Kinh Vu Lan & Báo Hiếu – Tranh Minh Họa (Tiếng Việt)

LỜI NGỎ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni!

Kính thưa Quý Thiện Hữu Tri Thức, Quý Phật Tử trong và ngoài nước thân kính!

Đệ tử chúng con được thừa hưởng Giáo Pháp của Chư Phật, được bẩm thọ ân đức sâu dày của những bậc Minh Sư. Là thế hệ trẻ xuất gia, đang đi trên con đường học Đạo và hành theo Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Trong từng khoảnh khắc ở sát na hiện tiền, hành giả chúng con luôn trưởng dưỡng chí nguyện “Tác Như Lai Xứ – Hành Như Sự”. Đưa Đạo Phật nhập thế, phụng sự cho Đạo Pháp trường lưu, chúng sanh được lợi lạc. Hầu báo đáp tứ trọng ân mà chúng con đang mang trên bước đường tu nhân giải thoát.

Dưới ánh hào quang của Chư Phật Mười Phương, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng cùng Chư Long Thiên Hộ Pháp. Nhận được tấm lòng cao quý, sự trợ duyên của các bậc Thiện Hữu Tri Thức. Nay đầy đủ nhân duyên lành, huynh đệ chúng con nguyện đem cả thân tâm cúi đầu, phủ phục trước Tam Bảo. Xin được mạn phép vẽ tranh minh họa, dịch sang Anh Ngữ Quyển “PHẬT THUYẾT KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ”.

Tinh thần hiếu đạo của Phật Giáo được phát xuất từ gương hiếu hạnh cứu mẫu thân của Tôn Giả Mục Kiền Liên được chép lại trong Kinh Vu Lan Bồn. Kinh dạy rõ về: Ân nghĩa song thân, phương pháp báo hiếu, và nhân quả tất yếu của Hiếu Đạo.

“Ta trải qua nhiều kiếp tinh tấn nay mới thành Phật, toàn là công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên, người muốn học Đạo không thể không tinh tấn hiếu thảo với Mẹ Cha.” (Kinh Phân Biệt).

Kinh Vu Lan là kho tàng trị liệu tâm linh không thể thiếu với những ai mưu cầu hạnh phúc và quý trọng giá trị an lạc đạt được từ lối sống tôn trọng quy luật Nhân – Quả, Đạo Đức. Vậy hãy cùng nhau truyền bá Quyển Kinh này để Phật Pháp trở nên gần gũi, thực tiễn và được nhiều người trải nghiệm. Nhận được chân giá trị hạnh phúc qua lời dạy của Đức Phật ngay bây giờ và tại đây.

Kính bạch quý Ngài!

Đây là lần đầu tiên huynh đệ chúng con mạo muội làm thiện pháp này. Không tránh khỏi những sơ xuất. Cúi xin các bậc Tôn Túc cao minh từ bi chỉ giáo, cho những lần xuất bản sau được viên mãn hơn.

Xin đem tất cả công đức từ việc soạn, vẽ tranh, chuyển ngữ và ấn hành tác phẩm “Truyện Tranh Phật Giáo – KINH VU LAN BÁO HIẾU” này hồi hướng đến pháp giới chúng sanh đều được an lạc. Hiện tại đời sống được an lành trong Chánh Pháp, sớm giác ngộ giải thoát trong ngày vị lai.

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đệ tử chúng con Phật Sự sớm được viên thành! Nguyện tất hành giả học Phật luôn được sống và tu học an lành trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Có đầy đủ phước trí – phước đức. Ưa thích nghe học Chánh Pháp với tinh thần hướng thượng thanh cao. Nguyện cầu Phật Pháp trường tồn mãi nơi thế gian, đem lại hạnh phúc cho số đông Chư Thiên và loài người!

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

tranh minh hoa kinh vu lan bao hieu

Kinh Vu Lan & Báo Hiếu – Thích Huệ Đăng
kinh-vu-lan-1-
kinh-vu-lan-3-
kinh-vu-lan-4-
kinh-vu-lan-5-
kinh-vu-lan-6-
kinh-vu-lan-7-
kinh-vu-lan-8-
kinh-vu-lan-9-
kinh-vu-lan-10-
kinh-vu-lan-11-
kinh-vu-lan-12-