Kinh Kim Cang Giảng giải – Lời Đầu sách – HT Thích Thanh Từ

Trí tuệ Bát-nhã thấy đúng lý Trung đạo, không bị mắc kẹt ở hai bên, không bị vướng và không mắc chướng. Vì biết rõ rằng vạn vật đều do nhân duyên mà sanh ra, nên không có chủ thể thì làm gì có thể kiểm soát được; đủ duyên để vạn vật sanh ra thì làm sao có thể nói không? Như kinh nói “chúng sanh không phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh… thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới…”. “Không phải chúng sanh”, vì duyên hợp không có chủ thể. “Gọi là chúng sanh”, vì giả tạo, giả danh, hiện thế tồn tại làm sao phủ nhận được. Tương tự như vậy, thế giới cũng là duyên hợp không có chủ thể, nên nói “không phải thế giới”; nhưng cụ thể, chúng sanh đang sống nương nhờ trên thế giới, thế giới hiện tại mà giả tạo làm sao có thể chối bỏ được, nên nói “gọi là thế giới”. Nhưng mà, có một số người học Phật không hiểu và nói “Bát-nhã chấp không”. Quả thực, họ là những người đáng thương, học Phật mà lại sợ hãi trí tuệ, thì bao giờ mới có thể giác ngộ được.

Bát-nhã có công dụng, có khả năng phá tan mọi kiến chấp. Người học Phật cần ưa dùng Bát-nhã để dẹp tan tất cả những kiến chấp sai lầm truyền thống, những kiến chấp đã làm mình sa vào vòng xoáy luân hồi muôn vạn kiếp. Nếu không biết tận dụng kiếm Bát-nhã để đập vỡ những xiềng xích của kiến chấp, chúng ta khó lòng thoát khỏi vòng xoáy luân hồi. Đó là tác dụng diệu kỳ của kinh Kim Cang.

Đọc toàn bộ Kinh Kim Cang, chúng ta có thể thấy Phật đã phá tan không còn sót lại một kiến chấp nào. Đây chính là quả bom, là khối chất nổ mạnh mẽ làm nổ tung hai ngọn núi kiến chấp của chúng ta. Có một số người nói rằng “tụng kinh Kim Cang làm nóng”. Họ sợ tụng kinh Kim Cang, vì không chịu nổi sức công phá mạnh mẽ của kinh sách này. Ngược lại, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn khuyên người tu thiền nên tụng kinh Kim Cang và chính Ngài cũng đã truyền kinh Kim Cang cho Lục tổ Huệ Năng nghe, và nhờ đó Lục tổ mới giác ngộ được.

Chúng tôi đã giảng kinh Kim Cang tại Thiền viện Thường Chiếu và các Thiền sinh đã ghi lại từ băng nhựa. Sau khi đọc qua bản ghi, chúng tôi đồng ý cho in ra để nhiều người có thể đọc được. Tuy nhiên, không tránh khỏi một số điểm chưa hoàn thiện, xin quý vị thông cảm.

THÍCH THANH TỪ

Viết tại Thiền viện Thường Chiếu

Vào mùa An cư năm 1992