Kinh Bát Dương Thần Chú – Bát Dương Kinh

Việt dịch: Huyền Thanh

Nghe vầy: Một lúc nọ, Đức Phật ngự trong núi Linh Điểu tại thành Vương Xá cùng với chúng Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm mươi người, Bồ Tát, Trời, Người đến dự, đều như nhóm Di Lặc.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Ở phương Đông cách đây hơn một hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Khoái Lạc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Bất Khả Thắng.

Này Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn hai hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Hoan Lạc.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn ba hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Hỷ Ái.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn bốn hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Nội Khoái.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn năm hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Vô Hồ Nghi.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn sáu hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bản Thảo Thụ Thủ Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Vô Độc Thích.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn bảy hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Liên Hoa Hương.

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn tám hằng sa, có một cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, khi nói về Pháp, cõi đó tên là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi nước thanh tịnh của các Phật Như Lai, phương ấy không có năm sự vẩn đục, không có ái dục, không có người nữ, không có sự dơ bẩn của ý, không có Chú Trớ, không có tướng phân biệt.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của tám Đức Phật đó, thọ trì, phúng tụng đọc, phụng hành thì cuối chùng chẳng bị rơi vào ba đường ác, trừ năm tội Trung Chỉ.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Kẻ trai lành, người nữ thiện, nếu có trì tên của tám Đức Phật với tên của cõi nước, thọ trì, phúng đọc, phụng hành. Dùng Công Đức này, nếu phát Tâm Bồ Đề thì nơi sinh ra thường gặp Đà Lân Ni, thường gặp tướng tốt, thường gặp tướng âm, thường gặp Phước chuyển theo bên phải.

Kẻ trai lành, người nữ thiện, phụng hành Giáo Lệnh của tám Đức Phật đấy, như Chính Hạnh ấy thì nơi người nữ sinh ra sẽ chuyển làm người nam.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Chư Phật Như Lai. Kẻ trai lành, người nữ thiện đó vào lúc sáng sớm, tắm gội xúc miệng sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn, ngày đêm ba thời phụng đọc Kinh này sẽ được Công Đức vô lượng. Đệ Nhất Tứ Thiên Vương thường ủng hộ.

Kẻ trai lành, người nữ thiện đó nếu ở trong Huyện Quan thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong nước, lửa thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong nước biển gặp sóng gió đáng sợ thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong quân binh đối địch thì nên đọc Kinh này. Nếu bị trúng Cổ Độc thì nên đọc Kinh này. Nếu bị vướng vào Long Thần thì nên đọc Kinh này. Nếu có bệnh nguy kịch, dịch tật, đau buốt thì trì Bát Dương Chú Kinh này chú vào, lập tức được trừ khỏi.

Lúc đó, Đức Phật nói Kệ thiết yếu là:

“Cõi này không Như Lai (Thị thổ vô Như Lai)
Trì tên cõi nước đó
Trừ tất cả mọi ác
Mau được lên Chính Đạo.

_Sinh ra thường gặp Phật
Thấy biết rất vui vẻ
Thượng Tôn chiếu đời này
Tâm bình đẳng cúng phụng.

_Trăm kiếp đã vô số
Dính Thường nên xa lìa
Mau đến đường Nê Hoàn (Niết Bàn)
Phụng tên chư Phật đó.

Các Như Lai hiện nay
Phụng hành tên dạy rõ
_Làm người Phác (chất phác) trực (ngay thẳng) nhuyễn (dịu dàng)
Mỗi mỗi thấy nơi sinh
Đoan chính, đủ tướng tốt
Sanh vào nhà cực giàu.

_Dũng mãnh ưa bố thí
Làm người chẳng tham lam
Người nữ nghe Yếu (điều thiết yếu) này
Hớn hở rất vui vẻ
Bỏ lìa thân người nữ
Sinh ra làm người nam.

_Các binh chẳng dám hại
Cổ Đạo cũng chẳng hành
Huyện quan với trộm cướp
Chẳng thể hại người này.

_Năm Ma chẳng thể quấy
Tướng Soái với Quan Thuộc
Người phụng hành Kinh này
Chẳng được dịp gây hại”.

Bấy giờ, Đệ Nhất Tứ Thiên Vương, nhóm Di Lặc Bồ Tát bạch Phật nói: “Chúng tôi cùng nhau ủng hộ người trì Bát Dương Chú Kinh này. Tất cả những ai học thời chúng tôi sẽ chung sức ủng hộ, khiến cho những người bị bệnh được khỏi bệnh”.

Đức Phật nói: “Đúng như vậy!”

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương, nhóm Di Lặc Bồ Tát, chúng Tỳ Kheo với chư Thiên, Rồng, Quỷ Thần, người dân, A Tu Lân nghe Kinh vui vẻ, làm lễ Đức Phật rồi lui ra.

_Tên tám vị Bồ Tát là:
1_Bạt Đà Hòa Bồ Tát
2_La Na Lân Kiệt Bồ Tát
3_Kiêu Nhật Đâu Bồ Tát
4_Na La Đạt Bồ Tát
5_Tu Thâm Bồ Tát
6_Nhân Để Đạt Bồ Tát
7_Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát
8_Hòa Luân Điều Bồ Tát

Tám người này đã trải qua vô số kỳ kiếp, nhưng chưa chọn lấy Phật. Lúc tám người này cùng nhau học Đạo thời đều nguyện cho người dân ở tám phương trên dưới đều cùng nhau khiến được thành Phật. Nếu người có việc cấp bách nên khiến hô gọi danh tự của tám người chúng tôi, liền tự được giải trừ. Nếu khi tuổi thọ sắp hết thì tám người chúng tôi sẽ bay đến đón. Nguyện trì Công Đức của một chữ này, nguyện tất cả mọi người đều như sự vui thích của tám Bồ Tát vậy.