Hợp đồng cho thuê nhân sự: Đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên

hợp đồng cho thuê nhân sự

Hợp đồng cho thuê nhân sự là một hình thức pháp lý ràng buộc giữa bên quản lý lao động và bên sử dụng lao động về quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai khi bắt đầu hợp tác nhằm thuê lao động. Hợp đồng này cần phản ánh đầy đủ các yếu tố như giờ làm việc, mức lương, thưởng, các khoản trợ cấp, bảo hiểm…

Dựa trên điều khoản trong hợp đồng, người lao động phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đã thỏa thuận, và ngược lại, người sử dụng lao động phải đáp ứng quyền lợi đã thỏa thuận trong hợp đồng. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê nhân sự mới nhất, bạn có thể tham khảo.

Hợp đồng là gì?

Khi các mối quan hệ về tài sản, cũng như nhân thân, ngày càng phát triển trong xã hội, nhu cầu trao đổi tài sản, hàng hóa và thuê người lao động để phát triển tài sản cũng ngày càng tăng.

Tuy nhiên, cần có một cơ chế để đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa các bên khi họ thực hiện ý muốn của mình. Và từ đó, hợp đồng ra đời.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, “hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Điều này ám chỉ việc thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán, trao đổi, cho thuê, mượn tài sản hoặc thực hiện một công việc, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng.

Hợp đồng cho thuê nhân sự là gì?

Hợp đồng lao động là một văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động chính là sự ràng buộc về công việc và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và ngược lại, doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người lao động đã thỏa thuận và ký kết trên hợp đồng lao động.

Hợp đồng cho thuê nhân sự là một cách gọi khác cho hợp đồng thuê lại lao động hoặc hợp đồng cung ứng lao động. Theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH, hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng này ngày càng trở nên quan trọng khi số lượng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng cung ứng từ các doanh nghiệp ngày càng gia tăng.

Mẫu hợp đồng cho thuê nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÂN SỰ

Số………..

Hôm nay, ngày….tháng……năm……… tại…………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên cung ứng: CÔNG TY….

Địa chỉ:…………………………………

Số điện thoại:………………………………….

Số fax:…………………………………

Số tài khoản:……………………….

Tại Ngân hàng: …………………………….

Người đại diện: ……………………………

Chức vụ: …………………………

Bên tiếp nhận: CÔNG TY….

Địa chỉ:…………………………………

Số điện thoại………………………………………………

Số fax:……………………………..

Số tài khoản………………………………

Tại Ngân hàng……………………….

Người đại diện ……………………………

Chức vụ …………………….……

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng này với các điều kiện sau:

Điều 1. Địa vị pháp lý của các bên ký kết

1.1. Bên cung ứng là Công ty……….. được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số (1)…………….ngày ….tháng…..năm….., có đủ điều kiện và thẩm quyền tham gia ký kết Hợp đồng này và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1.2. Bên tiếp nhận là Công ty ………………………, có đủ điều kiện và thẩm quyền thực hiện hợp đồng này, thể hiện tại (2)…………………………

Điều 2. Yêu cầu cung ứng

2.1. Theo đề nghị của Bên tiếp nhận, Bên cung ứng đồng ý tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc tại (3) ………………..….cho Bên tiếp nhận:

  • Số lượng: …….. người, trong đó có ……. nữ

  • Ngành nghề, công việc (4):……………………………………………………….

  • Địa điểm làm việc (5): ………………………………………………………………………..

2.2. Bên cung ứng đảm bảo người lao động được tuyển chọn đáp ứng tiêu chuẩn (6) sau:

  • Độ tuổi: ……………………………………………………………………………

  • Sức khỏe: ……………………………………………………………………………………….

  • Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………..….

  • Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………..………….

  • Các tiêu chuẩn khác (nếu có): ………………………………………………….

Điều 3. Chế độ đối với người lao động

Bên tiếp nhận đảm bảo người lao động được hưởng các điều kiện sau:
3.1. Thời hạn làm việc

a) Thời hạn làm việc là …….. năm (trong đó thời gian thử việc là………)

b) Việc gia hạn thời hạn làm việc phụ thuộc vào nguyện vọng của người lao động, nhu cầu của người sử dụng lao động nước ngoài và theo quy định của nước tiếp nhận lao động.

3.2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

a) Thời gian làm việc: …….giờ/ngày, …..…ngày/tuần (ngoài thời gian làm việc nêu trên, người lao động được hưởng tiền làm thêm giờ).

b) Người lao động được nghỉ……….. ngày lễ gồm các ngày (7):……………

c) Người lao động được nghỉ ……… ngày phép có hưởng lương hàng năm.

3.3. Tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản khấu trừ (nếu có)

a) Hình thức trả lương: …………(công nhật, theo sản phẩm hay khoán)

b) Tiền lương cơ bản: ………….

Tiền lương trong thời gian thử việc là ……………. /tháng.

c) Địa điểm trả lương:……………………………………………………………..

d) Đồng tiền trả lương:……………………………………………………………

e) Tiền làm thêm giờ:………………………………………………………………

f) Các khoản tiền thưởng/phụ cấp:………………………………………………

g) Các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận:………..

h) Ngày trả lương:…………………………………………………………………

3.4. An toàn lao động và bảo hộ lao động

a) Người lao động được cung cấp (miễn phí/có phí) trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc và được người sử dụng lao động bảo đảm an toàn lao động trong thời gian làm việc theo hợp đồng.

b) Người lao động có trách nhiệm sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

3.5. Bảo hiểm

Người lao động có trách nhiệm tham gia và được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, tai nạn theo quy định (8).

3.6. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt

Người lao động được cung cấp (miễn phí/có phí) ăn uống và chỗ ở.

3.7. Phí giao thông

a) Phí giao thông từ Việt Nam đến nước tiếp nhận lao động do……….……. chi trả.

b) Phí giao thông từ nước tiếp nhận lao động về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng do………………………. chi trả.

3.8. Trường hợp ốm đau, thương tật, tử vong

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật có liên quan của nước tiếp nhận lao động.

3.9. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

a) Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và về nước trước thời hạn mà không phải do lỗi của người lao động, Bên tiếp nhận có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo thỏa thuận và chi trả cho người lao động chi phí giao thông để trở về nước.

b) Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước thời hạn do lỗi của người lao động gây ra, người lao động có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động và/hoặc Bên tiếp nhận về những thiệt hại do họ gây ra và tự chịu chi phí giao thông để trở về nước.

c) Trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động và phải về nước trước hạn do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,…), hai bên có trách nhiệm thống nhất về chi phí giao thông để đưa người lao động về nước, xem xét hỗ trợ người lao động và giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên cơ sở những quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Bên cung ứng

4.1. Tuyển chọn người lao động theo các tiêu chuẩn và yêu cầu tại Điều 2 nêu trên.

4.2. Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ, tay nghề (nếu cần thiết) và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

4.3. Chịu trách nhiệm làm các thủ tục xuất cảnh (khám sức khỏe, xin visa,…) cho người lao động phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng này.

4.4. Phối hợp với Bên tiếp nhận tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Bên tiếp nhận

5.1. Thông báo trước cho Bên cung ứng về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu và quy trình tổ chức tuyển chọn thông qua văn bản yêu cầu tuyển dụng.

5.2. Cung cấp cho Bên cung ứng các hồ sơ tài liệu pháp lý về tuyển dụng lao động (Giấy phép tuyển dụng lao động Việt Nam, Thư yêu cầu tuyển dụng, Giấy ủy quyền,…).

5.3. Phối hợp với Bên cung ứng để đào tạo cho người lao động theo yêu cầu sử dụng.

5.4. Thông báo, phối hợp với Bên cung ứng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5.5. Làm các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền của (9) ……………. cấp và gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động.

5.6. Có trách nhiệm đảm bảo Hợp đồng lao động ký giữa người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động nước ngoài có các điều khoản phù hợp với các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng này.

5.7. Có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động trong việc gửi tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp của người lao động về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận.

Điều 9. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực 03 năm kể từ khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

9.2. Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng, nếu một trong hai bên muốn sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào thì phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản.

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng chỉ có giá trị pháp luật khi có sự thỏa thuận của cả hai bên bằng văn bản và được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

9.3. Trong thời hạn hiệu lực Hợp đồng, nếu pháp luật, chính sách hoặc quy định của một hoặc hai nước có thay đổi liên quan đến các nội dung trong hợp đồng, hai bên sẽ sửa đổi, bổ sung bằng văn bản để đảm bảo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

9.4. Hợp đồng này được tự động gia hạn với thời hạn hiệu lực mỗi lần gia hạn tiếp theo là 03 năm nếu hai bên không có ý kiến khác theo khoản 2 của Điều này.

9.5. Các Bên có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau (13): ……………………………………………………………………….

Trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng (chiến tranh, thiên tai,…), các bên phải cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn tại, ưu tiên những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp được quy định trong hợp đồng này và phù hợp với quy định luật pháp của nước tiếp nhận.

9.6. Trường hợp hợp đồng này bị chấm dứt thì hợp đồng lao động giữa người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động sẽ vẫn còn hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của các bên đều có hiệu lực cho đến khi hợp đồng lao động kết thúc.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản bằng tiếng Việt và tiếng ………… có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ……. bản để theo dõi và thực hiện./.

Đại diện Bên cung ứng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện Bên tiếp nhận
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về hợp đồng cho thuê nhân sự và các vấn đề pháp lý liên quan.

Nếu bạn đọc còn thắc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và tốt nhất.