Thập Nhị Bộ Kinh: Tất cả những gì bạn cần biết

Hầu hết chúng ta đã từng nghe nói về Thập Nhị Bộ Kinh trong các bài giảng Phật pháp. Nhưng bạn có biết Thập Nhị Bộ Kinh là gì chưa? Có phải là các bộ kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ không? Hãy cùng tôi khám phá Thập Nhị Bộ Kinh và những điều thú vị xung quanh chúng!

Thập Nhị Bộ Kinh là gì?

Thập Nhị Bộ Kinh chính là 12 chủng loại kinh điển do Đức Phật truyền giảng. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn và Luận Trí Độ, Mười Hai Bộ Kinh bao gồm:

 1. Tu Đa La
 2. Kỳ Dạ
 3. Thọ Ký
 4. Dà Đà
 5. Ưu Đà Na
 6. Ni Đà Na
 7. A Ba Đà Na
 8. Y Đế Mục Đà Na
 9. Xà Đà Dà
 10. Tỳ Phật Lược
 11. A Phù Đà Đạt Ma
 12. Ưu Ba Đề Xá

Dưới đây là giải thích về từng bộ kinh:

Tu Đa La (Kinh)

Tu Đa La, hay còn được gọi là “Khế Kinh”, là cách Đức Phật sử dụng ngôn ngữ truyền pháp theo một cách dễ hiểu và gọn gàng. Ta thường gọi đây là văn thường hay văn xuôi, không có sự cầu kỳ hoa mỹ như những văn từ phú… nhưng lại rất phù hợp, hợp lý và hợp cơ.

Kỳ Dạ (Ứng Tụng, còn gọi là Mỹ Âm Kinh)

Kỳ Dạ là sự tổng hợp và chú thích ý nghĩa của các câu văn trong trường từ (văn chỉnh cú). Loại văn này thuộc văn từ phú, văn biền ngẫu, có tính chất văn chương, vì Đức Phật muốn pháp chính được truyền bá rộng rãi nên đã dùng mọi loại văn để giúp đệ tử dễ ghi nhớ.

Hòa Già La Na (Thụ ký)

Hòa Già La Na là các lời truyền dạy do Đức Phật thụ ký, chứng nhận cho các vị Bồ tát, các bậc Thanh văn, đệ tử mai sau thành Phật; và thuyết lý những việc sẽ xảy ra…

Già Đà (Ký Chú Kinh hay Phúng Tụng)

Già Đà có nghĩa là không thuật lại văn trường từ, mà chỉ là từng bài kệ, tức là lối văn thi ca để nói riêng cho mỗi bộ kinh.

Ưu Đà La (Tán Thán Kinh, còn gọi là Tự Thuyết)

Ưu Đà La là những kinh do Đức Phật dùng trí tuệ xem xét căn cơ chúng sinh rồi tự nói ra các Pháp, không phải đợi có người thưa thỉnh, yêu cầu mới nói.

Ni Đà Na (Quảng Thuyết Kinh, còn gọi là Nhân Duyên)

Ni Đà Na là những kinh văn nói về nhân duyên khi Đức Phật truyền pháp và người nghe pháp, hoặc nói rõ những nơi có nhân duyên mà Ngài đến hóa độ. Những kinh văn do Đức Phật dạy về “lý căn hội duyên”, khởi điểm của vũ trụ vạn hữu, thuyết lý Nhân Duyên Sinh.

A Ba Đà Nà (Diễn Thuyết Giải Ngộ Kinh, còn gọi là Thí Dụ)

A Ba Đà Nà là những pháp của Phật nói rất mầu nhiệm, người căn cơ thấp kém khó có thể lĩnh hội, nên Đức Phật cần phải lấy sự vật hiện hữu làm tỉ dụ, chứng minh cho đạo lý cao siêu để chúng sinh dễ hiểu. Những lời ví dụ tượng trưng bát ngát trong các kinh điển đạo Phật.

Y Đế Mục Đa Gia (Như Thị Pháp Hiện Kinh, còn gọi là Bản Sự)

Y Đế Mục Đa Gia là những thuyết giáo của Đức Phật nói về sự tu nhân chứng quả của các vị Bồ tát, đệ tử trong các đời quá khứ, vị lai.

Xà Đà Gia (Đản Sinh Kinh hay gọi là Bản Sinh)

Xà Đà Gia là lời Đức Phật nhắc lại những công hạnh tu chứng ở đời quá khứ của các đức Phật, Bồ tát.

Tỳ Phật Lược (Quảng Đại Kinh, còn gọi là Phương Quảng)

Tỳ Phật Lược là những Kinh thuộc Đại Thừa Phương Quảng, với nghĩa lý rộng lớn cao siêu và thâm thúy.

A Phù Đà Đạt Ma (Hy Pháp, còn gọi là Vị Tằng Hữu)

A Phù Đà Đạt Ma là những kinh điển nói về thần lực của chư Phật thị hiện, cùng những việc bất khả tư nghị trong những nơi nói pháp và những cảnh giới kỳ diệu, hy hữu mà trí người phàm không thể hiểu.

Ưu Ba Đề Xá (Cận Sự Thỉnh Vấn Kinh, còn gọi là Luận Nghị)

Ưu Ba Đề Xá là những lời văn có tính cách vấn đáp và biện luận cho rõ các lẽ tà, chính, nghĩa là, giữa Đức Phật và các đệ tử đàm luận đạo lý bằng cách tranh luận, giải thích từng giảng mục.

Tuy chia thành 12 phần giáo, nhưng không phải kinh nào cũng có đủ cả 12 phần, có kinh chỉ có 5, 6 phần. Điều này phụ thuộc vào cơ duyên mà Đức Phật nói pháp và có thể khác nhau. Tuy nhiên, tất cả kinh đều ghi chép mọi kinh nghiệm về giáo lý cũng như công hạnh tu chứng của các đức Phật và đệ tử.

Nguồn: Thuvienhoasen.org

Tổng kết

Thập Nhị Bộ Kinh là tất cả những kinh điển quan trọng trong đạo Phật, mang đến cho chúng ta những giáo pháp thiêng liêng và ý nghĩa độc đáo. Các bộ kinh này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Phật pháp và con đường tu tập. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu sâu hơn về Thập Nhị Bộ Kinh để mang lại sự giác ngộ và trì trệnh trong cuộc sống của chúng ta.