Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

Bồ Tát Vâng Chỉ

 • Lúc đó, Địa-Tạng Bồ Tát hỏi đức Phật: Như-Lai ơi! Với sức oai thần của Ngài, con muốn chia thần này ở khắp nơi trên trái đất, để cứu vớt tất cả chúng sanh khỏi nghiệp báo.
 • Đức Phật đáp: Những chúng sanh chưa được giải thoát, tánh thức của họ chưa định, tùy theo hành động mà kết thúc sẽ trở thành quả báo lành hay quả báo ác.
 • Qua năm đường đời, chúng sanh luân hồi trong vòng xoay không có điểm dừng, lạc lối trong nạn trầm luân mãi mãi.
 • Chẳng hạn như cá bơi trong dòng nước, thoát ra một lúc rồi lại bị mắc vào lưới. Vì thế, chúng ta phải lo lắng cho những chúng sanh đó.
 • Đức Phật nói với Địa-Tạng Bồ Tát rằng: Trước đây, ông đã rộng lòng giúp đỡ hàng ngàn chúng sanh đau khổ qua nhiều kiếp số, Ta còn phải lo gì!

Định Tự Tại Vương Hỏi

 • Khi đức Phật xong, Định-Tự-Tại-Vương Bồ Tát hỏi: Như-Lai ơi! Ngài Địa-Tạng Bồ Tát từ lâu đã có nguyện vọng gì mà Ngài lại được Ngài Nguyện-Thành-Thiện-Nhân khen ngợi như vậy? Mong Như-Lai giải thích cho chúng con.
 • Đức Phật đáp: Ta thấu hiểu ý ông. Ta sẽ giải thích cho ông hiểu.

Ông Vua Nước Lân Cận

 • Đức Phật từng có sáu muôn kiếp. Trước khi xuất gia, Ngài đã làm vua một quốc gia nhỏ và kết bạn với vua của một quốc gia lân cận. Hai vua cùng nhau thảo luận để dẫn dắt nhân dân của mình.
 • Một người phát nguyện: Tôi nguyện sớm trở thành Phật để độ chúng sanh, để mọi người được giải thoát.
 • Một người phát nguyện: Tôi chưa có khả năng trở thành Phật để giải thoát những người khổ sở, cho đến khi tôi trở thành Phật.
 • Đức Phật nói với Định-Tự-Tại-Vương rằng: Ông Vua đã phát nguyện sớm trở thành Phật, đó chính là Nguyện-Thành-Thiện-Nhân Như-Lai. Ông Vua còn phát nguyện giải thoát những người khổ sở chưa trở thành Phật, đó chính là Địa-Tạng Bồ Tát.

Quang Mục Cứu Mẹ

 • Đức Phật từng có bốn mươi kiếp. Trong thời đại mạt pháp, có một vị La-Hán cứu độ chúng sanh. Ngài gặp một người phụ nữ tên là Quang Mục và được nàng cúng dường.
 • Quang Mục nói với La-Hán rằng: Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã làm những việc thiện để cứu mẹ, nhưng tôi không biết mẹ tôi đã sống ở đâu.
 • La-Hán cảm thấy thương xót và quan sát, thấy linh hồn của mẹ Quang Mục đang chịu khổ sở ở địa ngục.
 • La-Hán hỏi Quang Mục về những việc mẹ đã làm khi còn sống, làm sao mà phải sống trong địa ngục.
 • Quang Mục kể rằng khi còn sống, mẹ thích ăn thịt cá, đặc biệt là cá con. Mẹ ăn hàng ngàn cá con trong đời. Tôi xin La-Hán chỉ dạy làm cách nào để cứu mẹ.
 • La-Hán khuyên Quang Mục niệm đức Phật Thanh-Tịnh-Liên-Hoa-Mục Như-Lai và thờ cúng tượng Phật.
 • Quang Mục nghe và thực hiện. Đêm đó, nàng mơ thấy đức Phật sáng chói như núi Tu-Di và đói lạnh.
 • Đức Phật bảo Quang Mục rằng: Mẹ người sẽ sanh trở lại và biết nói khi mới ba ngày. Chúc mừng!
 • Từ đó, Quang Mục biết rằng đứa con trai mới sinh là mẹ của mình ở kiếp trước và đã chịu nhiều quả báo khổ sở.
 • Quang Mục hỏi: Làm sao để thoát khỏi nỗi khổ sở đó?
 • Đứa trẻ đáp: Những việc ác khó lòng thuật hết.
 • Quang Mục khóc và thề ước giúp mẹ thoát khỏi địa ngục. Người phát nguyện rằng từ nay đến trăm nghìn muôn ức kiếp, mọi người trong địa ngục đều được giải thoát.
 • Quang Mục phát nguyện xong, nghe tiếng đức Phật dạy rằng: Quang Mục! Vì lòng từ mẫn của người, mẹ người sẽ sanh trở lại và sống lâu trăm tuổi. Sau đó, mãn mười ba tuổi, mẹ người sẽ được sanh trở lại ở cõi Vô Ưu và sống lâu không thể đếm được. Sau đó, mẹ người sẽ trở thành Phật và giúp độ nhiều người và vị trời sống.

Tứ Thiên Vương Hỏi Phật

 • Bốn vị Thiên Vương tôn kính đứng dậy và hỏi rằng: Như-Lai ơi! Địa-Tạng Bồ Tát đã có nguyện vọng từ lâu, tại sao vẫn chưa giải thoát được? Mong Như-Lai giải thích.
 • Đức Phật đáp: Ta muốn giúp chúng sanh, vì vậy Ta đã nói về phương tiện của Địa-Tạng Bồ Tát ở trên trái đất, để cứu vớt tất cả chúng sanh khỏi nghiệp báo.
 • Bốn ông Thiên Vương xin được lắng nghe thêm.

Phương Tiện Giáo Hóa

 • Đức Phật nói rằng Địa-Tạng Bồ Tát sử dụng nhiều phương chước để giáo hóa chúng sanh trong cõi Diêm-Phù-Đề.
 • Những chúng sanh nếu tiếp tục hành động ác, sẽ gặp quả báo ác: chết yểu, sống nghèo khó, trở thành chim, bị tấn công.
 • Địa-Tạng Bồ Tát cũng dạy quả báo cho việc nói lời thô tục, khinh chê, nóng giận, bỏn xẻn, săn bắn, trái nghịch cha mẹ, đốt cháy, ghẻ ghắt, v.v.
 • Những chúng sanh trong cõi Diêm-Phù-Đề phải chịu trách nhiệm cho những việc ác mình đã làm và nhận quả báo tương ứng. Sau đó, họ sẽ đọa vào địa ngục và không thoát khỏi.
 • Bốn ông Thiên Vương phải chăm sóc và bảo trợ cõi nước của mình, không để những hành động ác làm mê hoặc chúng sanh.
 • Bốn ông Thiên Vương nghe xong, khẩn cầu và rời đi lễ Phật.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng Hết
Bổn nguyện Địa-Tạng! Hiện hóa độ quần mông, vượt qua khó khăn, củng cố chúng sanh, khám phá niềm vui và khổ đau vô tận. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật (3 lần). Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát (3 lần).