởng và niệm Phật.
 7. Nếu gặp họa hoạn, niệm Phật có thể giải thoát chúng ta khỏi hiểm nguy.
 8. Niệm Phật giúp chúng ta duy trì lòng bình an và không bị xao động trong lúc đối mặt với cái chết, như Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ đã nói.
 9. Niệm Phật mang lại Pháp thù thắng và giúp chúng ta trưởng thành trong Đạo Phật.

Hồi hướng công đức niệm Phật cho người thân trong gia đình chính là đại hiếu

 1. Pháp môn Tịnh Độ bao gồm: 5 tông 8 giáo, một câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” niệm được thuần thục ba tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó.
 2. Niệm Phật giúp chúng ta được Tịnh Độ khi gần đến lúc chết, như Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ đã nói.
 3. Niệm Phật giúp chúng ta đạt được sự sanh tịnh độ nhanh chóng hơn, như Kinh Pháp Cổ đã nói.
 4. Niệm Phật giúp chúng ta có một cuộc sống kéo dài, kích thước tuổi thọ gia tăng, và được xem như một loại thuốc trường sinh bởi Như Lai Đại Giác.

Vị lai

 1. Những người niệm Phật có thể hóa sanh trong đài hoa, thân có màu vàng ròng. Như Kinh nói “hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình”.
 2. Những người niệm Phật có thể sống lâu không chết, cho đến ngày thành Phật.
 3. Thân thể của những người niệm Phật tỏa sáng.
 4. Những người niệm Phật được sở hữu đủ 32 tướng hảo.
 5. Những người niệm Phật được sáu thứ thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông).
 6. Những người niệm Phật được vô sanh pháp nhẫn.
 7. Những người niệm Phật thường thấy Chư Phật.
 8. Những người niệm Phật được gắn kết và là bạn đồng hành với Bồ Tát, như Kinh nói “Bồ Tát vi bạn lữ”.
 9. Những người niệm Phật thường được tận hưởng hương hoa và âm nhạc ở 6 thời cúng dường.
 10. Những người niệm Phật có đủ cơm áo tự nhiên trong nhiều kiếp không cạn kiệt.
 11. Những người niệm Phật được tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề.
 12. Những người niệm Phật thường trẻ trung, không có dấu hiệu già cỗi.
 13. Những người niệm Phật thường khỏe mạnh, không mắc bệnh tật.
 14. Những người niệm Phật không bị đọa ba ác đạo.
 15. Những người niệm Phật có thọ sanh tự tại.
 16. Những ngày đêm, những người niệm Phật luôn nghe thấy nhiều Pháp.
 17. Những người niệm Phật sẽ ở ở địa vị bất thời chuyển, không gặp khó khăn trong cuộc sống.

Niệm Phật mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người tu tập và làm cho cuộc sống trở nên an lành và ý nghĩa hơn. Hãy cùng nhau niệm Phật để trải nghiệm và tận hưởng những phước báu mà niệm Phật mang lại.