Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Hồi Hướng

Spread the love
Video hồi hướng kinh địa tạng

kinh địa tạng phẩm hồi hướng

Phẩm Hồi Hướng: Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Ða Tâm Kinh

Quán-Tự-Tại Bồ-tát, người thực hiện hành trình bảy bước Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Ða, không nhất thiết phải trải qua những khó khăn hay gian khổ.

Xá-Lợi-Tử! Bạn có thấy sự khác biệt không? Không có gì đặc biệt, không có gì đáng chú ý. Chỉ cần bạn nhìn thấy, không cần suy nghĩ, không cần chạy theo, chỉ cần thở, nghĩ, làm và tỉnh dậy như vậy.

Xá-Lợi-Tử! Không có bất kỳ đặc điểm nào trong tất cả các quy luật: không sinh, không diệt, không sáng tạo, không tồn tại mãi mãi, không tăng thêm, không giảm bớt. Chúng không có hình dạng cố định, không màu sắc, không sự sống, không suy nghĩ, hành động, nhận biết, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, ý thức, không có thế giới màu sắc, thịnh hành, vị, xúc, pháp, không có thế giới màu sắc và hương thơm. Tất cả đều vô hình, vô vị, không có ý thức, không biết rõ ý thức, không có ý thức già, không biết được ý thức già; không có khổ đau, tập hợp, diệt trừ, tuân theo; không có vị trí nhất định, vô giác, vô đắc. Vì không đạt được điều gì cố định, Bồ-Ðề-Tát-Ðỏa và Bát-nhã ba-la-mật-đa cấp in bằng thân tâm không sợ hãi; không sợ hãi, không có gì để gây hoảng sợ, không có giả tưởng, mơ mộng, cứu cánh Niết-bàn.

Tứ đại Phật đại diện cho ba thế giới và Ba-La-Mật-Đa sẽ đạt được sự thống nhất và cứu rỗi bốn tầng tầng lớp lớp của chúng sinh. Ba-La-Mật-Đa là bích quyền, minh chú, thượng chú, vô đẳng chú, có khả năng loại bỏ mọi cơn khổ đau, thực sự không bị tác động. Ba-La-Mật-Đa được mô tả như sau: Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha.

BẠT NHỨT-THẾ NGHIỆP-CHƯỚNG

CĂN-BỔN ÐẮC SANH TINH ÐÔ ÐÀ-LA-NI

Nam-mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ, Ða điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (7 lần)

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hóa Phật vô-số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Ðà Phật.
Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần)
Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô Ðịa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (10 lần)
Nam-mô Thanh-Tịnh Ðại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (10 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

A.
Thập phương tam thế Phật
A-Di-Ðà đệ nhất
Cửu phẩm độ chúng-sanh
Oai đức vô cùng cực
Ngã kim đại quy y
Sám-hối tam nghiệp tội,
Phàm hữu chư phước thiện
Chí tâm dụng hồi hướng.
Nguyện đồng niệm Phật nhơn
Cảm ứng tùy thời hiện,
Lâm chung Tây-phương cảnh
Phân minh tại mục tiền,
Kiến văn giai tinh tấn
Ðồng sanh Cực-Lạc quốc,
Kiến Phật liễu sanh-tử,
Như Phật độ nhứt-thiết.
Vô-biên phiền-não đoạn
Vô lượng pháp-môn tu
Thệ nguyện độ chúng-sanh
Tổng giai thành Phật-đạo.
Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình,
Ðồng viên chủng-trí,

B.
Nhứt giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như-Lai,
Tam giả quảng tu cúng-dường,
Tứ giả sám-hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy-hỷ công-đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy học Phật,
Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,
Thập giả phổ giai hồi hướng.

Phụ thêm bài: SÁM THẬP PHƯƠNG (nghĩa)
Cũng gọi là: SÁM MƯỜI PHƯƠNG.

A.
Mười phương chư Phật ba đời
Di-Ðà bực nhứt chẳng rời quần-sanh
Sen vàng chín phẩm sẵn dành
Oai-linh đức cả đã thành vô-biên.
Nay con dưng tấm lòng thiềng
Quy y với Phật sám liền tội căn,
Phước lành con có chi chăng,
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây.
Nguyện cùng với bạn tu đây
Tùy thời cảm-ứng hiện nay điềm lành,
Biết giời biết khắc rõ rành
Lâm chung tạn mặt cảnh lành Tây-phương
Thấy nghe chánh-niệm hơn thường
Vãng sanh Lạc-quốc đồng nương hoa vàng,
Hoa nở thấy Phật rõ ràng
Thoát vòng sanh tử, độ an muôn loài,
Phiền-não vô-biên thệ dứt trừ,
Pháp môn tu học chẳng còn dư,
Chúng-sanh nguyện độ bờ kia đến
Phật đạo cùng nhau cứng trí như.
Hư-không cõi nọ dầu cùng
Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên
Không tình cùng có đồng nguyền :
Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.

SÁM PHỔ HIỀN (nghĩa)

Nay con lại nguyện tu hành: Phổ-Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn: Một là nguyện lạy Thế-Tôn Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin. Hai, khen Phật đức rộng thinh. Lời hay, tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba, thời sắm đủ hương hoa. Tràng phan bảo cái dưng ra cúng-dường. Bốn, vì mê chấp lầm đường. Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn. Năm, suy công-đức vàn muôn. Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa. Sáu, khi Phật chứng thượng-thừa. Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao. Bảy, lòng chẳng chút lãng xao. Cầu xin chư Phật chớ vào vô-dư. Tám, thường tu học Ðại-Thừa. Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chín, thề chẳng dám mỏi mòn. Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp-thân. Mười, đem tất cả công-huân. Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui. Mười điều nguyện lớn nguyện rồi. Nguyện về Cực-Lạc nguyện ngồi tòa sen.

HỒI HƯỚNG

Niệm Phật công-đức thù thắng hạnh, Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng, Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu, Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ, Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh, Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công-đức Phổ cập ư nhứt thiết Ngã đẳng dữ chúng-sanh Giai cộng thành Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN

A-Di-Ðà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện-căn, hiện tiền tăng-tấn, bất thất tịnh-nhơn. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh diện phụng Di-Ðà, dữ chư thánh-chúng, thủ chấp kim-đài, lai nghinh tiếp ngã, nhứt sát-na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-tát đạo, quảng độ chúng-sanh, đồng thành chủng-trí.

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Ðại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (1 lạy)

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, Liên-Trì Hải-Hội Phật, Bồ-Tát, nhứt-thiết Hiền-Thánh-Chúng chư Thượng-Thiện-nhơn. (1 lạy)

TAM TỰ QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-huệ như hải. Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại.

Đọc Tiếp:

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ nhất

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ hai

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ ba

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ bốn

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ năm

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ sáu

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ bảy

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ tám

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ chín

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười một

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười hai

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười ba

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm Hồi Hướng

Related Posts