Hướng dẫn chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Phần 1: Thần thông trên cung trời Đao Lợi

Phật hiện thần thông

Ta đã nghe một câu chuyện như thế này: Một lần nọ, tại cung trời Đao Lợi, đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, tất cả các chư Phật và đại Bồ Tát từ mọi phương đều tập trung tại đây để khen ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ khen ngợi rằng đức Phật thực sự có sức mạnh siêu việt, vượt qua rào cản của cuộc sống để giúp đỡ chúng sinh mạnh mẽ và rõ ràng “Pháp khổ pháp vui”. Sau khi khen ngợi xong, các chư Phật đã sai thị giả đến thăm đức Thế Tôn.

Khi đức Như Lai mỉm cười, phát ra trăm ngàn vừng mây sáng rỡ lớn. Vừng mây sáng rỡ tượng trưng cho những phẩm chất cao quý như từ bi, quy y, công đức và sự thông minh. Đức Phật phát ra các tiếng vi diệu như tiếng Bố thí độ, tiếng Trì giới độ, tiếng Nhẫn nhục độ, tiếng Thiền định độ, tiếng Bát Nhã độ, tiếng Từ bi, tiếng Hỷ xả, tiếng Giải thoát, tiếng Vô lậu, tiếng Trí huệ, tiếng Sư tử hống, tiếng Đại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn…

Phần 2: Hội họp trên cung trời Đao Lợi

Khi đức Phật phát ra các tiếng vi diệu như vậy, vô lượng thiên thần và các vị thần từ các cõi khác nhau đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất và nhiều vị thần khác cũng đến tham gia. Các vị quỷ vương cũng không vắng mặt. Tất cả các vị thần và quỷ vương đều đến để chứng kiến sự vi diệu của đức Phật.

Phần 3: Đức Phật phát khởi

Đức Phật giao cho Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ Tát một nhiệm vụ. Đức Phật muốn biết có bao nhiêu chư Phật, Bồ Tát và các vị thần từ cõi này đến cõi khác đã đến tham gia hội họp tại cung trời Đao Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi không thể đếm được số lượng đó. Đức Phật quyết định sử dụng sức mạnh Phật Nhãn để điểm danh. Từ khi Địa Tạng Bồ Tát chứng quả thập địa Bồ Tát, đến nay đã có hàng nghìn lần kiếp tử đằng sau. Đức Phật đã phát thệ rằng bất kể ai nghe danh Địa Tạng Bồ Tát và kính trọng Ngài, họ sẽ nhận được bảo hộ và không bị sa đọa vào địa ngục.

Phần 4: Trưởng giả tử phát nguyện

Trưởng giả tử, một người trước đây đã trở thành Trưởng giả tử, nhìn thấy đức Phật thích mắt, nghìn phước trang nghiêm bảo Ngài rằng muốn có một hình dạng tốt đẹp như vậy, cần phải trải qua nhiều kiếp sống để thoát khỏi sự khó khăn của cuộc sống. Khi đó, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đã bảo Trưởng giả tử rằng để có được hình dạng tốt đẹp này, cần phải chịu khó thoát khỏi khổ đau của chúng sinh trong nhiều kiếp sống. Sau khi nghe lời của đức Phật, Trưởng giả tử phát nguyện sẽ giảng dạy và giải thoát chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Phần 5: Bà La Môn nữ cứu mẹ

Một người con gái của dòng Bà La Môn đã tu tập và có nhiều công đức. Cô bé có tài năng siêu phàm và được thiên thần bảo vệ. Mẹ của cô bé tin tưởng vào tà giáo và khinh thường Tam Bảo. Dù cô bé đã cố gắng thuyết phục mẹ tin vào Phật giáo, nhưng mẹ vẫn không tin. Sau khi mẹ qua đời, linh hồn của mẹ rơi vào địa ngục. Cô bé bán nhà, đất để mua hương hoa và các vật phẩm, sau đó cúng dường tại các chùa tháp và thờ đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Cô bé đã lòng thương mẹ và tìm đến đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương để xin chỉ dẫn. Giác Hoa Định Tự Tại Vương nói rằng cô bé phải trở về nhà, ngồi tư duy về danh hiệu của Ngài để biết được mẹ cô bé sanh sống ở địa ngục nào.

Cô bé đảo tư duy về danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương suốt một ngày một đêm. Bỗng dưng cô bé nhìn thấy mình đến một bờ biển. Trên mặt biển có rất nhiều thú dữ và người tội ác. Những kẻ tội ác bị những thú dữ săn đuổi và ăn thịt. Có một Quỷ Vương tên là Vô Độc hỏi cô bé vì sao cô đến đó. Vô Độc nói về biển nghiệp, nơi mà những người tội ác phải trải qua khổ đau. Cô bé hỏi về địa ngục và mẹ cô bé. Vô Độc cho biết rằng địa ngục nằm trong các biển nghiệp và có hàng trăm nghìn ngục khác nhau. Vô Độc hỏi về tên của mẹ cô bé và cô bé trả lời là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc nói rằng mẹ cô bé đã qua đời từ lâu và khuyên cô bé không nên quá nhớ mẹ. Sau khi nghe lời khuyên, cô bé quyết định trở về và thề sẽ giải thoát chúng sinh khác. Đức Phật cho biết rằng Quỷ Vương Vô Độc trước đây là Tài Thủ Bồ Tát và cô bé Bà La Môn là Địa Tạng Bồ Tát.

Đây là một phần trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Xem thêm: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh