Kinh Ưu Bà Tắc: Niềm Tin và Thực Hành

Tôi đã từng nghe một câu chuyện thú vị về Đức Phật khi Ngài du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. Trong câu chuyện này, có một vị Cư sĩ tên là Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc đến gặp Tôn giả Xá-lê Tử. Mọi người đều cúi đầu lễ rồi ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp.

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp và khuyến phát khát ngưỡng, Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc đã được truyền đạt sự hoan hỷ. Tôn giả Xá-lê Tử sau đó đã đi đến chỗ Phật để đảnh lễ sát chân Ngài và ngồi xuống một bên. Không lâu sau, Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc cũng đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi xuống.

Sau khi mọi người đã an tọa, Đức Thế Tôn dạy rằng nếu bạch y Thánh đệ tử gìn giữ và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo, và đạt được bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, thì họ sẽ dễ dàng đạt được chứ không phải khó.

Các pháp mà bạch y Thánh đệ tử cần giữ gìn và thực hành bao gồm:

1. Từ bỏ sát sanh và làm lợi ích cho tất cả

Bạch y Thánh đệ tử cần xa lìa sát sanh và làm việc thiện để giúp đỡ mọi người, bao gồm cả loài côn trùng. Người ấy không gây hại đến sự tồn tại của các sinh vật và đã tịnh trừ tâm sát sanh.

2. Từ bỏ việc lấy của không cho và không tham lam

Bạch y Thánh đệ tử không tham lam, không mong đền trả, và không lấy những vật của người khác về mình. Họ có tâm từ bi và luôn vui vẻ khi chia sẻ và giúp đỡ người khác.

3. Từ bỏ tà dâm

Bạch y Thánh đệ tử không vi phạm quy tắc trong việc quan hệ tình dục. Đối với tất cả những người phụ nữ, người ấy không xâm phạm và đã tịnh trừ tâm tà dâm.

4. Nói lời chân thật

Bạch y Thánh đệ tử không nói dối và luôn nói lời chân thật. Họ không thay đổi lời nói và luôn tuân thủ sự chân thật trong mọi tình huống.

5. Từ bỏ việc uống rượu

Bạch y Thánh đệ tử không uống rượu và đã tịnh trừ tâm loạn cuồng si. Họ nhận ra rằng việc dùng rượu có thể gây ra những hậu quả tiêu cực và họ quyết định từ bỏ.

Đức Thế Tôn cũng dạy rằng bạch y Thánh đệ tử cần niệm tưởng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, và Phật Chúng Hựu. Niệm tưởng như vậy giúp họ tiêu diệt ác dục và các điều bất thiện trong tâm tư. Bằng cách này, bạch y Thánh đệ tử đạt được bốn tâm tăng thượng và hiện pháp lạc trú dễ dàng.

Nếu chúng ta biết rằng bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và đạt được bốn tâm tăng thượng, thì chúng ta có thể tin rằng họ đã tránh được đọa địa ngục và không sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác. Họ được chấm dứt khổ đau sau bảy lần qua lại cõi trời và nhân gian.

Điều quan trọng là chúng ta cần niệm tưởng và thực hành các pháp này để đạt được hiện pháp lạc trú và tắm rửa tâm hồn. Bạch y Thánh đệ tử đã thể hiện tâm từ bi và niềm tin trong con đường tu hành của mình. Họ đã trở thành những người động viên và gương mẫu cho tất cả chúng ta.

Đây là câu chuyện về Kinh Ưu Bà Tắc – một câu chuyện về niềm tin và thực hành không chỉ trong đạo Phật mà còn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cùng nhau học hỏi và áp dụng những bài học quý giá này để cải thiện cuộc sống và đạt được sự bình an và hạnh phúc tối đa.