Vị Tôn Giả Oai Âm Vương: Vị Phật Đầu Tiên Trong Chư Phật

Có lẽ từ khi chúng ta học về Phật đến nay, câu hỏi “Vị Phật đầu tiên là ai?” vẫn luôn là một điều bí ẩn. Không có tài liệu nào chính thức xác định vị Phật đầu tiên thành đạo. Tuy nhiên, thông qua việc nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa, chúng ta đã tìm ra câu trả lời đáng chú ý: “Vị Phật đầu tiên trong chư Phật là đức Phật Oai Âm Vương”.

Đức Văn Thù Sư lợi là thầy của bảy đức Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát, Ma Ha Ca Diếp Tôn giả, A Nan Tôn giả, Đề Bà Đạt Đa Tôn giả, Cư Sĩ quả Khanh là hóa thân của Bồ Tát, và cuộc đời& đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa được trình bày chi tiết trong bài giảng của Ngài về Viên Thông Xúc Trần.

Lấy nguồn cảm hứng từ bài giảng này, chúng ta sẽ khám phá một trong những vị Phật quan trọng nhất trong chư Phật: Đức Oai Âm Vương Như Lai. Ảnh minh họa dưới đây cho thấy hình ảnh của vị Phật đầu tiên này.

Vị Phật đầu tiên là ai

Vị Phật đầu tiên là ai

Theo kinh văn, “Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai âm vương mà xuất gia. Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ ra bản tính của nước. Vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, con nhận ra cái không có gì. Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ, đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là Bạt-đà-bà-la.

Phật tử này đã từng trải qua nhiều khó khăn và chịu đựng nhiều sự hiểu lầm. Trước đó, Bạt-đà-bà-la đã mắng một vị Bồ-tát tên là Thường Bất Khinh chỉ vì người này thường nói rằng: “Tôi không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật.”

Bạt-đà-bà-la không ngại xúi giục người khác đánh đập Bồ-tát và thậm chí còn bị mắng nhiếc và đánh đập. Nhưng với sự kiên nhẫn và sự giác ngộ của mình, Bạt-đà-bà-la đã thoát khỏi địa ngục và trở thành một vị Phật.

Đó chính là vị Phật đầu tiên trong chư Phật: Đức Oai Âm Vương Như Lai. Bạt-đà-bà-la xuất gia từ thời Đức Phật Oai âm vương. Dù bị đọa vào địa ngục sau đó, ông ta vẫn không quên những điều ông đã chứng ngộ được.

Vị Phật đầu tiên là ai

Cùng nhau tìm hiểu thêm về vị Phật đầu tiên này và những giảng giải cụ thể trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Vị Phật đầu tiên: Đức Oai Âm Vương Như Lai

Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vị Phật đầu tiên là đức Oai Âm Vương Như Lai.

Trong kinh, Đức Oai Âm Vương Phật được ví như một “Bồ-Tát” vô biên. Ngài đã giảng pháp cho hàng trời, người, và A-tu-la. Nhờ sự giảng dạy của Ngài, mọi người đã được thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết và cuối cùng đạt tới Niết-Bàn.

Đức Oai Âm Vương Như Lai đã sống hàng vạn ức na-do-tha và thường thọ trì chánh pháp trong đời kiếp. Tác động của Ngài đã mang lại lợi ích cho chúng sanh và khiến cho mọi người được diệt độ. Ngay sau khi chánh pháp được thành tựu, người ta lại có vị Phật mới nổi sinh. Chính là vị Bồ-Tát Tỳ-kheo, còn được biết đến với tên gọi Thường-Bất-Khinh.

Thường-Bất-Khinh đã giáo hoá nghìn muôn chúng, khuyến khích họ tu tập đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Với sự giúp đỡ của Thường-Bất-Khinh, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, và Ưu-bà-di đã được giải thoát khỏi những tội lỗi và trở thành những đại Bồ-Tát.

Kinh Pháp-Hoa này rất hữu ích cho các đại Bồ-Tát và có thể giúp họ đạt được đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Do đó, sau khi Phật diệt độ, các vị đại Bồ-Tát cần thường thọ trì đọc và giải nghĩa kinh này.

Kết luận

Từ cuộc sống trước đây đến cuộc sống này, Đức Oai Âm Vương Như Lai và Thường-Bất-Khinh đều đã trải qua nhiều kiếp sống và cuối cùng đạt được chánh-đẳng chánh-giác. Nhờ sự giảng dạy của họ, chúng ta có được những bước tiến lớn trong việc tìm hiểu và tu học Phật pháp.

Hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá thêm về sự linh nghiệm của Đức Oai Âm Vương Như Lai và những vị Phật khác trong chư Phật. Sự hiệu quả của việc tu học Phật pháp đã được chứng minh qua hàng ngàn năm lịch sử và vẫn tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của chúng ta ngày nay.

Related Posts