Kinh Địa Tạng: Phẩm Thứ Tám Các Vua Diêm La Khen Ngợi

Spread the love
Video kinh địa tạng phẩm 8

Kinh Ðịa Tạng: Phẩm Thứ Tám Các Vua Diêm La Khen Ngợi

Chào mừng đến với bài viết về Kinh Địa Tạng: Phẩm Thứ Tám Các Vua Diêm La Khen Ngợi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lời khen ngợi đặc biệt dành cho các vị Vua Diêm La và Quỉ Vương. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tầm quan trọng của họ trong việc giúp đỡ chúng ta thoát khỏi khổ đau và nhận được sự an lành.

Diêm La Vương Cùng Quỉ Vương Vân Tập

Lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng vị Quỉ Vương cùng với Vua Diêm La đã đồng lòng lên cung Trời Đao Lợi đến chỗ của đức Phật. Những vị Quỉ Vương này có tên là Ác Độc Quỉ Vương, Đa Ác Quỉ Vương, Đại Tránh Quỉ Vương và nhiều vị khác. Tất cả họ đều có chức trách và phần chủ trị trong cõi Diêm Phù Đề. Cùng với sức mạnh oai thần của đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng đại Bồ Tát, các vị Quỉ Vương và Vua Diêm La đã đứng lên đến cung Trời Đao Lợi.

Vua Diêm La Bạch Phật

Vua Diêm La quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật và nói rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng con cùng các vị Quỉ Vương đều nương sức oai thần của đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, để đón nhận phước lành. Nay chúng con có một số thắc mắc và xin đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy chúng con”.

Đức Phật đồng ý và nói rằng: “Cho phép ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà dạy rõ”.

Vua Diêm La tiếp tục đặt câu hỏi với sự tôn kính: “Con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương chước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa? Bạn tướng Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại sao hàng chúng sanh chẳng chịu trở về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Xin đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con”.

Phật Giảng Sở Nhơn

Đức Phật giải thích rằng: “Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã từng cứu độ những chúng sanh đó trong trăm nghìn kiếp, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo hoặc bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dùng sức phương tiện để nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên. Tuy nhiên, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên dễ trở lại con đường ác nữa.

Người quên đường trong con đường hiểm nạn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu có người tri thức hiểu biết pháp thuật, có thể trừ sự độc hại và tìm đường thoát khỏi con đường hiểm nạn đó. Chính vì vậy, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dành sức mạnh từ bi để cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ và giúp họ sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng và an lành. Những chúng sanh tội khổ đã nhận ra sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp và không muốn trở lại nữa.

Tương tự như người quên đường, họ đã được dẫn dắt ra khỏi con đường hiểm nạn và không muốn trở lại nữa. Nếu họ vẫn tiếp tục đi vào con đường đó, đó là do họ đã mê lầm và không nhận ra nó là con đường hiểm nạn mà họ đã từng sa lạc hoặc có thể dẫn đến tổn thương tính mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã dùng sức phương tiện để cứu vớt và giúp họ thoát khỏi, nhưng nếu kết nghiệp ác quá nặng, có thể mãi mãi không thoát khỏi”.

Quỉ Vương Bày Thiện Nguyện

Ác Độc Quỉ Vương, một trong những vị Quỉ Vương, chịu tôn kính và nói với đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng con là hàng Quỉ Vương số đông vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, có người làm lợi ích cho người, có người làm tổn hại cho người, không ai giống nhau. Tuy nhiên, vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới, thì ác nhiều lành ít.

Có những người trong cõi Diêm Phù Đề tu tạo phước lành bằng những hành động nhỏ nhặt, như treo một lá phan, một bảo cái, làm lễ cúng dường tượng Phật và Bồ Tát, đọc tụng kinh điển và hương thơm. Chúng con cung kính làm lễ như vậy để kính lễ các đức Phật, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Các vị Thần Linh và các vị trời cũng phải hộ trợ cho việc này, không để xảy ra sự dữ và tai nạn.

Đức Phật khen ngợi Quỉ Vương và nói rằng: “Hay thật, tốt thật! Các ông và Vua Diêm La đã ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế! Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, Đế Thích hộ vệ các ông”.

Chủ Mạng Trình Thưa

Khi đức Phật đã nói xong, trong pháp hội có vị Quỉ Vương tên là Chủ Mạng đứng lên và nói với đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử, con đều coi biết đó và tu tạo cội phước cho những người đó để có lợi ích rất lớn.

Tuy nhiên, do chúng sanh không hiểu ý con nên trong lúc sanh và tử, họ không được an lành. Vì sao lại như vậy?”.

Khi Sanh Nở Nên Làm Lành Kiêng Ác

Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không phân biệt con trai hay con gái, nên chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thổ Địa vui mừng và ủng hộ, cung cấp an lành cho mẹ và con. Khi đã sanh ra, cần cẩn thận không giết hại sanh vật để ăn, không tổ chức họp mặt để uống rượu và ăn thịt. Việc làm như vậy sẽ làm mẹ và con không đạt được sự an lành.

Nguyên nhân là trong lúc sanh, có rất nhiều quỉ dữ và ma quái muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các Thần Linh của Thổ Địa để bảo hộ mẹ và con, làm cho họ an lành. Khi thấy đã được an lành, chúng ta nên làm phước lành để đền đáp công ơn Thổ Địa. Nếu giết hại sanh vật và tụ tập họ hàng, chúng ta đã phạm tội và sẽ phải chịu tai vạ.

Lúc Chết Nên Tu Phước

Người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, dù là người lành hay kẻ dữ, đều muốn không bị đọa vào chốn ác đạo. Nếu từ trước khi chết, chúng ta đã tu tạo phước lành và nhớ danh hiệu của các đức Phật và Bồ Tát, đọc Tôn kinh, được tụng đọc vào cuối đời, rồi tâm hồn sẽ được giải thoát và không còn đọa lạc vào chốn ác đạo.

Đức Phật nói rằng: “Tất cả chúng sanh lúc mạng chung, nếu nghe danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hoặc nghe một bài kệ kinh điển Đại Thừa, họ có thể giải thoát khỏi tất cả tội ác”.

Đức Phật Căn Dặn

Đức Phật nói với Chủ Mạng Quỉ Vương rằng: “Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát nguyện lớn trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như vậy. Trong đời sau này, có những người đến lúc mạng chung, ông đừng quên lãng lời nguyện này và hướng dẫn họ để được giải thoát mãi mãi”.

Chủ Mạng Quỉ Vương bạch cùng đức Phật rằng: “Xin đức Thế Tôn đừng lo! Trọn đời của con sẽ luôn ủng hộ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề lúc sanh lúc tử đều để đạt được sự an vui. Chỉ cần chúng sanh tin tưởng và tuân theo những gì con đã nói, thì họ sẽ giải thoát và có lợi ích lớn”.

Đức Phật Thọ Ký Cho Chủ Mạng

Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: “Vị đại Quỉ Vương đã từng trải qua hàng trăm ngàn đời làm vị Quỉ Vương để cai quản về tuổi thọ của mọi người trong cõi Diêm Phù Đề. Đức Phật gọi Ngài là tướng Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ, nguyện hiện thân làm đại Quỉ để độ thoát chúng sanh, không thành ra Quỉ thật. Sau trăm bảy mươi kiếp, ông sẽ trở thành Phật và có tên là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó sẽ là An Lạc. Thọ mạng của đức Phật đó không thể tính đếm được. Các sự của vị đại Quỉ Vương không thể nghĩ bàn và đã giúp hàng Trời và nhân loại đạt được giải thoát”.

Chúng ta hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về tầm quan trọng và vai trò của các vị Vua Diêm La và Quỉ Vương trong việc giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và mang lại sự an lành. Hãy nhớ rằng, tuân theo nguyện vọng và lời chỉ dẫn của đức Phật và các vị Bồ Tát là cách để đạt được sự giải thoát và lợi ích lớn cho chúng ta.

Related Posts