Điều Kiện Và Điều Khoản Chương Trình Khách Hàng Thành Viên

Lotte Mart

Mục Đích

Mục đích của Điều Kiện và Điều Khoản này là để quy định các quyền và nghĩa vụ của các Thành viên và Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam trong Chương trình Khách hàng Thành viên.

Định Nghĩa

 • Thành viên: là khách hàng đã đồng ý Điều Kiện và Điều Khoản này, đã đăng ký hợp lệ tham gia Chương trình và đã sở hữu Thẻ Thành viên LOTTE Mart.
 • Thẻ Thành viên: là thẻ được cung cấp bởi Công ty cho Thành viên nhằm sử dụng trong Chương trình.
 • Chương trình: là Chương trình Khách hàng Thành viên do Công ty cung cấp, bao gồm các nội dung được quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản này.
 • Điểm tích lũy: là điểm được cấp cho Thành viên theo tỷ lệ quy định khi Thành viên mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ từ Công ty.
 • Điểm thưởng: là điểm được tặng thêm cho Thành viên khi Thành viên thỏa mãn điều kiện của các chương trình khuyến mãi, chương trình marketing của Công ty.
 • Điểm khả dụng: là Điểm tích lũy và Điểm thưởng cộng dồn sau khi trừ số điểm đã sử dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn để Thành viên có thể mua sắm, sử dụng dịch vụ, đổi quà tặng từ Công ty.
 • Thay đổi Chương trình: là việc thay đổi, cập nhật Chương trình tùy theo điều kiện và chính sách của Công ty (Chi tiết tham khảo Điều 11 của Điều Kiện và Điều Khoản này).

Chương Trình

Công ty cung cấp cho các Thành viên một hoặc nhiều nội dung của Chương trình như sau:

 1. Chương trình tích điểm và sử dụng điểm: Thành viên có thể tích điểm và sử dụng điểm thông qua việc mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ từ Công ty theo tiêu chuẩn của Chương trình.
 2. Chương trình ưu đãi: Thành viên có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc nhận quà tặng do Công ty cung cấp.
 3. Các chương trình khác: Công ty có thể phát triển thêm những chương trình khác để phục vụ Thành viên.

Chấp Nhận Tư Cách Thành Viên

 1. Mọi công dân Việt Nam có Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ (Passport) từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền đăng ký trở thành Thành viên và tham gia Chương trình.
 2. Khách hàng có đủ điều kiện nêu tại Điều 4.1 mong muốn trở thành Thành viên có thể đăng ký Thành viên bằng cách điền các thông tin bắt buộc vào phần đăng ký trên Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn của Công ty và đồng ý với các Điều kiện và Điều Khoản của Chương trình.
 3. Sau khi nhận được yêu cầu đăng ký Thành viên từ khách hàng, Công ty sẽ xem xét cấp Thẻ Thành viên. Công ty có quyền từ chối yêu cầu đăng ký Thành viên của khách hàng nếu không đáp ứng tiêu chuẩn của Công ty.

Sử Dụng Và Quản Lý Thẻ Thành Viên

 1. Thành viên phải xuất trình Thẻ Thành viên khi tham gia Chương trình. Công ty có quyền yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng điểm hoặc được nhận các ưu đãi.
 2. Thành viên phải tự bảo quản Thẻ Thành viên và bảo mật thông tin tài khoản của mình. Thẻ Thành viên chỉ được sử dụng bởi chính Thành viên đó và không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người khác sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của Công ty.
 3. Nếu Thẻ Thành viên bị hư hại, bị mất hoặc bị trộm, Thành viên đó phải thông báo ngay cho Công ty. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tiến hành xác thực, kiểm tra, thay đổi trạng thái sử dụng Thẻ Thành viên của Thành viên đó. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra trước khi Thành viên đó thông báo hoặc trong quá trình Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết.

Rút Và Loại Tư Cách Thành Viên

 1. Thành viên có thể rút tư cách Thành viên bằng cách gửi yêu cầu qua văn bản, tổng đài, email hoặc các kênh tương tác khác của Chương trình.
 2. Nếu một Thành viên qua đời, tư cách Thành viên của Thành viên đó sẽ tự động bị huỷ mà không cần thông báo từ Công ty.
 3. Công ty có quyền huỷ tư cách Thành viên bằng cách thông báo cho Thành viên trong các trường hợp Thành viên vi phạm quy định.

Xử Lý Điểm Khi Rút Hoặc Hủy Tư Cách Thành Viên

Sau khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên, Thành viên có thể đã không sử dụng hết số Điểm khả dụng. Việc xử lý điểm sau khi rút hoặc hủy tư cách Thành viên sẽ được xử lý như sau:

 1. Đối với trường hợp rút tư cách Thành viên do Thành viên yêu cầu: Mọi số Điểm khả dụng mà Thành viên này đang sở hữu sẽ tự động hết hạn.
 2. Đối với trường hợp hủy tư cách Thành viên do qua đời hoặc do Công ty quyết định hủy tư cách Thành viên: Mọi số Điểm khả dụng mà Thành viên này đang sở hữu sẽ tự động hết hạn.
 3. Mọi số Điểm khả dụng sẽ không được khôi phục sau ngày xử lý rút hoặc hủy tư cách.

Các Loại Điểm Và Thời Hạn Sử Dụng Điểm

 1. Thành viên mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ sẽ được tích điểm theo tỷ lệ quy định. Điểm tích lũy được tính dựa trên giá trị mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ.
 2. Tỷ lệ quy đổi điểm khi sử dụng: 1 điểm = 1 Việt Nam đồng.
 3. Thành viên có thể sử dụng Điểm khả dụng theo tiêu chuẩn và cách thức mà Công ty quy định.
 4. Điểm khả dụng có thời hạn sử dụng từ ngày tích lũy cho đến hết ngày 31 tháng 03 năm tiếp theo.
 5. Điểm khả dụng sẽ bị hủy vĩnh viễn sau khi hết thời hạn sử dụng.

Cập Nhật Thông Tin Thành Viên

 1. Thành viên có thể truy cập thông tin cá nhân của mình qua Ứng dụng mua sắm trực tuyến LOTTE Mart hoặc website www.lottemart.vn.
 2. Nếu thông tin của Thành viên có thay đổi, Thành viên có nghĩa vụ cập nhật hoặc thông báo cho Công ty về việc yêu cầu cập nhật thông tin.

Ủy Nhiệm Xử Lý Thông Tin

Thành viên đồng ý Công ty có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến xử lý và quản lý thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên hoặc ủy nhiệm cho bên thứ ba để tiến hành việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân nếu cần thiết.

Thay Đổi Chương Trình

 1. Nội dung Chương trình có thể thay đổi tùy theo điều kiện và chính sách của Công ty. Công ty có quyền thay đổi, cập nhật nội dung Chương trình mà không cần thông báo trước.
 2. Nếu nội dung Chương trình được sửa đổi, Thành viên phải tuân thủ các nội dung đã thay đổi.

Chấm Dứt Chương Trình

 1. Công ty có quyền chấm dứt Chương trình nhưng phải gửi thông báo cho Thành viên ít nhất 15 ngày trước ngày chấm dứt Chương trình.
 2. Thành viên sẽ không được tham gia Chương trình sau ngày chấm dứt. Bất cứ Điểm khả dụng và/hoặc ưu đãi/khuyến mãi nào không được sử dụng trước ngày chấm dứt sẽ bị hết hạn.

Sửa Đổi Điều Kiện Và Điều Khoản

Công ty có toàn quyền sửa đổi Điều Kiện và Điều Khoản này. Điều Kiện và Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố trên website của Công ty. Nếu Thành viên không có yêu cầu rút tư cách và vẫn tiếp tục sử dụng Thẻ Thành viên, Thành viên được xem là đã đồng ý với sửa đổi.

Các Nội Dung Không Được Quy Định Trong Điều Kiện Và Điều Khoản Này

Các nội dung không được quy định trong Điều Kiện và Điều Khoản này và việc diễn giải, điều chỉnh nội dung này sẽ được hiểu theo quy định pháp luật và tập quán kinh doanh thương mại của Việt Nam.

Trách Nhiệm Khi Vi Phạm Điều Khoản

Bên vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản này có trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại về các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm Quyền Giải Quyết Tranh Chấp

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Điều Kiện và Điều Khoản này, các bên liên quan có trách nhiệm cố gắng giải quyết bằng cách thương lượng và hòa giải. Nếu không thể giải quyết, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phụ Lục 1

Phụ Lục 1: Chính Sách Phân Hạng Thành Viên

Tiêu Chuẩn Phân Hạng Thành Viên

Thành viên sử dụng Thẻ Thành viên khi mua sắm tại LOTTE Mart sẽ áp dụng tiêu chuẩn phân hạng Thành viên như sau:

 • Hạng Silver: Tỷ lệ tích điểm 0.1%. Chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng:

  • Dưới 600.000 đồng.
  • Tỷ lệ giao dịch: Từ 01 giao dịch.
 • Hạng Gold: Tỷ lệ tích điểm 0.5%. Chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng:

  • Từ 600.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng.
  • Tỷ lệ giao dịch: Từ 03 – 05 giao dịch.
 • Hạng Platinum: Tỷ lệ tích điểm 1%. Chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng:

  • Từ 3.000.000 đồng trở lên.
  • Tỷ lệ giao dịch: Từ 06 giao dịch.

Quy Định Phân Hạng

 1. Thời gian xét duyệt: Thành viên sẽ được xét duyệt phân hạng theo định kỳ ba tháng một lần.
 2. Phân hạng Thành viên dựa trên lịch sử giao dịch tại LOTTE Mart trong ba tháng liền kề trước đó.
 3. Hạng Thành viên có thể thay đổi theo từng kỳ phân hạng.
 4. Thành viên Platinum duy trì hạng Platinum trong lần xét duyệt phân hạng kế tiếp sẽ được tặng 30.000 điểm.
 5. Thành viên Gold và Silver thăng hạng lên Platinum trong lần xét duyệt phân hạng kế tiếp được tặng 60.000 điểm.

Phụ Lục 2: Chính Sách Bảo Mật Và Chia Sẻ Thông Tin

Các Vấn Đề Về Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin

Thành viên đồng ý thu thập và xử lý thông tin cá nhân để quản lý Chương trình, bao gồm các nội dung sau:

 • Chương trình tích điểm và sử dụng điểm.
 • Các chương trình ưu đãi cho Thành viên.
 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên.
 • Các chương trình khác được phát triển và cung cấp thêm cho Thành viên.
 • Thực hiện các dịch vụ cần thiết hoặc các dịch vụ góp phần hỗ trợ việc cung cấp và quản lý Chương trình.
 • Tối ưu hóa chương trình.
 • Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin Thành viên.
 • Gửi thông báo, thông tin quảng cáo, khuyến mại, và các tài liệu liên quan đến Chương trình.
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Thành viên, trao đổi giữa Thành viên và Công ty.
 • Khảo sát thị trường, nghiên cứu các sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác.
 • Điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Các Vấn Đề Về Tiết Lộ Thông Tin

Thành viên đồng ý Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên sau:

 • Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam, các Công ty Con hoặc Công ty Liên kết khác của tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc) và các Công ty Liên kết, Công ty Đối tác của Công ty Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam.
 • Các Công ty khác ở Việt Nam mà Tập đoàn LOTTE có vốn đầu tự trực tiếp hoặc gián tiếp tại Việt Nam.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin.
 • Các đơn vị, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.