Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn (Âm Hán-Việt) | Bản mới cập nhật chuẩn

Chắp tay nguyện cầu trước Phật Thích Ca Mâu Ni
Thành khẩn kính lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Chúng con xin học tập từ ơn của Bồ Tát
Biết lắng tai nghe để cuộc sống trở nên nhẹ nhõm
Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu
Chúng con xin dùng tâm để chăm chỉ lắng nghe
Không có thành kiến hay phán xét
Chúng con xin ngồi nghe để hiểu và đồng cảm
Chúng con xin ngồi nghe để không chỉ nghe những điều được nói
Mà còn nghe những điều không được nói
Chỉ cần lắng nghe thôi đã giảm bớt khổ đau cho người khác
Chúng con kính lạy đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Chúng con xin học tập từ ơn của Bồ Tát
Biết dừng lại và nhìn sâu vào tâm của sự vật và tâm của con người
Chúng con xin tập nhìn với chú tâm và thành thật
Nhìn mà không phán xét, không phản ứng
Chúng con nguyện nhìn sâu để thấy và hiểu gốc rễ của mọi khổ đau
Để thấy tự tính vô thường và vô ngã của vạn vật
Chúng con xin dùng trí tuệ để đoạn trừ phiền não và giải thoát khổ đau
Cho chúng con và cho mọi người
Nguyện ngồi lắng nghe để cảm nhận sự giải thoát
Nguyện ngồi lắng nghe để tiến sâu trên con đường Vô thượng đạo

Nguyện thử diệu hương vân
Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhất thiết Phật
Tôn pháp chư Bồ tát
Vô biên Thanh văn chúng
Cập nhất thiết Thánh Hiền
Duyên khởi quang minh đài
Xứng tánh tác Phật sự
Phổ huân chư chúng sinh
Giai phát Bồ đề tâm
Viễn ly chư vọng nghiệp
Viên thành Vô thượng đạo

Nguyện thứ diệu pháp văn
Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhất thiết Phật
Tôn pháp chư Bồ tát
Vô biên Thanh văn chúng
Cập nhất thiết Thánh Hiền
Duyên khởi quang minh đài
Xứng tánh tác Phật sự
Phổ huân chư chúng sinh
Giai phát Bồ đề tâm
Viễn ly chư vọng nghiệp
Viên thành Vô thượng đạo

Nguyện ngày an lành
Đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ

Nguyện ngày an lành
Đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ

Nguyện ngày an lành
Đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ

Hôn lạy đức Bồ Tát
Quỳ xuống trước điện
Nguyện tâm hướng về
Cầu an công đức

Hợp tác tưởng nhân
Quang minh chư Phật
Hiển thị trong kinh
Từng giọt trào lòng

Nam mô tiêu tai
Chấp nhận yểm trợ
Xin quyện tâm lễ
Trước đài hoan hỷ

Tất cả nếu không xuyên
Thể giống chất lượng
Mọi pháp thế giới
Vô thượng tín ngưỡng

Tất cả chú phục
Tâm hiên đặng lễ
Tâm pháp linh thiêng
Bế võ từ bi

Tại Tri Địa Bồ Tát
Tặng lời thiệt lòng
Từ xứ mất mọi bỡ ngỡ
Tôi kính chú đại minh

Án, ta phấn tra,
Cách cách hồng hồng,
Đèn chú ba-ra-di,
Tấn-phật chú độ hám,
Hương thơm Linh-Quang,
Dưỡng trường tốt đẹp,
Xã hộ Phật sự,
Tạo hoá vô ngại đạo,

Án, ta bà tát đa,
Cầm phận Phật tôn,
Xây dựng đã qua,
Đời này vẫn mãi,

Án, ta phấn tra,
Đuôi trống hồng hồng,
Xuống ngựa bi-đổ,
Lên ngựa vững chắc,
Thần chú vang vọng,
Dương hồng hiệu quả,
Phước tài để lại,
Ưu ái thiên hạ.

Hồi hướng tất cả,
Chịu gia và nhân,
Cùng cầu chân thành,
Thiện ác cai trị.

Miếu hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật họp thăm,
Tùy xứ kiết tường,
Thành ý phương ân,
Thượng uy thiện hạnh.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)