Phật thành đạo và sao gọi là Bích Chi Phật, Duyên Giác?

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trên hành trình tìm hiểu về Phật giáo, chắc hẳn bạn đã từng nghe về khái niệm “Phật thành đạo” và cũng có thắc mắc về cách gọi Bích Chi Phật và Duyên Giác. Hãy cùng tôi khám phá những điều này trong bài viết dưới đây.

Sau Phật thành đạo, thuyết pháp Tứ đế hay kinh Hoa Nghiêm trước?

Vấn đề về pháp thoại đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo đã được tranh luận rất nhiều và có nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm của Phật giáo Nam truyền cho rằng sau khi Phật thành đạo, Ngài sống trong thiền định để chứng nghiệm Hạnh phúc Giải thoát. Một trong những bài pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như tại Lộc Uyển là kinh Chuyển Pháp Luân.

Trong khi đó, Phật giáo Bắc truyền (Ngũ thời giáo – Thiên Thai tông) cho rằng bài pháp đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm. Thế Tôn tuyên thuyết kinh này trong thiền định ngay sau khi thành đạo với sự hiện diện của chư vị Bồ tát. Thời gian Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm kéo dài trong 21 ngày (Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật).

Vì sao Bích Chi Phật gọi là Duyên Giác, Độc Giác?

Bích Chi Phật (Pratyeka Buddha) được hiểu là Độc giác Phật và Duyên giác Phật. Vị Bích Chi Phật ra đời và tu tập giác ngộ mà không có sự hướng dẫn của Phật hay bất kỳ người thầy nào khác, vì vậy gọi là Độc giác. Nhờ nhìn thấy sự phụ thuộc và tương quan giữa mọi sự vật và hiểu biết về cái sinh tồn của chúng, Bích Chi đã đạt được giải thoát và trở thành Phật, từ đó gọi là Duyên giác.

Tuy vậy, vị Bích Chi Phật khác với các vị A La Hán ở chỗ các A La Hán tu tập theo sự hướng dẫn và giáo pháp của Phật.

Bích Chi Phật và việc được gọi là Bồ Tát

Một vị Bích chi Phật giác ngộ và trở thành Niết bàn thì không được gọi là Bồ tát. Tuy nhiên, nếu vị Bích chi đó có ý định vô thượng Bồ đề và tâm nguyện sanh như Bồ tát, thì được gọi là Bồ tát. Theo Đại Trí Độ luận, quyển 78, thì vị Bích chi được coi là Chi Phật địa. Theo Niết Bàn kinh, vị Bích chi phát tâm Vô thượng Bồ đề, trải qua mười ngàn kiếp thì sẽ thành Phật, Như Lai, Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta cùng hiểu rõ hơn về khái niệm Phật thành đạo và cách gọi Bích Chi Phật và Duyên Giác. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về Phật giáo và truyền thống của nó. Hãy tiếp tục theo đuổi sự giác ngộ và hạnh phúc trong cuộc sống!