Hiểu về 12 đại nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm

Phẩm tính siêu việt nhất của Đức Quán Thế Âm là hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, trái tim đồng cảm, và nỗi bật nhất vẫn là hạnh nguyện từ bi.

Phẩm tính siêu việt nhất của Đức Quán Thế Âm là hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, trái tim đồng cảm, và nỗi bật nhất vẫn là hạnh nguyện từ bi.

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của mười phương Chư Phật. Nhân ngày vía của Bồ Tát Quan Âm 19/6 Quý Mão, chúng ta hãy nhớ về hạnh nguyện của Ngài với sự thành kính biết ơn!

Cửa Từ bi rộng mở

Quan Thế Âm Bồ Tát có lòng từ bi rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng sanh. Ngài không phân biệt hoàn cảnh, luôn quyết tâm cứu giúp chúng ta vượt qua khó khăn và nạn đau.

12 Đại Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

 1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quan Âm Như Lai rộng phát hoằng thệ nguyện. (Nguyện về việc hoằng pháp độ sinh)

 2. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô quyết một lòng không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển Đông nguyện. (Nguyện về việc không ngại khó giúp người gặp nạn ở biển Đông)

 3. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô ở Ta bà vào Địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu vớt chúng sanh nguyện. (Nguyện cứu vớt chúng sanh hữu duyên ở địa phủ)

 4. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô diệt tà ma, trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện. (Nguyện giáo hóa tà ma, yêu quái giúp người thoát khỏi nguy hiểm).

 5. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tay tịnh bình, tay dương liễu, Quan Âm Như Lai ban nước cam lồ nguyện. (Nguyện tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu tưới cam lồ xoa dịu nỗi khổ niềm đau).

 6. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quan Âm Như Lai oán thân bình đẳng nguyện. (Nguyện bình đẳng với tất cả chúng sanh, giúp các chúng sinh không oan trái lẫn nhau).

 7. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô suốt ngày đêm luôn quán sát, Quan Âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. (Nguyện luôn quan sát lắng nghe để biết nơi nào có khổ đau thì giúp, có người làm ác thì giáo hóa giúp họ diệt trừ những độc hại trong tâm để họ không đi vào đường ác).

 8. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái, Quan Âm Như Lai gông cùm đứt rã nguyện. (Nguyện giúp người đang đau khổ về sự trói buộc bởi những chướng ngại gông cùm do họ tự tạo ra trong nội tâm).

 9. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tạo pháp thuyền vào biển khổ, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Nguyện đưa phương tiện, cách thức tu tập cho những ai thật lòng muốn tu để thoát khỏi bờ mê về bến giác).

 10. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện. (Nguyện thay mặt Đức A Di Đà tiếp dẫn những ai đủ điều kiện về Tây Phương Cực lạc).

 11. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quân Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Nguyện tìm những ai có nhân bồ đề, thành tâm muốn tu muốn hướng về Tây Phương Cực lạc để tiếp tục tu tập thì xác nhận để giúp đỡ, gia trì).

 12. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô thân trang nghiêm, tâm sáng suốt, Quân Âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện. (Nguyện luôn giữ thân trang nghiêm, tâm sáng suốt để làm tròn các nguyện ở trên).

Hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm

Trên đây là những hạnh nguyện tuyệt vời của Bồ tát Quán Thế Âm. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ và hướng dẫn bản thân áp dụng những phẩm tính từ bi này vào cuộc sống hàng ngày, để chúng ta cùng nhau lan tỏa tình yêu và sự từ bi đến với mọi người xung quanh.

Related Posts