Nghi thức cúng thí thực tại nhà năm 2023

nghi thức cúng thí thực tại nhà thiền môn năm 2021

Cúng thí thực là một nghi lễ cúng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các vong linh nghèo khổ và đau khổ. Nó mang ý nghĩa khơi gợi lòng từ bi, thực hành lòng đoan trang và lan tỏa công đức này để mang lại sự bình an không chỉ cho chúng ta và gia đình, mà còn cho tất cả chúng sinh trong giới pháp.

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

Đánh 3 hồi khánh

NGUYỆN HƯƠNG (Chi lễ nguyện)

Hương giới, hương định, cùng hương tuệ. Hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Nam mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (Niệm 3 lần)

Hôm nay, tại địa chỉ … tín đồ …, chúng ta sẽ sắm sửa một ít đồ cúng thí như hương, hoa, cơm, cháo, bánh, nước… để cúng thí cho các vong linh, hương linh và cô hồn. Chúng ta nguyện cầu Đức Địa Tạng từ tôn cho các vị linh hồn được trở về nơi đây để lắng nghe kinh và thưởng thức lương thực, cùng hướng đến giải thoát và siêu sinh sớm từ vòng luân hồi và thế giới đau khổ, để gặp gỡ Chánh Pháp và nhanh chóng giác ngộ giải thoát.

Cúng thí thực này, chúng ta cũng mong Tam Bảo và chư Long Thần hộ trì từ bi và gia hộ. (3 lần)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay ta nghe thấy và giữ gìn, nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. Quy kính các Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại tu hành sâu trong Bát Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài đã tỏ thấy rằng năm uẩn không khác nhau, tất cả là vô sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy.

Này Xá-lợi-phất! Trong các hiện tượng không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể, ý niệm; không có sắc, âm, mùi, vị, mê, pháp; không có nhãn giới, cũng chẳng có ý thức giới; không có sự tồn tại, cũng không có sự tiêu diệt; không có khổ đau, tích tụ, diệt trừ, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng giác.

Bởi vì không có chỗ để tồn tại, Bồ-tát tu theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa mà không có sự ngăn cản. Không có sự ngăn cản, nên không sợ hãi, rời xa tình trạng mê muội và mơ ước, đạt được sự giải thoát tuyệt đối. Các Vị Phật cũng đã từng tuân theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa và giành được Hảo Quả.

Bát Nhã Ba-la-mật-đa là chú đại thần, là chú trí tuệ vô ngại, vô thượng và không có sự xảo trá. Nếu nhắc đến chú Bát Nhã Ba-la-mật-đa, chúng ta cùng nhắc đến chú này: “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha” (3 lần)

TỤNG

 1. Này các vị hương linh Phật tử, ngày hôm nay chúng ta cúng thí cho các vị. Thức ăn này được biến hóa và chia sẻ khắp mười phương. Mong rằng tất cả các vị hương linh Phật tử cùng nhận lấy. Chúng ta nguyện đem công đức thí thực này hướng về tất cả, để tất cả chúng con và các linh vật đều trọn thành Phật đạo.

 2. Này các vị vong linh hữu tình, ngày hôm nay chúng ta cúng thí cho các vị. Thức ăn này được biến hóa và chia sẻ khắp mười phương. Mong rằng tất cả các vị vong linh hữu tình cùng nhận lấy. Chúng ta nguyện đem công đức thí thực này hướng về tất cả, để tất cả chúng con và các linh vật đều trọn thành Phật đạo.

 3. Này các vị cô hồn, ngày hôm nay chúng ta cúng thí cho các vị. Thức ăn này được biến hóa và chia sẻ khắp mười phương. Mong rằng tất cả các vị cô hồn cùng nhận lấy. Chúng ta nguyện đem công đức thí thực này hướng về tất cả, để tất cả chúng con và các linh vật đều trọn thành Phật đạo.

 • Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
 • Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệc tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
 • Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)
 • Án nga nga nẵng, tam bà pha phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

SÁM HỐI

Các vị hương linh Phật tử đã tạo nên nhiều nghiệp lớn. Chúng ta đều vì sự ham muốn và lòng tham mà sinh ra từ cơ thể, miệng và ý niệm. Hôm nay, chúng ta đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị vong linh hữu tình đã tạo nên nhiều nghiệp lớn. Chúng ta đều vì sự ham muốn và lòng tham mà sinh ra từ cơ thể, miệng và ý niệm. Hôm nay, chúng ta đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị cô hồn đã tạo nên nhiều nghiệp lớn. Chúng ta đều vì sự ham muốn và lòng tham mà sinh ra từ cơ thể, miệng và ý niệm. Hôm nay, chúng ta đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

*- Các vị hương linh Phật tử xin quy y Phật.

 • Các vị hương linh Phật tử xin quy y Pháp.
 • Các vị hương linh Phật tử xin quy y Tăng.

*- Các vị vong linh hữu tình xin quy y Phật.

 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Pháp.
 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Tăng.

*- Các vị cô hồn xin quy y Phật.

 • Các vị cô hồn xin quy y Pháp.
 • Các vị cô hồn xin quy y Tăng.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị cô hồn quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị cô hồn quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị cô hồn quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị hương linh Phật tử đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị hương linh Phật tử đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị hương linh Phật tử đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị vong linh hữu tình đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị vong linh hữu tình đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị vong linh hữu tình đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị cô hồn đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị cô hồn đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị cô hồn đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật, rồi khỏi địa ngục.

 • Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp, rồi khỏi ngạ quỷ.
 • Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng, rồi khỏi súc sinh.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật, rồi khỏi địa ngục.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, rồi khỏi ngạ quỷ.
 • Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng, rồi khỏi súc sinh.

*- Các vị cô hồn quy y Phật, rồi khỏi địa ngục.

 • Các vị cô hồn quy y Pháp, rồi khỏi ngạ quỷ.
 • Các vị cô hồn quy y Tăng, rồi khỏi súc sinh.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng ta xin nguyện cho tất cả chúng sinh:

 • Hiểu và thấu hiểu đại đạo.
 • Chấm dứt vô tận phiền não.
 • Học hỏi không giới hạn về Pháp môn vô lượng.
 • Thành tựu đạo Phật vô thượng.

Chúng ta xin nguyện:

 • Độ chúng sinh trong tự tánh vô biên.
 • Chấm dứt phiền não trong tự tánh.
 • Học hỏi pháp môn trong tự tánh.
 • Thành tựu đạo Phật trong tự tánh.

HỒI HƯỚNG

Công đức thí thực này được kể ra để gặt hái niềm hạnh phúc vô biên. Chúng ta xin nguyện rằng tất cả các chúng sinh trong giới pháp đều nhận được sự phước đại, để không còn phải chịu khổ đau. Chúng ta xin nguyện loại bỏ ba trì chướng và sự phiền não. Chúng ta xin nguyện được trí tuệ thật sáng ngời và loại trừ tất cả các tội chướng. Chúng ta xin nguyện thực hiện đạo Bồ-tát trong đời sống hàng ngày. Chúng ta xin nguyện lan tỏa công đức này khắp mười phương và cho tất cả chúng ta và các loài vật cùng trọn thành Phật giới.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng ta xin nguyện cho các hương linh, vong linh và cô hồn nương từ lực Tam Bảo được tỉnh giác, thoát khỏi sự tối tăm, nhận thức lòng từ bi, rời xa khổ đau. Chúng ta xin nguyện để mưa Pháp lan tỏa và tất cả chúng sinh chung hưởng tu hành không sinh và an nhiên giải thoát.

Chúng ta cũng xin nguyện cho đất nước Việt Nam hòa hợp với tâm thể tình đồng, quay trở lại nguồn gốc bản địa, để ba nghiệp nhanh chóng tiêu tan, tâm hồn rõ ràng, đất nước thanh bình, đời sống tu đạo yên ổn, để giới pháp chúng sinh trọn vẹn thành đạo Phật.

Khắp nguyện: Phước ban độ quần sinh, Phật pháp thịnh vượng, đất trời trong sạch.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

TAM TỰ QUY

Chúng ta xin quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng (1 lạy).
Chúng ta xin quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển (1 lạy).
Chúng ta xin quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng, không ngại gì cả (1 lạy).

Tham khảo:

 • Ý nghĩa mùa an cư kiết hạ
 • Ý nghĩa cúng dường trai tăng
 • Công đức cúng dường hương thơm
 • Bài văn tụng lễ Phóng sinh đơn giản tại nhà
 • Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan và bài tụng lễ Vu Lan 2022
 • Có nên rút tỉa chân hương thường xuyên? Hướng dẫn bao sái bàn thờ

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN – SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam