12 Đại Nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

Trong văn hóa và Đạo Phật Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Phật và Bồ Tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất, cũng như được sự thành kính, sùng bái nhất của Phật tử và người dân. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Cổ Phật có danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lại. Ngài đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tận thánh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được ăn vui.

12 Đại Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm:

Nguyện thứ nhất: Khi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)

 • Dành hiệu tôi tự tại Quán Âm
 • Viên thắng thanh tịnh căn trần
 • Nơi nào đau khổ tận thánh cứu liền
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ hai: Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)

 • Nguyện một lòng cứu độ chúng sinh
 • Luôn luôn thị hiện biển động
 • Vớt người chìm đắm khi gió nhiều
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ ba: Tạ bạ ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tám nguyện)

 • Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
 • Oán gia tưởng báo hại nhau
 • Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tư: Hãy trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)

 • Bao nhiêu loài ma quỷ ghê ghê
 • Độ cho chúng hết u mê
 • Dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nương
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ năm: Tây cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)

 • Nước cảm lồ rơi mát nhân thiên
 • Chúng sinh điên đảo đảo điên
 • An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ sáu: Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)

 • Lòng từ bi thương sót chúng sinh
 • Hỉ xả tất cả lỗi lầm
 • Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ bảy: Dứt bà đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)

 • Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sinh
 • Cọp beo thú dữ vây quanh
 • Quán Âm thị hiện chúng sinh thoát nạn
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ tám: Giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)

 • Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra
 • Thành tâm lễ bái thiết tha
 • Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ chín: Làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)

 • Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
 • Bốn bề biển khổ chông chênh
 • Quán Âm độ hết ấn niệm bàn
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười: Tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)

 • Vòng hoa thơm, kỳ nhạc lòng vang
 • Tràng pháp, bảo cái trạng hoàng
 • Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười một: Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)

 • Cảnh Tây phương tuổi thọ không lường
 • Chúng sinh muốn sống miên trường
 • Quán Âm nhớ niệm Tây phương mau về
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện thứ mười hai: Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)

 • Dù thân này tan nát cũng đành
 • Thành tâm nỗ lực thực hành
 • Mười hai câu nguyện độ sinh đời đời
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

Như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi đại nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương thế giới.