Hướng Dẫn Cách Tụng Trì Chú Đại Bi Ngắn Gọn

chú đại bi

I. Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, hãy tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo gọn gàng. Tìm một nơi yên tĩnh, thoáng đãng, và sạch sẽ để bạn cảm thấy thoải mái.

Bạn có thể đứng trước bàn thờ Phật, trước ảnh Phật, hoặc trước tượng Phật. Ngay cả một bức ảnh nhỏ với hình ảnh Đức Phật cũng đủ.

II. Đảnh lễ và quỳ lạy

Chúng ta bắt đầu bằng việc kính mừng Chư Phật muôn phương (1 lạy). Sau đó, kính mừng Pháp muôn phương (1 lạy). Tiếp theo, kính mừng các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy). Cuối cùng, kính mừng tất cả các vị chúng sanh khác (1 lạy), mong rằng chúng ta cùng nhau tu tập để trừ hết phiền não và khổ đau, sớm đạt được an lạc tự tại.

Sau đó, bạn hãy phát nguyện như sau:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện mau đạt được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, con nguyện sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con đối mặt với núi đao, ngay lập tức núi đao sẽ sụp đổ.

Nếu con đối mặt với lửa, nước sôi, lửa sẽ tự khô tắt, nước sôi sẽ tự nguội.

Nếu con đối mặt với cõi địa ngục, cõi địa ngục sẽ tự tiêu diệt.

Nếu con đối mặt với loài ngạ quỷ, ngạ quỷ sẽ được tự no đủ.

Nếu con đối mặt với chúng Tu La, chúng sẽ tự từ bỏ tâm ác.

Nếu con đối mặt với các súc sinh, chúng sẽ tự nhận thức được trí huệ cao lớn.

Tiếp theo, chúng ta xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Khi tụng Chú Đại Bi, hãy luôn tâm niệm về điều gì đó. Có thể là bệnh tật mà bạn đang chữa trị cho cơ thể mình. Có thể là khổ đau của người thân bạn đang tưởng tượng họ đọc tụng cùng bạn. Có thể là lòng thương xót với những con vật sắp bị giết thịt, bạn tưởng tượng đang đọc tụng cho chúng nghe. Có thể là lòng thương xót với chúng sanh đang chịu đau khổ ở cõi địa ngục, ngã quỷ…, bạn tưởng tượng với hình tượng trang nghiêm và ánh sáng từ bi chiếu sáng trên họ khi đọc tụng Chú Đại Bi để giúp họ thoát khỏi khổ đau. Có thể bạn muốn thấy cha mẹ, ông bà, người thân già yếu sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng. Có thể bạn muốn thấy những người thân thường làm những việc không tốt tỉnh ngộ và có cơ duyên học đạo Phật khi đọc tụng Chú Đại Bi.

III. Tụng Chú Đại Bi

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)