Niệm Phật Hằng Ngày: Nguồn An Lạc Cho Tâm Hồn

Việc Tụng Kinh Niệm Phật hàng ngày dường như đã trở thành một thói quen quen thuộc với mỗi người Phật tử. Tuy nhiên, để thực sự hiểu và nhìn nhận sâu sắc hơn về niệm Phật, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm và mục đích của niệm Phật để có thể áp dụng nghi thức niệm Phật một cách chính xác và mang lại sự an lạc cho chính mình. Nghi thức niệm Phật hàng ngày như thế nào cho đúng cũng là một vấn đề được nhiều Phật tử quan tâm.

Niệm Phật là gì?

Niệm Phật, nhìn vào chữ “niệm” có nghĩa là nhớ, suy nghĩ, và chữ “Phật” có nghĩa là giác. Từ đó, niệm Phật tức là chúng ta luôn luôn nhớ đến Phật, nghĩ về Phật và sống trong tỉnh thức, có chánh niệm trong mọi hành động của cuộc sống hàng ngày.

Khi tâm ta bị chi phối bởi những suy nghĩ không lành mạnh, chúng ta có thể sử dụng tiếng niệm Phật để lấn áp những suy nghĩ đó và đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi niệm Phật. Khi đó, tiếng niệm Phật sẽ dần dần thấm vào tâm ta và giúp chúng ta xóa bỏ những ưu phiền trong lòng, từ đó tâm hồn ta được lọc sạch và chuyển đổi từ cái ác trở thành cái thiện, từ sự bất bình và bất an đưa đến sự thanh tịnh và an lạc, trở nên giống như cảnh giới của chư Phật.

Lợi ích của việc niệm Phật

Người tin Phật thường xuyên niệm Phật tức là mong muốn tìm kiếm một cái tâm chân thành và kết nối với ánh sáng vô biên của Đức Phật. Ngoài ra, niệm Phật còn mang lại rất nhiều lợi ích đối với chúng ta:

 • Được Quan Thế Âm Bồ Tát và 25 vị Bồ Tát khác cùng Long Thần hộ pháp bảo vệ.
 • Được sự hộ niệm của chư Phật, Phật A Di Đà ngày và đêm.
 • Giảm bớt nghiệp chướng, tăng phước nghiệp cho bản thân và gia đình.
 • Không thể bị hại từ oán hận, lao tù, oanh tử, lửa, nước hay đạo binh và gông cùm xiềng xích.
 • Tâm được an lạc, khí sức tốt, mọi việc đều có kết quả tốt đẹp.
 • Người niệm Phật khi đối mặt với bệnh tật và chết đi sẽ không bị đày đọa dưới địa ngục, mà thay vào đó, tiếng thơm của đức Phật sẽ để lại dấu ấn và tạo nên sự siêu thoát cho ngàn đời về sau.
 • Người tu Phật nhiều năm sẽ được đức Phật từ bi gia hộ.

Những lưu ý trước khi niệm Phật

Trong quá trình niệm Phật, chúng ta cần lưu ý những điều sau đây:

 • Y phục của Phật tử khi niệm Phật nên chỉn chu, kín đáo, nên mặc áo lam.
 • Người đứng ngay thẳng hướng về bàn thờ Phật.
 • Nếu nhà không có nơi thờ, có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

niệm phật

Nghi thức niệm Phật đầy đủ

Sau đây là nghi thức niệm Phật đầy đủ:

 1. Đảnh lễ – Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

 1. Sám hối(Hành giả quỳ lên chấp hai tay lại khấn nguyện):

Con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có……..Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tất cả tội lỗi từ vô thỉ, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con, thành tâm sám hối, không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai thề không dám tạo nữa.

 • Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)
 1. Tán Phật

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

 1. Niệm Phật

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)

 1. Phát nguyện

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

 1. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại đưa lên ngang ngục thành tâm hồi hướng, nguyện):

 • Con nguyện đem công đức này, cúng dường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

 • Con xin hồi hướng công đức này nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc thế giới hòa bình.

 • Hồi hướng cho tất cả các vong linh ở xung quanh đây, các oán hồn yểu tử thập loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không nhà không cửa, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con xả bỏ oán thù, cùng con niệm Phật, được nhiều phước báu tốt đẹp, thảy đều siêu thoát, hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ.

 • Nguyện hồi hướng công đức này đến cho.. (người mất tên gì nói ra..) được nhiều phước báu tốt đẹp sanh về cõi Tịnh độ an nhàn.

 • Nguyện hồi hướng công đức này đến Cha Mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện tiền của con thân tâm an lạc, thiện căn tăng trưởng, thọ mạng lâu dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chuyên tâm tu hành.

 • Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi bên đồng sanh Tịnh Độ.

 • Nguyện cho con ba chướng tiêu trừ, ba độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, tâm Bồ Đề tăng trưởng, hết một báo thân này con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc.

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

 1. Tam tự quy y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Nghi thức niệm Phật hằng ngày dành cho người ít thời gian tu tập

Đạo Phật luôn khoan dung với tất cả chúng sinh. Do đó, đối với những người có ít thời gian tu tập, chúng ta có thể thực hiện phương pháp niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật. Điều này giúp chúng ta dễ dàng tập trung và niệm Phật một cách chánh niệm và an lạc.

Thời gian để hành trì niệm Phật A Di Đà bắt đầu khi chúng ta thức dậy vào buổi sớm mai, khi chưa dậy khỏi giường, hãy ngồi thẳng, hít thở đều đặn và niệm 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm ở giọng to hay giọng thầm tùy theo ý muốn của từng người, nhưng một khi câu niệm đã trở thành một phần trong tâm thức, thì hơi thở của chúng ta tự nhiên sẽ thấm đẫm niệm Phật và mang lại an lạc cho tâm hồn. Sau đó, chúng ta tiếp tục niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật thêm 8 lần nữa trong một ngày, tổng cộng là 9 lần mỗi ngày. Thời gian thực hiện được quy định như sau:

 • Buổi sớm sau khi thức dậy
 • Trước khi dùng điểm tâm sáng
 • Sau khi dùng điểm tâm
 • Trước khi bắt đầu làm việc chính trong ngày
 • Trước khi ăn trưa
 • Sau khi ăn trưa
 • Trước khi ăn tối
 • Sau khi ăn tối
 • Đọc kinh Phật trước khi ngủ

Hãy thực hiện nghi thức niệm Phật hàng ngày để mang lại sự an lạc và ý nghĩa tâm linh cho cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong tâm hồn và hướng về con đường tu tập của mình.