Ý nghĩa Lạy Hồng danh sám hối

Trong tu hành Phật giáo, sám hối là một pháp rất quan trọng để có thể đem pháp về tâm. Chúng ta đều có nhiều nghiệp ác, nhưng nếu không sám hối, không xóa bỏ những phiền não trong tâm, thì sẽ khó có thể hướng tâm tới pháp Phật. Vậy, làm thế nào để có thể thanh tịnh tâm chúng ta và tiếp cận được Phật và Bồ-tát?

Tán thán Phật – Hướng tâm thấu hiểu

Để bắt đầu pháp tu sám hối, chúng ta cần tán thán Phật. Trước khi lạy Phật sám hối, hãy nhìn nhận những phẩm tướng tuyệt đẹp, hoàn toàn tốt lành của Ngài và cảm nhận sự giá trị của Phật. Mỗi vị Tổ sư thường sáng tác một bài kệ để ca ngợi Phật. Bài kệ tiêu biểu là:

Pháp vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Đạo sư
Tứ sanh chi từ phụ
Ư nhứt niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận.

Chỉ với một niệm tâm nghĩ về Phật, tất cả nghiệp ác đã tạo trong ba a-tăng-kỳ kiếp liền được tiêu mất. Tâm chúng ta trở nên yên tĩnh, nhận được sự an vui từ Phật, giải thoát từ khổ đau. Nghĩ đến Phật, không nhớ gì cả, nhứt thời nghiệp mất. Vì vậy, nếu chỉ nghĩ về Phật, nghiệp ác sẽ tan nhanh chóng. Chúng ta không nên nghĩ về việc xấu và người xấu ác, để không tạo nghiệp ác mới. Tốt nhất chỉ nghĩ đến Phật.

Tập trung tâm – Thanh tịnh tâm

Để dẹp bỏ phiền não trong tâm, chúng ta cần tập trung tâm về một điểm. Một kỹ thuật tôi thường sử dụng là tập trung mắt chỉ nhìn trước mắt, không quan tâm đến những xung quanh. Trong tu hành, tập trung tâm vào tượng Phật đẹp, tiêu biểu cho đức tướng của Như Lai mà chúng ta thích, sẽ giúp tâm chúng ta dễ dàng thanh tịnh.

Bằng việc khuôn tâm lại, chỉ có ta và Phật là một, chúng ta trở thành một với Phật. Tâm và Phật thống nhất, chúng ta nhìn ra Pháp giới, nhìn ra xã hội và thiên nhiên, thấy được một màu thanh tịnh. Trên bước đường tu, chỗ nào chúng ta tập trung tâm vào, đó là nơi Phật xuất hiện, thuyết pháp và Niết-bàn. Tại đó, tâm ta và Phật là một, và đó là chỗ tâm nhập Pháp giới. Chúng ta chỉ cần nương Phật tu, được Ngài chia sẻ, cứu giúp và tạo điều kiện để tu hành.

Lạy sám hối Hồng danh – Gởi nghiệp cho Phật

Trong pháp tu sám hối Hồng danh, chúng ta lạy sám hối và gởi nghiệp cho Phật. Bằng việc lạy sám hối, chúng ta nhận biết những việc sai lầm của mình và xin Phật từ bi chỉ dạy để chúng ta có thể chừa bỏ những việc đó. Sau đó, chúng ta phát nguyện làm theo Phật, nghĩ theo Phật và nói theo Phật. Cuối cùng, chúng ta hồi hướng và gởi công đức cho tất cả chúng sanh.

Lạy Hồng danh sám hối là một pháp sám hối đặc biệt. Chỉ cần đảnh lễ 88 vị Phật trong Hồng danh sám hối, tất cả nghiệp ác mà chúng ta đã tạo từ vô số kiếp đều được tiêu trừ. Chúng ta gởi nghiệp cho Phật và nhận được công đức từ Ngài. Nhờ công đức đó, chúng ta có thể giáo hóa chúng sanh và tiến bước trên con đường Bồ-tát.

Cầu phước báo từ Phật – Dựa vào uy đức của Ngài

Trong tu Pháp hoa, chúng ta không cầu những phước báo nhơn thiên như giàu có, khỏe mạnh, thông minh v.v…, mà chúng ta cầu Tối thượng thừa. Chúng ta biết rằng tự mình không thể làm được, nhưng dựa vào uy thế của Phật để phát huy khả năng của mình. Chúng ta làm việc cho Phật, truyền bá pháp của Ngài và làm theo hướng dẫn của Ngài. Nhờ uy đức của các Hòa thượng và các vị Bồ-tát, chúng ta nhận được sự hộ trì, đồng thời tạo được công đức vượt ngoài khả năng bình thường.

Chúng ta không nên chỉ mưu cầu đủ thứ cho bản thân mình, mà hãy hết lòng lo cho Tam bảo, giúp đỡ chúng sanh. Nếu làm công việc này, chúng ta sẽ được sự hộ niệm của Phật và thành tựu những việc lớn vượt ngoài khả năng bình thường.

Hãy cầu mong mọi người đều gởi nghiệp cho Phật và nhận công đức từ Ngài. Sám hối Hồng danh là một pháp tu đặc biệt, không chỉ dẹp bỏ nghiệp ác mà còn nhận được công đức từ chư Phật.