Niệm Phật: Nhiều Căn Lành, Nhiều Phước Đức

Bạn đã từng nghe qua câu “Không thể dùng ít căn lành, Phước đức, nhơn duyên được sanh về nước kia” trong Kinh A Di Đà phải không? Nhưng liệu bạn có biết cái nào ít căn lành và cái nào nhiều căn lành không? Đức Như Lai đã giải đáp điều này trong thuyết pháp của Ngài.

Trong 8 muôn bốn ngàn pháp môn mà Đức Như Lai đã thuyết pháp, tất cả đều tu tạp thiện nên ít căn lành. Chỉ có một pháp môn duy nhất là niệm Phật, mới có nhiều căn lành, nhiều phước đức. Tại sao lại như vậy? Quán Kinh đã trả lời cho chúng ta: “Người thuộc hạ phẩm hạ sanh, chỉ cần 10 niệm thành tựu liền sanh Tịnh độ. Một tiếng niệm Phật diệt được tội trọng 80 ức kiếp sanh tử, được 80 ức kiếp vi diệu công đức, nên biết Pháp môn niệm Phật có nhiều thiện căn.”

Ngoài ra, người tu theo các phương pháp tạp thiện phải trải qua nhiều kiếp mới thành, trong khi niệm Phật tu hành dựa vào bổn nguyện lực của Phật A Di Đà. Do đó, nếu bạn niệm Phật, chỉ cần một ngày nhanh như chớp hoặc chậm như chầm, bạn sẽ sanh về cõi Tịnh Độ, ở vị Bất thối. Kinh A Di Đà nói: “Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn nào, nghe nói Phật A Di Đà, rồi gìn giữ danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn, người ấy khi mạng chung, Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng, hiện trước người ấy, người ấy khi mạng chung lòng không điên đảo, vãng sanh về quốc độ Cực Lạc của Phật A Di Đà.” Vì vậy, pháp Niệm Phật là căn lành nhiều, phước đức nhiều.

Bạn có thắc mắc niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp và không biết bao nhiêu thời gian là 1 kiếp? Đáp án không nằm trong thời gian mà chúng ta có thể đếm được. Theo Kinh giáo: “Có một cục đá vuông vức 40 dặm, ở cõi trời Đao Lợi có thiên y nhẹ chừng 3 thù (gram), lấy thiên y này mỗi năm đập vào cục đá, đập đến khi nào cục đá đó tan thành bụi gọi là 1 đại kiếp. Có người tạo nhiều tội nghiệp, hoặc sát, đạo, dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, tà kiến, ngũ nghịch, bất hiếu, bài báng đại thừa. Tất cả ác nghiệp đã tạo ấy phải đọa vào địa ngục 80 ức kiếp. Nếu người niệm 1 câu Phật thì tội đọa địa ngục 80 ức kiếp đó liền bị tiêu diệt, lại được 80 ức kiếp vi diệu công đức.” Vậy là một kiếp không thể đếm bằng thời gian mà biết được.

Nếu tính về số kiếp, 10,000 kiếp thành 1 muôn kiếp, 10 muôn kiếp thành 1 ức kiếp, từ 10 ức kiếp đến 80 ức kiếp công đức. Có người một ngày niệm 10 muôn câu A Di Đà Phật. Có người một ngày niệm được hai mươi muôn câu. Tuỳ theo công đức niệm liên tục từ 1 ngày đến 7 ngày mà nhận được vô lượng vô biên công đức, nhờ đó được vãng sanh về Tịnh Độ. Khi được về Tịnh độ, chúng ta sẽ trở thành Bồ tát Bát địa. Do đó, trong kinh A Di Đà, mười phương Chư Phật đồng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Còn những người tu tạp thiện chỉ nhận được từng món công đức, vì vậy gọi là ít căn lành vì nó có thể nghĩ bàn. Công đức niệm Phật rộng lớn vô biên, không phải tâm có thể nghĩ, chẳng phải miệng có thể đếm hết, nên Kinh nói không thể nghĩ bàn. Cho nên pháp Niệm Phật là nhiều căn lành, các pháp khác không thể so sánh kịp.

So sánh công đức Niệm Phật phân làm ba bậc là so sánh 1 niệm, so sánh 10 niệm và so sánh 1 ngày đến 7 ngày. Quán Kinh nói: “Niệm Phật một câu diệt được tám mươi ức kiếp tội trọng sanh tử lại được 80 ức kiếp vi diệu công đức. Chỉ có 1 kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống trăm kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống ngàn kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống vạn kiếp công đức không thể nghĩ bàn, hà huống một ức kiếp cho đến 80 ức kiếp không thể đếm số, nên gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Người tạo tội ngũ nghịch, chê báng Kinh điển Đại Thừa, khi mạng chung niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu liền sanh về Tịnh Độ.” Đây là pháp vãng sanh cho bậc hạ phẩm hạ sanh. Một niệm công đức còn vô lượng huống chi niệm 2 niệm cho đến 10 niệm.

Bạn muốn biết tại sao niệm Phật 10 niệm có thể diệt tội nhiều kiếp được? Đáp án là 10 câu hiệu Phật nhất định trừ diệt được các tội trong nhiều kiếp. Để giải thích điều này, chúng ta có thể dùng một số ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng bạn chứa củi một ngàn ngày, chỉ cần châm một mồi lửa nhỏ thì đống củi đó sẽ bị cháy trong nửa ngày là tiêu sạch. Tội nghiệp cũng giống như đống củi, niệm Phật cũng giống như mồi lửa. Tội chướng từ vô lượng kiếp đến nay đã được tiêu diệt bởi công đức niệm Phật A Di Đà. Tội chướng cũng giống như ngôi nhà tối, niệm Phật cũng giống như đèn sáng. Nhà tối ngàn năm, đèn sáng vừa chiếu đến các bóng tối liền trừ, công đức niệm Phật cũng vậy. Tội chướng từ vô lượng kiếp đến nay đã bị tiêu diệt nhờ công đức niệm Phật A Di Đà. Vậy nên biết niệm Phật nhất định trừ diệt được các tội trong nhiều kiếp. Kinh A Di Đà nói: “Ông xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta nay đến rước ông.” Một ngày niệm Phật có còn vô biên công đức, huống chi có người niệm mười muôn danh hiệu Phật A Di Đà trong một ngày hoặc niệm được 20 muôn câu A Di Đà Phật. Công đức trong một ngày niệm Phật còn vô biên, huống là 2 ngày đến 7 ngày công đức càng vô cùng.

Kinh A Di Đà nói: “Khi sắp lâm chung, mau thì 1 ngày chậm thì 7 ngày niệm Phật liền được vãng sanh Tịnh Độ. Lại nói: “Chúng sanh sanh về cõi ấy đều ở vị Bất thối.” Địa vị bất thối là hàng Bồ tát Bát địa, đây là pháp vãng sanh của Thượng Phẩm Thượng Sanh. Vì sao được biết? Ví như ở thế gian, người có nhiều tiền sẽ mua ngôi nhà đẹp, còn người ít tiền thì mua ngôi nhà xấu. Niệm Phật công đức rất nhiều nên sanh về Tịnh độ dựa vào Thượng Phẩm, niệm Phật ít thì sanh về Hạ Phẩm. Đức Như Lai nói các công đức lành của 8 muôn 4 ngàn pháp môn chỉ có pháp môn niệm Phật là pháp tối thượng. Đức Như Lai tuy nói các công đức lành duy có Pháp môn niệm Phật là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nếu đem các tạp thiện mà so với niệm Phật thì ít căn lành, ít phước đức, pháp môn Niệm Phật thật chẳng phải của các môn khác có thể sánh kịp.

Ngoài ra, pháp môn Niệm Phật theo Kinh nói thì rất khó gặp. Kinh Đại A Di Đà kể câu chuyện về một quốc vương từng phải bỏ ngôi vua để được nghe pháp yếu Niệm Phật. Đó là để chứng tỏ lòng tôn kính và quyết tâm học pháp Niệm Phật. Trong câu chuyện này, chúng ta nhận thấy rằng pháp Niệm Phật thật khó gặp.

Niệm Phật là pháp môn duy nhất có nhiều căn lành nhiều phước đức. Nếu chúng ta muốn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, chúng ta cần lắng nghe và tin tưởng vào pháp môn Niệm Phật.

Related Posts