Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Quyển Hạ: So sánh công đức của sự bố thí

Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma ha tát nương oai thần của đức Phật đã từ chỗ ngồi đứng dậy và quỳ gối chắp tay bạch cùng đức Phật để so sánh công đức của sự bố thí trong nghiệp đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mở đầu cuộc hội thoại bằng việc nghi ngờ về công đức của sự bố thí và mong được nghe đức Thế Tôn giảng giải. Trong cuộc trò chuyện, Đức Phật đã giảng về các sự lợi ích của việc bố thí ở Diêm Phù Đề và hướng dẫn Ngài Địa Tạng Bồ Tát cách truyền bá công đức và sự lợi ích của ngài cho chúng sanh. Cuộc hội thoại tiếp tục với sự tham gia của các vị Bồ Tát khác và kết thúc bằng một buổi tán thán với sự chứng kiến của tất cả các vị Đức Phật và đại Bồ Tát cùng các loài chúng sinh khác. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một cuốn kinh quan trọng trong đạo Phật và có sức lan tỏa rộng lớn đối với chúng sanh.