KINH PHỔ MÔN: Đọc và hiểu nghĩa sâu sắc

Kinh Phổ Môn

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH PHỔ MÔN

1. DÂNG HƯƠNG

Lời đầu tiên, hãy lắng lòng thành kính
Đốt trầm hương thơm lan tỏa khắp phương
Theo cung đường mây hương bay xa
Cúng dường Tam Bảo, thề trọn đời tu học

Đạo lý tồn tại trong tự mình
Cùng với tất cả chúng sanh, chúng con cầu nguyện
Mong chư Phật gia hộ cho gia đình
Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền

Xa bể khổ, nguồn mê né tránh
Quay về bờ giác, tìm đến giác ngộ
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

2. BẠCH PHẬT

Hôm nay, là ngày, tháng, năm…
Chúng con phát nguyện trì tụng Kinh Phổ Môn
Nguyện khắp mười phương, ba ngôi Tam Bảo
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Cùng chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh
Tăng từ bi chứng minh, gia hộ cho chúng con
Tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền
Xa bể khổ, nguồn mê, chóng quay về bờ giác
Lại nguyện cầu chư Phật phóng quang
Tiếp độ cửu huyền thất tổ
Cha mẹ nhiều đời của chúng con
Cùng tất cả chúng sinh sớm rõ đường lành
Thoát vòng mê muội, vượt khỏi u đồ
Siêu sanh Tịnh Độ

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

3. XƯNG TÁN ĐỨC PHẬT

Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại.
Quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận.

4. QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y
(1 tiếng chuông, 1 xá)

5. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù Sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

6. CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam (7 lần)

7. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha (3 lần)

8. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

9. ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (3 lần)

10. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

11. TÁN DƯƠNG CHI

Đầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng vừa
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương ngát
Xin nguyện Từ Bi ứng hiện ngay
Nam-mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)

12. CHÚ ĐẠI BI

Nam-Mô Đại Bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà la ni. Nam-Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-Mô a lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-Mô tất kiết lật đỏa y mông, a dị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-Mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam-Mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-Mô a l

Related Posts