Bất Không Thành Tựu Như Lai – Không Có Thành Tựu Vô Ích

Phật giáo Tây Tạng ghi nhận Bất Không Thành Tựu Như Lai là danh hiệu của một trong năm vị Ngũ Trí Như Lai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ “Bất Không”. Trong kinh điển Phật giáo, từ “Không” thường đề cập đến khái niệm “Tính Không” (śūnyatā), nhưng “Bất Không” trong Bất Không Thành Tựu Như Lai không phải là đối lập với “Không”.

Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng, Bất Không Kim Cương là một pháp sư nổi tiếng. Tuy nhiên, không có tài liệu nào giải thích ý nghĩa của cụm từ “Bất Không” này. Nhiều người cũng hiểu sai khi cho rằng “Bất Không Thành Tựu” có nghĩa là siêu quá Tính Không, Lý Duyên Khởi, vv… Nhưng đó chỉ là cách suy diễn quá đà theo mặt chữ.

Danh hiệu của vị Phật này trong Phạn ngữ là Amoghasiddhi, không có liên quan gì đến Tính Không. “Amogha” có nghĩa là “không thất bại”, “luôn hướng đến đích”. Vì vậy, “Bất Không” tức là Amogha mang ý nghĩa “không có gì là trống rỗng, là vô ích”.

Hiểu đúng nghĩa của cụm từ này, chúng ta sẽ thấu hiểu tất cả những thành tựu của Bất Không Thành Tựu Như Lai.

Ý nghĩa của Bất Không Thành Tựu Như Lai

Bất Không Thành Tựu Như Lai có nghĩa là “trí tuệ thành tựu mọi sự”. Ngài làm sáng tỏ ý nghĩa tinh tấn tu học để chứng nhập Niết Bàn, chứng đắc thân Kim cương.

Cõi Phật của Bất Không Thành Tựu Như Lai là cõi Phật thứ năm, có tên là Thắng nghiệp tịnh độ. Đây là nơi mà các hành đều dễ dàng được tựu thành viên mãn.

Phiền não được chuyển hóa bởi cõi Phật này là lòng đố kỵ, và hành uẩn sẽ được tịnh hóa. Sau khi chuyển hóa, lòng đố kỵ biến thành thành sở tác trí, và Phật tính tượng trưng cho loại thành tựu này là Bất Không Thành Tựu Như Lai, tức trí huệ thành tựu tất cả.

Đặc trưng của Bất Không Thành Tựu Như Lai

  • Đại biểu cho THÀNH SỞ TÁC TRÍ
  • Màu mặt Phật: xanh lục
  • Ý nghĩa: NHẤT THIẾT THÀNH TỰU
  • Danh hiệu tịnh độ: THẮNG NGHIỆP TỊNH ĐỘ
  • Phiền não được chuyển hoá: ĐỐ KỴ
  • Uẩn được chuyển hoá: HÀNH UẨN
  • Phật trí thành tựu: THÀNH SỞ TÁC TRÍ

Bất Không Thành Tựu Như Lai là biểu tượng cho thành tựu của trí tuệ. Với sự ánh sáng của trí tuệ, Ngài giúp tất cả chúng sinh tinh tấn tu học để đạt được tất cả các loại thiện pháp.

Gương mặt của Bất Không Thành Tựu Như Lai có màu xanh lục, tượng trưng cho sự pha trộn của nhiều màu và khả năng thực hiện nhiều hoạt động và thành tựu.

Ngài cầm hai ngọn chùy Kim Cương, hay còn gọi là Yết-ma chữ, hướng về bốn hướng, thể hiện ý nghĩa rằng không có việc gì là Ngài không thể thành tựu. Ngài cũng cầm một chiếc chuông trong tay trái, tượng trưng cho lòng từ bi và niềm vui mà những lời dạy của Ngài mang lại cho chúng sinh.

Kết luận

Bất Không Thành Tựu Như Lai chứng đắc thành sở tác trí, ánh sáng trí tuệ phóng chiếu khắp mười phương thế giới bằng tinh thần vô úy. Nhờ đó, chúng sinh có thể tinh tấn tu học để thành tựu tất cả các loại thiện pháp.

Bất Không Thành Tựu Như Lai không chỉ là một biểu tượng quan trọng trong Ngũ Trí Như Lai mà còn là một nguồn cảm hứng để chúng ta tìm hiểu và tu học.