Các bài Hồi Hướng Văn

Hồi Hướng Văn (Hồi hướng sau mỗi lần làm công đức)

(Hãy chấp tay hợp chưởng)

Đệ tử ……….nguyện đem công đức đã tụng (Kinh …) X bộ

(hoặc đã niệm thánh hiệu phật bồ tát) X biến

Hồi hướng cho tông thân các đời, các oan thân trái chủ lũy kiếp đến nay của đệ tử (hoặc chỉ định người khác). Con khẩn thiết thỉnh cầu Nam mô đại từ đại bi Địa Tạng Vương Bồ Tát làm chủ siêu bạt cho họ, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ, rời khổ được vui, vãng sanh tịnh độ. Đệ tử ……….chân tâm cầu sám hối. (Niệm 3 lần)

Ghi chú: Văn hồi hướng này là chuyên môn chỉ định hồi hướng cho những oan thân trái chủ lũy kiếp đến nay của mình hoặc bạn bè người thân, không dùng để làm những sự hồi hướng khác.

Nếu cầu xin Tiên Phật Bồ Tát, ví dụ như khi cầu xin cho thân thể của cha mẹ mình khỏe mạnh, sớm ngày khỏi bệnh…thì cũng chẳng cần dùng kệ hồi hướng ở trên, chỉ cần trần thuật với Phật Bồ Tát theo ý muốn của mình, biểu đạt rõ ràng dụng ý thì được rồi.

Ví dụ như: “Con nguyện đem công đức tụng kinh (niệm phật) này hồi hướng cho ……… , nguyện ………có thể sớm bình phục khỏi bệnh, không phải chịu nỗi khổ của bệnh tật nữa…”

Chẳng có cách hành văn cố định, chỉ cần thành tâm thì bất luận là nói như thế nào, hồi hướng như thế nào thì Phật Bồ Tát cũng đều cảm ứng được.

Văn hồi hướng

Công đức hồi hướng cho lục thân quyến thuộc

Vãng sanh tịnh độ cho họ rời khổ được vui

Thỉnh mời các vị oan sanh trái chủ cùng con chung tu phật pháp

Phát tâm bồ đề

Những oan oán đã kết lũy kiếp, tiền kiếp, kiếp này

từng cái một công đức hồi hướng cho oan sanh trái chủ (của con)

Nguyện đem công đức này phổ cập hết thảy

Con và chúng sanh đều cùng thành phật đạo.

Cung thỉnh Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Tế Công Hoạt Phật từ bi làm chủ (thập khấu thủ)

Cung thỉnh Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Thiên Nhiên Cổ Phật từ bi làm chủ (thập khấu thủ)

Hồi hướng kệ 1

Nguyện dĩ thử công đức,

trang nghiêm phật tịnh độ

Thượng báo tứ chủng ân,

hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả,

tất phát bồ đề tâm

Tận thử nhất báo thân,

đồng sinh cực lạc quốc.

Hồi hướng kệ 2

Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh

Bất thối bồ tát vi bạn lữ

Hồi hướng kệ 3

(Đại Từ Bồ Tát hồi hướng kệ )

Thập phương tam thế Phật A-Di-Đà đệ nhất Cửu phẩm độ chúng-sanh Oai đức vô cùng cực Ngã kim đại quy y Sám-hối tam nghiệp tội, Phàm hữu chư phước thiện Chí tâm dụng hồi hướng. Nguyện đồng niệm Phật nhơn Cảm ứng tùy thời hiện, Lâm chung Tây-phương cảnh Phân minh tại mục tiền, Kiến văn giai tinh tấn Đồng sanh Cực-Lạc quốc, Kiến Phật liễu sanh-tử, Như Phật độ nhứt-thiết. Vô-biên phiền-não đoạn Vô lượng pháp-môn tu Thệ nguyện độ chúng-sanh Tổng giai thành Phật-đạo. Hư không hữu tận Ngã nguyện vô cùng

Hư không hữu tận Ngã nguyện vô cùng

Hồi hướng kệ 4

Nguyện ngã lâm dục mệnh chung thời

Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ phật A Di Đà

Tức đắc vãng sanh an lạc sát

Hồi hướng kệ 5

Nguyện dĩ thử công đức,

trang nghiêm phật tịnh độ

Thượng báo tứ chủng ân,

hạ tế tam đồ khổ

Phổ nguyện tận pháp giới,

trầm nịch chư hữu tình

Nhược hữu kiến văn giả,

tất phát bồ đề tâm

Tận thử nhất báo thân,

đồng sanh cực lạc quốc.

Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não

Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành bồ tát đạo

Hồi hướng kệ 6

Ngã kim xưng niệm A Di Đà,

chơn thật công đức phật danh hiệu

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thụ,

chứng trí sám hối cập sở nguyện

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,

giai do vô thủy tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

nhất thiết ngã kim giai sám hối

Nguyện ngã lâm dục mệnh chung thời,

tận trừ nhất thiết chư chướng ngại

Diện kiến ngã phật A Di Đà,

tức đắc vãng sanh an lạc sát

Ngã kí vãng sanh bỉ quốc dĩ,

hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh,

tốc vãng vô lượng quang phật sát.

Phụ chú: bất luận niệm kinh niệm phật, sau khi niệm xong đều phải niệm “hồi hướng kệ” hoặc “hồi hướng văn”. Cho dù là làm xong một việc thiện cũng phải niệm “hồi hướng kệ” hoặc “hồi hướng văn”. Có rất nhiều bài “hồi hướng kệ” hoặc “hồi hướng văn”, có thể chọn lựa bất kì bài nào hợp với mình cũng được.

Hồi hướng kệ 7

(Văn Thù Bồ Tát phát nguyện kệ)

Nguyện ngã mệnh chung thời

Tận trừ chư chướng ngại

Diện kiến A Di Đà

Vãng sanh an lạc sát

Mười Hạnh nguyện Phổ Hiền

Lễ kính chư Phật. Xưng tán Như Lai. Quảng tu cúng dường. Sám hối nghiệp chướng. Tùy hỷ công đức. Thỉnh chuyển pháp luân Thỉnh Phật trụ thế. Thường tùy Phật học. Hằng thuận chúng sanh. Phổ giai hồi hướng.

Xin đem công đức … – hồi hướng cho tất cả chúng-sanh khắp pháp giới, hư-không giới và nguyện cầu cho hết thảy đều được luôn luôn an vui, không gặp các bệnh khổ. Nếu chúng-sanh nào khởi tâm làm ác thì sẽ không thành, nhưng nếu họ muốn tu thiện nghiệp thì được thành tựu ngay. Con đường dẫn tới tam đồ ác đạo sẽ bị đóng kín và mở rộng đường về cõi người, trời, Niết-bàn. Nếu có chúng-sanh nào vì tích tập các nghiệp ác lâu đời, nên phải chịu các khổ quả nặng nề, tôi nguyện chịu thế, để họ được sung sướng và cuối cùng mong họ sẽ chứng Vô-thượng-bồ-đề.