Lương Hoàng Sám – Nét đẹp của tâm linh

Tác giả: Thích Viên Giác

Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám, một tác phẩm đầy tinh thần từ bi và trào phúng, do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh giảng chính. Dịch giả Thích Viên Giác đã tạo nên một tác phẩm lớn, kỳ diệu này.

Giới thiệu

Có những tác phẩm văn hóa tâm linh khiến ta đắm chìm trong vẻ đẹp của chúng. Lương Hoàng Sám chính là một trong số đó. Được viết bởi Thích Viên Giác, tác phẩm này không chỉ nổi tiếng với sự từ bi và trào phúng mà còn mang đậm tinh thần tâm linh sâu sắc.

Nghi thức tụng niệm

Lương Hoàng Sám bao gồm nhiều quyển sách, mỗi quyển mang đến những nội dung hấp dẫn và ý nghĩa:

Quyển thứ nhất: Từ bi đạo tràng

 • Chương 01: Quy y tam bảo
 • Chương 02: Dứt nghi ngờ
 • Chương 03: Sám hối

Quyển thứ hai

 • Chương 04: Phát bồ đề tâm
 • Chương 05: Phát nguyện
 • Chương 06: Phát tâm hồi hướng

Quyển thứ ba

 • Chương 07: Nói rõ quả báo

Quyển thứ tư

 • Chương 07: Nói rõ quả báo
 • Chương 08: Ra khỏi địa ngục

Quyển thứ năm

 • Chương 09: Giải oan thích kiết

Quyển thứ sáu

 • Chương 09b: Giải oan thích kiết

Quyển thứ bảy

 • Chương 10: Tự vui mừng
 • Chương 11: Tưởng nhớ ơn tam bảo
 • Chương 12: Chủ sám lễ tạ đại chúng
 • Chương 13: Tổng phát đại nguyện
 • Chương 14: Lễ Phật thế các cõi trời
 • Chương 15: Lễ Phật thế các vị tiên
 • Chương 16: Lễ Phật thế các vị trời phạm vương, đế thích v.v…

Quyển thứ tám

 • Chương 17: Lễ Phật thế A Tu La và hết thảy thiên thần
 • Chương 18: Lễ Phật thế các Long Vương
 • Chương 19: Lễ Phật thế Ma Vương
 • Chương 20: Lễ Phật thế cho Nhơn Đạo, Quốc Vương v.v…
 • Chương 21: Lễ Phật thế quyền thuộc của Quốc Chủ
 • Chương 22: Lễ Phật thế cha mẹ
 • Chương 23: Lễ Phật thế cha mẹ các đời trước
 • Chương 24: Lễ Phật thế sư trưởng
 • Chương 25: Lễ Phật thế mười phương Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni
 • Chương 26: Lễ Phật thế tứ chúng quá khứ

Quyển thứ chín

 • Chương 27: Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục A Tỳ
 • Chương 28: Lễ Phật thế các chúng sinh trong địa ngục khôi hà, địa ngục thiết hoàn v.v…
 • Chương 29: Lễ Phật thế chúng sinh trong những địa ngục uống nước đồng sôi, địa ngục hầm hố v.v…
 • Chương 30: Lễ Phật thế chúng sinh trong các địa ngục, đao binh, đồng phủ v.v…
 • Chương 31: Lễ Phật thế chúng sinh trong các địa ngục hỏa thành đao sơn v.v…
 • Chương 32: Lễ Phật thế chúng sinh trong đường ngã quỉ
 • Chương 33: Lễ Phật thế chúng sinh trong đường súc sanh
 • Chương 34: Vì sáu đường chúng sinh mà phát nguyện
 • Chương 35: Cảnh tỉnh vô thường
 • Chương 36: Lễ Phật thế người làm công quả ở chùa
 • Chương 37: Phát nguyện hồi hướng phát nguyện hồi hướng thế cho chúng sinh

Quyển thứ mười

 • Chương 38: Bồ tát hồi hướng
 • Chương 39: Phát nguyện
 • Phát nguyện về nhãn căn
 • Thứ lại phát nguyện về nhĩ căn
 • Kế đền nguyện về tỉ căn
 • Thứ lại phát nguyện về thiệt căn
 • Thứ lại phát nguyện về thân căn
 • Thứ lại phát nguyện về ý căn
 • Thứ lại phát nguyện về khẩu nghiệp
 • Chư hạnh pháp môn
 • Phần chúc lũy

Tán phật chú nguyện

Tác phẩm Lương Hoàng Sám là một tình cảm trân quý dành cho tâm hồn con người. Dịch giả Thích Viên Giác đã thể hiện sự tận tụy và đam mê tâm linh vào mỗi từng trang sách. Hãy cùng lắng nghe âm vang của lòng từ bi thông qua những trang sách này và tìm hiểu về sự thanh thản và sự tự do trong tâm hồn.

Viết xong tại Tu Viện Giác Hải, Điện Nam Hải Quan Âm ở Vạn Giả, Bắc Nha Trang ngày mãn hạ, năm Canh Tý 2504 (1960).