Kinh Cầu Siêu: Tụng Kinh A Di Đà

Kinh Cầu Siêu – Mở lòng cầu nguyện

Kinh Cầu Siêu, hay còn gọi là Kinh Tụng A Di Đà, là một nghi thức trì tụng trong đạo Phật. Thông qua việc thực hành kinh này, chúng ta có thể tạo động lực và thấu hiểu sự quan trọng của việc cầu nguyện và cúng dường. Hãy cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm sức mạnh của Kinh Cầu Siêu trong cuộc sống hàng ngày.

Cúng Hương – Kết nối linh hồn với Tam Bảo

Nghi thức bắt đầu bằng việc thắp ba cây hương, giữ đúng tư thế ngồi thiền và cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương. Trong lúc cúng hương, chúng ta nên có lòng thành kính và gởi theo đám mây hương tưởng tượng đến Tam Bảo. Bằng việc cúng dường, chúng ta thể hiện lòng thành kính và nguyện cầu sự bình an, sự giữ đạo và sự cầu Phật từ gia hộ.

Tán Phật – Tưởng niệm về Đức Phật

Để bắt đầu kinh cầu siêu, chúng ta tưởng niệm về Đấng Pháp Vương vô thượng, Người dạy khắp trời người. Qua việc tán thán về Đức Phật, chúng ta tám chuyện đều phải tưởng niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ và xưng dương cùng tán thán về ức kiếp không cùng tận.

Quán Tưởng – Tưởng niệm về đều sanh

Trong phần này, chúng ta tưởng niệm về sự rỗng lặng của tánh thường và đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tưởng niệm về tất cả những gì liên quan đến chư Phật, những vị đại thừa sanh và những điều siêu nhiên trong đời sống chúng ta.

Đảnh Lễ – Tôn kính các vị Phật

Trong nghi thức này, chúng ta thể hiện lòng thành kính và tôn kính đến các vị Phật và Bồ Tát như Xá-Lợi-Phất, Ta-bà Giáo chủ, Đại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

Trì Tụng – Trì tụng kinh chú

Chúng ta ngồi thẳng lưng và mở lòng theo tư thế hoa sen trong khi đại chúng vang chuông mõ. Từ đây, chủ lễ xướng và đại chúng cùng trì tụng theo.

Tán Lư Hương – Tưởng niệm về hương thơm

Trong bài này, chúng ta tưởng niệm về những môi trường hương thơm trong cõi Cực Lạc. Chúng sanh trong cõi nước này có thể thấy và ngửi được hương thơm pháp như sen vàng, màu sắc xanh, và màu trắng, tạo ra một không gian thánh thiện và trong sạch.

Chú Đại-Bi – Tán ngợi Đức Phật

Kinh đại bi được nguyện giúp chúng ta tiếp nhận công đức và tâm linh của Đức Phật, tạo cho chúng ta niềm bình an và tiêu tan mọi khổ đau. Tán ngợi Đức Phật và công đức của Ngài sẽ giúp chúng ta thấy niềm vui và sự an lạc trong cuộc sống.

Phát Nguyện Trì Kinh – Tự nguyện tiếp tục trì tụng

Trong phần này, chúng ta phát nguyện và cầu nguyện để trì tụng kinh này trên đền bốn ơn nặng và dưới cứu khổ ba đường. Nguyện cầu cho chúng ta và mọi người đều có thể thấy và nghe, phát triển từ tâm Bồ-đề và thành tựu công đức trong việc tu hành.

Khai Kinh – Kinh A Di Đà nói về đức Phật

Kinh A Di Đà kể về một lần Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, được đồng hành bởi một nghìn hai trăm năm mươi vị bậc A La Hán. Đức Phật A Di Đà nói về vương quốc Cực Lạc, nơi không có khổ đau mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Trong vương quốc này, có bảy từng, ao và hoa sen lớn, với sự tham gia và ủng hộ của các vị Phật và Bồ Tát.

Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa Tâm-Kinh – Kinh bảy từng

Kinh Bát-Nhã Ba-La Mật-Đa nói về sự vô sắc, vô thọ và vô tự của mọi sự vật. Kinh nhấn mạnh rằng pháp không có hình dạng, không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Kinh cũng nêu lên sự vô nhãn, vô ý thức, vô lão tử, không khổ, không trí, không đạo và vô sở đắc.

Tán Phật Diệt Tội – Kinh để trừ tội

Kinh này được coi là một công cụ để loại bỏ tội lỗi và tham muốn. Tán Phật Diệt Tội giúp chúng ta giữ đúng đời sống đạo và loại bỏ những điều gây phiền não và đau khổ.

Hồi Hướng – Nguyện cầu và chấp nhận công đức

Phần Hồi Hướng trong Kinh Cầu Siêu là cúng kính và nguyện cầu cho công đức đã được thực hiện, cho công đức được thắng hạnh, và cho công đức lan tỏa tới tất cả chúng sanh. Chúng ta cũng nguyện cầu tất cả chúng sanh đều được kết nối với các vị Phật và Bồ Tát.

Phục Nguyện – Nguyện cầu cho chúng sanh

Trong phần này, chúng ta phát nguyện và nguyện cầu cho chúng sanh được hiểu rõ Phật Pháp, có thể trực tiếp tiếp nhận công đức và sáng tạo cuộc sống của mình theo đạo Phật.

Tự Quy – Nguyện cầu và tự nguyện

Trong phần này, chúng ta tự nguyện và cầu nguyện để được sanh về cõi nước Cực Lạc, nơi mọi chúng sanh sống lâu vô biên và được tất cả các vị Phật và Bồ Tát hộ niệm. Chúng ta cũng nguyện cầu cho tất cả chúng sanh cùng tự quy và đem công đức tức thì.

Đảnh Lễ – Tôn kính và đảnh lễ Tam Bảo

Trước khi kết thúc nghi thức, chúng ta tôn kính và đảnh lễ Tam Bảo, tức Tự quốc, Tăng quốc và Pháp quốc, để bày tỏ lòng thành kính và tri ân đến công ơn của quốc gia, cha mẹ, Sư trưởng và các bậc thánh nhân.

Nghi thức cầu siêu hết

Sau khi hoàn thành Kinh Cầu Siêu, chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn và tinh thần tri ân đã được thực hiện nghi thức cầu siêu. Chúng ta tin rằng công đức từ việc cầu siêu này sẽ đưa chúng ta gần hơn đến Phật đài và giúp chúng ta hiểu Phật pháp và đạt được sự giác ngộ.