Tụng Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Ảnh minh hoạ.

Bất kỳ ai, dù là Phật tử hay không, sau khi đọc xong bài kinh Phổ Môn này, đều sẽ hiểu rõ sức mạnh của danh hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”. Nếu chúng ta thường xuyên niệm danh hiệu này, không có điều gì chúng ta không thể đạt được, không có tai hoạ nào đến gần. Bồ Tát lắng nghe âm thanh, mong cầu của chúng sanh, và hiện thân để cứu giúp: Ý nghĩa của Tầm thanh cứu khổ là như vậy!

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch

Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tán Lư Hương

Lan tỏa hương thơm dịu nhẹ
Pháp giới đã được tinh sạch
Các Phật trong đại hội xa xôi
Ghé đến nơi mây bình an
Lòng thành mới biết yêu thương
Các Phật hiện thân trọn vẹn.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát (3 lần)
Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới
Án lam (7 lần)
Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha. (3 lần)
Chân Ngôn Tịnh Tam Nghiệp
Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạt thuật độ hám (3 lần)
Bài Kệ Khai Kinh
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăn nghìn muôn ức khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Bài Khen Ngợi Kinh
Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ nước cam lộ rịn nhuần
Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát
Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dầu cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Lúc đó, ý Bồ Tát Vô Tận Ý người ta trực tiếp đứng dậy, gắp lấy áo, mang lên vai, xòe tay, chúc tứ Phật rằng: “Thế Tôn ơi! Bồ Tát Quán Thế Âm tên là Quán Thế Âm nhờ duyên gì vậy?”

Phật thưa ý Bồ Tát Vô Tận Ý: “Đứa con của tôi ạ! Nếu có vô số hàng ngàn chúng sinh chịu khổ trong trăm ngàn ức khổ, và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này với lòng thành tâm, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tức thì xem xét tiếng tăm của họ và giải thoát cho tất cả.”

“Nếu có ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dù trong lửa lớn, lửa sẽ không thể thiêu đốt được, vì sức mạnh của Bồ Tát như vậy. Nếu người đó rơi vào biển lớn, khi có gió lớn thổi ghe thuyền của họ trôi dạt vào nơi Ma Quỷ Lạ Sát, nếu có người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, người đó sẽ được thoát khỏi quỷ Lạ Sát. Đó là do duyên số mà tên gọi là Quán Thế Âm.”

“Nếu có người chuẩn bị bị hại, nếu họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cây gậy hay thanh sắt mà kẻ thù cầm đều sẽ vỡ thành từng mảnh, và người đó sẽ được thoát khỏi nguy hiểm.”

“Nếu quỷ Dạ Xoa và Lạ Sát đầy đặn trong thế giới tam thiên, muốn tới gây hại cho người, nếu họ nghe người niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì kẻ ác độc còn không thể nhìn người bằng ánh mắt độc, huống chi gây hại được.”

“Dù có người dính líu đến tội lỗi hay không, bị giam cầm bởi ác quỷ, nếu họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả cung xích sẽ bị giải thoát và người đó sẽ được tự do.”

“Nếu kẻ oán tặc đầy đặn trong thế giới tam thiên muốn tới hại người, nếu có một người thông thạo chú đạo dùng lời mời kẻ điều khiển, vài người đại diện làm ơn nói: ‘Các ông đừng sợ, hãy hết lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi oán tạc.’

Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người đều lên tiếng niệm: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!”, và vì đã niệm danh hiệu Bồ Tát nên đều thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức mạnh to lớn như vậy.

Nếu có chúng sinh nào đang chịu lòng dâm dục, nếu thường xuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, họ sẽ được thoát ly dục.

Nếu ai đó đầy giận dữ, nếu thường xuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, họ sẽ được giải thoát khỏi giận dữ.

Nếu ai đó đang ngu ngốc, nếu thường xuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, họ sẽ được từ bỏ ngu ngốc.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức mạnh to lớn và nhiều lợi ích như vậy, cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân.

Nếu một người muốn có con trai, nếu họ tôn kính và cống hiến cho Quán Thế Âm Bồ Tát, họ sẽ sinh ra một cậu con trai thông minh và đầy phú quý. Nếu muốn có con gái, họ sẽ sinh ra một cô con gái xinh đẹp, thuần phục pháp một cách tận tâm. Mọi người sẽ kính mến và ngưỡng mộ con của họ.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức mạnh thần linh như vậy.

Nếu chúng ta kính cung, tôn trọng và hiến dâng cho Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ không mất đi phúc đức. Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô Tận Ý! Nếu ai thường xuyên niệm danh hiệu của sáu mươi hai Bồ tát và trọn đời cống hiến thức ăn uống, y phục, giường nằm và thuốc thang, ý đó sẽ có nhiều công đức phúc lợi vô hạn.”

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát trước mặt Phật bày tỏ rằng: “Thế Tôn ơi! Điều này đúng là rất nhiều.”

Phật nói: “Nếu ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và cống hiến thức ăn, uống, y phục, giường nằm và thuốc thang suốt đời, công đức của họ sẽ không khác nhau trong trăm nghìn kiếp. Vô Tận Ý! Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mang đến vô số phúc lợi và công đức vô biên.”

Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát trước mặt Phật nói kệ hỏi rằng:

Thế Tôn có đủ tốt lành không?
Tại sao con lại hỏi?
Phật Tử có nguyên nhân gì
Mà tên gọi là Quán Thế Âm?

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử ơi! Nếu có chúng sinh trong một vùng đất xứ nào đáng được Phật cứu độ, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân làm Phật và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Duyên Giác cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân làm Duyên Giác và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Thanh Văn cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Thanh Văn và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Phạm Vương cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Phạm Vương và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Ðế Thích cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Ðế Thích và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tự Tại Thiên cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Tự Tại Thiên và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Ðại Tự Tại Thiên cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Ðại Tự Tại Thiên và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Thiên Ðại Tướng Quân cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Thiên Ðại Tướng Quân và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tỳ Sa Môn cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Tỳ Sa Môn và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tiểu Vương cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Tiểu Vương và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Trưởng Giả cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Trưởng Giả và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Cư Sĩ cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Cư Sĩ và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tể Quan cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Tể Quan và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Bà La Môn cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Bà La Môn và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân là phụ nữ và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được đồng nam, đồng nữ cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân là đàn ông và đàn bà, và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Tròi, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân và phi nhân cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân và giảng pháp đến họ.”

“Người đáng được Chấp Kim Cang Thần cứu độ, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân thành Chấp Kim Cang Thần và giảng pháp đến họ.”

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát đạt được công đức như vậy, sử dụng các hình thể khác nhau để đến các cõi nước và cứu độ chúng sinh, cho nên chúng ta phải luôn tôn kính Quán Thế Âm Bồ Tát.

Quán Thế Âm Ðại Bồ Tát cũng tồn tại ở một nơi gọi là nạn gấp sợ sệt và là nguồn trợ giúp bất ngờ, cho nên cõi đất này gọi Ngài là “Thí Vô Úy”.

Vô Tận Ý Bồ Tát trước mặt Phật nói: “Thế Tôn ơi! Tôi tình nguyện hiến tặng chuỗi ngọc này vì yêu thương chúng tôi.”

Lúc đấy, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng nhận chuỗi. Vô Tận Ý lại nói: “Xin Ngài nhận chuỗi này vì lòng thương yêu của chúng tôi.”

Sau đó, Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ông phải thương yêu Vô Tận Ý Bồ Tát và các sinh linh khác như Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, nhân và phi nhân, và chấp nhận chuỗi ngọc này từ họ.”

Ngay lập tức, Quán Thế Âm Bồ Tát thương yêu Trời, Rồng, nhân và phi nhân, và nhận chuỗi ngọc từ họ, chia nó làm hai phần: Một phần dâng đến Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp của Phật Ða Bảo.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức mạnh thần linh như vậy, lang thang khắp nơi cõi Ta Bà.

Khi đó, Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng:

Thế Tôn có đủ tốt lành không?
Vì sao con lại hỏi điều đó?
Phật Tử nhân duyên mà có tên Quán Thế Âm như thế nào?
Ðấng đầy đủ tốt lành

Kệ đáp Vô Tận Ý:

Thế Tôn đủ tốt lành!
Con nay lại hỏi kia
Phật Tử nhân duyên gì
Mà tên là Quán Thế Âm?

Ðấng đầy đủ tốt lành
Con đã từng nghe qua
Thần khéo vượt đa cảnh
Hồi thế vô thượng tâm

Hầu như muôn ngàn đức Phật
Đều ban pháp vô uy
Phát nguyện làm sạch lòng
Nguyện giải thoát chúng sinh

Chúng ta hãy lắng nghe và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để tìm thấy sự an lạc và sức mạnh vô biên của Bồ Tát này.