Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư

Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà cũng như thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư là hai mô hình thế giới tuyệt vời của Phật, nơi chỉ có tình thương và xây dựng hạnh phúc tối đa cho người dân.

Kinh Dược Sư được Đức Phật Thích Ca thuyết pháp dưới cây Tiếng Nhạc, mô phỏng thành Quảng Nghiêm nơi Phật đã thuyết kinh Duy Ma. Thành Quảng Nghiêm là một thành phố văn minh, sạch đẹp, con người và thiên nhiên sống hài hòa với nhau. Đức Phật dẫn đại chúng đến thành phố an vui để nói vui vẻ và thuyết pháp duyên tùy duyên.

Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư đã xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly dựa trên 12 lời nguyện, trong đó có những nguyện giống với 48 nguyện của Đức Phật Di Đà. 12 lời nguyện này được áp dụng vào hoàn cảnh xã hội và yêu cầu của mọi người ở Ta-bà.

Nguyện thứ nhất, Đức Dược Sư phát nguyện chứng được Vô thượng Bồ-đề để giúp mọi người hết khổ, được an vui và biết phục vụ người khác. Đức Phật Dược Sư nhìn thấu vào lợi ích vô cùng của trí tuệ và ngày nay chúng ta cũng thấy sức mạnh của con người không phải ở sức mạnh thể chất, mà là sức mạnh của trí tuệ.

Thời hiện đại, loài người đã phát huy trí tuệ mà không có tình thương chỉ đạo, không hướng đến việc phục vụ con người một cách tốt đẹp, mà lại gây ra đau khổ cho chính mình và cho muôn loài. Đức Phật Dược Sư xây dựng Tịnh Lưu Ly với mục tiêu làm cho mọi người hưởng cuộc sống sung sướng nhất.

Tâm trong sạch của chúng ta là chìa khóa để giải thoát khỏi nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Khi chúng ta biết làm cho tâm trí lắng yên và tỉnh thức, chúng ta có thể hưởng ứng Tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư.

Đức Phật Dược Sư cũng phát nguyện có được thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang chiếu mười phương khiến cho chúng hữu tình trông thấy là được an lành. Điều này cho chúng ta cảm nhận rằng, bằng việc trang nghiêm thân, chúng ta có thể tạo được lòng tin và lòng tôn kính từ người khác.

Nguyện thứ ba của Đức Phật Dược Sư là sử dụng phương tiện để giúp đỡ. Đức Phật Dược Sư khẳng định rằng vì chúng ta gặp nhiều nghiệp chướng, nên Ngài đưa ra nhiều pháp môn là những phương tiện tu để hóa giải.

Nguyện thứ tư, nếu có người theo tà đạo, Đức Dược Sư khiến họ trở về Chánh đạo. Nếu theo Nhị thừa, Ngài khiến họ cầu Vô thượng giác. Điều này cho chúng ta thấy rằng, việc chuyển đổi người khác đi theo con đường chân chánh đòi hỏi khả năng, uy tín và đạo lực.

Nguyện thứ năm, với người tu Nhị thừa, Đức Dược Sư khiến họ phát tâm Bồ-đề và có được Tam tụ tịnh giới.

Nguyện thứ sáu, với người mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, Đức Dược Sư cũng có cách hướng dẫn họ tu hành, chuyển thành thân nam.

Nguyện thứ bảy, với những người bị bệnh hiểm nguy, lại nghèo khổ, Đức Phật Dược Sư cũng tìm cách giúp họ thoát khỏi bệnh, thân tâm được thanh tịnh.

Nguyện thứ tám, với người mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, Đức Phật Dược Sư cũng có cách hướng dẫn họ tu hành, chuyển thành thân nam.

Nguyện thứ chín, nếu có người sa vào lưới ma, bị tà giáo ràng buộc, Đức Phật Dược Sư hóa giải cho họ không còn sợ kẻ tà ác.

Nguyện thứ mười, với những người phạm phải sai lầm, bị giam cầm, Đức Phật Dược Sư có nguyện lớn cứu những người vô minh này bằng cách đưa họ về thế giới Tịnh Lưu Ly.

Nguyện thứ mười một, những người cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, Đức Phật Dược Sư khiến họ được Vô thượng Bồ-đề.

Cuối cùng, nguyện thứ mười hai, người nghèo khổ không có áo mặc, Đức Dược Sư cho họ không chỉ đầy đủ đồ dùng, mà còn có dư đồ tốt đẹp.

Những nguyện này của Đức Phật Dược Sư đã tạo nên thế giới Tịnh Lưu Ly đầy tuyệt vời. Chúng ta tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư để nâng cao hiểu biết của mình và hành động theo những nguyện của Đức Phật Dược Sư, từ bỏ tâm ích kỷ để sống hài hòa với người khác và trên con đường tiến đến Vô thượng Bồ-đề.