Nghi thức Sám Hối trong Phật giáo

Cùng lichvansu tìm hiểu về nghi thức Sám Hối trong Phật giáo. Đây là một nghi thức quan trọng mà chúng ta có thể áp dụng để thanh tịnh tâm hồn và tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống.

Niệm Hương Lễ Bái

Để bắt đầu nghi thức, chúng ta thắp đèn và đốt hương trầm. Sau đó, chúng ta đứng thẳng và chắp tay ngang ngực để ngang ngực mật niệm.

Tịnh Pháp-Giới Chơn-Ngôn

Tiếp theo, chúng ta niệm lần lượt các câu chú nguyện như sau: “Án lam xóa ha” (3 lần)

Tịnh Tam-Nghiệp Chơn-Ngôn

Sau đó, chúng ta niệm lần lượt các câu chú nguyện như sau: “Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám” (3 lần)

Hồng Danh Sám-Hối

Nghi thức Sám-Hối làm cho ba nghiệp được thanh-tịnh. Tất cả chúng ta quỳ thẳng và chắp tay, vị chủ lễ cầm ba cây hương đưa ngang trán và đọc bài cúng hương như sau:

“Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng-dường nhứt-thế Phật,
Tôn pháp chư Bồ tát,
Vô biên Thanh văn chúng,
Cập nhứt thế Thánh-Hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tánh tác Phật-sự,
Phổ huân chư chúng-sanh,
Giai phát Bồ-Ðề tâm,
Viễn-ly chư vọng-nghiệp,
Viên-thành vô-thượng đạo.”

Kệ Tán-Dương Phật-Bảo

Tiếp theo, chúng ta tán dương đến Phật-bảo:

“Pháp vương vô-thượng tôn,
Tam-giới vô-luân thất,
Thiên nhơn chi Ðạo-sư,
Tứ-sanh chi từ-phụ,
Ư nhứt niệm quy-y,
Năng diệt tam-kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán-thán,
Ức kiếp mạc năng tận.”

Quán Tưởng

Sau khi tán dương đến Phật-bảo, chúng ta quán tưởng về công đức của nghi thức này:

“Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.”

Chú Đại-Bi

Trong bài kinh Phật này, chúng ta có thể bớt chú Đại-Bi cũng được. Tuy nhiên, nếu muốn, chúng ta có thể tụng chú Đại-Bi như sau:

“Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát.” (3 lần)

Khai Kinh Kệ

Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa,
Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)

Hồng-Danh Bửu-Sám

Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa,
Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. (1 lạy)
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa,
Nam-mô quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. (1 lạy)
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa,
Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. (1 lạy)
Nam-mô Phổ-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Phổ-Minh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. (1 lạy)
Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. (1 lạy)
Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Từ-Tạng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thiện-Ý Phật. (1 lạy)
Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Diệu-AÂm-Thắng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tu-Di Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tài-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (1 lạy)
Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. (1 lạy)
Nam-mô Vô-Cấu Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ly-Cấu Phật. (1 lạy)
Nam-mô Dõng-Thí Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thủy-Thiên Phật. (1 lạy)
Nam-mô Kiên-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. (1 lạy)
Nam-mô Quang-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Na-La-Diên Phật. (1 lạy)
Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật. (1 lạy)
Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. (1 lạy)
Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðức Niệm Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Ðấu-Chiến-Thắng Phật. (1 lạy)
Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. (1 lạy)
Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật. (1 lạy)
Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. (1 lạy)
Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. (1 lạy)

Tán Dương-Chi

Đọc lên chú dương-chi:

“Dương-chi tịnh thủy,
Biến sái tam-thiên,
Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
Pháp-giới quảng tăng diên…
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa diệm hóa Hồng-liên.
Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát.” (3 lần)

Chú Đại-Bi

(Trong bài kinh Phật này có thể bớt chú Đại-bi cũng được)

“Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát.” (3 lần)

Khai Kinh Kệ

Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa,
Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)

Bửu-Sám Phật-Bảo

“Ðại-từ đại-bi mẫn chúng-sanh,
Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,
Tướng-hảo quang-minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (lạy 1 lạy)
Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (lạy 1 lạy)
Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-thừa chư vị Bồ-tát, quy y tối thượng thừa, phát bồ-đề tâm, nguyện dữ pháp-giới chúng-sanh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết chư Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Phổ-Minh Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Đại Tinh-Tấn Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Đăng-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Huệ-Đức-Quang-Minh Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Đại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Từ-Tạng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Thiện-Ý Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Bất-Động-Trí Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (lạy 1 lạy)
Nam-mô Ðại-Huệ-L